Main » ECIR » 2023 » Advances in Information Retrieval - 45th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2023, Dublin, Ireland, April 2-6, 2023, Proceedings, Part II »

Domain Adaptation for Anomaly Detection on Heterogeneous Graphs in E-Commerce

Li Zheng, Zhao Li, Jun Gao, Zhenpeng Li, Jia Wu, Chuan Zhou