Main » WSDM » 2023 » Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023 »

Directed Acyclic Graph Factorization Machines for CTR Prediction via Knowledge Distillation

Zhen Tian, Ting Bai, Zibin Zhang, Zhiyuan Xu, Kangyi Lin, Ji-Rong Wen, Wayne Xin Zhao