Main » ECIR » 2023 » Advances in Information Retrieval - 45th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2023, Dublin, Ireland, April 2-6, 2023, Proceedings, Part I »

Investigating Conversational Agent Action in Legal Case Retrieval

Bulou Liu, Yiran Hu, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Fan Zhang, Chenliang Li, Min Zhang, Shaoping Ma, Weixing Shen