Main » WWWJ » 2022 » 2022 Volume 25 Issue 2 »

Discovering key users for defending network structural stability

Fan Zhang, Jiadong Xie, Kai Wang, Shiyu Yang, Yu Jiang


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZhangXWYJ22
Volume:
2022 Volume 25 Issue 2
Year:
2022
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
679–701
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00905-3
DOI:
10.1007/s11280-021-00905-3
DBLP:
journals/www/ZhangXWYJ22
BibTeX:
Download