Main » WSDM » 2023 » Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023 »

Effective Graph Kernels for Evolving Functional Brain Networks

Xinlei Wang, Jinyi Chen, Bing Tian Dai, Junchang Xin, Yu Gu, Ge Yu