Main » WSDM » 2023 » Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023 »

Counterfactual Collaborative Reasoning

Jianchao Ji, Zelong Li, Shuyuan Xu, Max Xiong, Juntao Tan, Yingqiang Ge, Hao Wang, Yongfeng Zhang