Main » WSDM » 2023 » Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023 »

Learning to Distill Graph Neural Networks

Cheng Yang, Yuxin Guo, Yao Xu, Chuan Shi, Jiawei Liu, Chunchen Wang, Xin Li, Ning Guo, Hongzhi Yin