Main » TWEB » 2023 » 2023 Volume 17 Issue 1 »

Pre-trained Language Model-based Retrieval and Ranking for Web Search

Lixin Zou, Weixue Lu, Yiding Liu, Hengyi Cai, Xiaokai Chu, Dehong Ma, Daiting Shi, Yu Sun, Zhicong Cheng, Simiu Gu, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin


Anthology ID:
DBLP:journals/tweb/ZouLLCCMSSCGWY23
Volume:
2023 Volume 17 Issue 1
Year:
2023
Venue:
tweb_journal
Pages:
4:1–4:36
URL:
https://doi.org/10.1145/3568681
DOI:
10.1145/3568681
DBLP:
journals/tweb/ZouLLCCMSSCGWY23
BibTeX:
Download