Main » WWWJ » 2022 » 2022 Volume 25 Issue 1 »

Desynchronization-attack-resilient audio watermarking mechanism for stereo signals using the linear correlation between channels

Tianrui Zong, Juan Zhao, Yong Xiang, Iynkaran Natgunanathan, Longxiang Gao, Wanlei Zhou


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZongZ0NGZ22
Volume:
2022 Volume 25 Issue 1
Year:
2022
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
357–379
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00897-0
DOI:
10.1007/s11280-021-00897-0
DBLP:
journals/www/ZongZ0NGZ22
BibTeX:
Download