Main » WSDM » 2023 » Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023 »

CL4CTR: A Contrastive Learning Framework for CTR Prediction

Fangye Wang, Yingxu Wang, Dongsheng Li, Hansu Gu, Tun Lu, Peng Zhang, Ning Gu