Main » WSDM » 2023 » Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023 »

Towards Universal Cross-Domain Recommendation

Jiangxia Cao, Shaoshuai Li, Bowen Yu, Xiaobo Guo, Tingwen Liu, Bin Wang