Main » WSDM » 2023 » Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023 »

Marketing Budget Allocation with Offline Constrained Deep Reinforcement Learning

Tianchi Cai, Jiyan Jiang, Wenpeng Zhang, Shiji Zhou, Xierui Song, Li Yu, Lihong Gu, Xiaodong Zeng, Jinjie Gu, Guannan Zhang