Main » WWWJ » 2022 » 2022 Volume 25 Issue 4 »

Relation-aware aggregation network with auxiliary guidance for text-based person search

Pengpeng Zeng, Shuaiqi Jing, Jingkuan Song, Kaixuan Fan, Xiangpeng Li, Liansuo We, Yuan Guo


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZengJSFLWG22
Volume:
2022 Volume 25 Issue 4
Year:
2022
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1565–1582
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00953-9
DOI:
10.1007/s11280-021-00953-9
DBLP:
journals/www/ZengJSFLWG22
BibTeX:
Download