Main » WSDM » 2023 » Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023 »

Simplifying Graph-based Collaborative Filtering for Recommendation

Li He, Xianzhi Wang, Dingxian Wang, Haoyuan Zou, Hongzhi Yin, Guandong Xu