Main » WWWJ » 2023 » 2023 Volume 26 Issue 1 »

Bipartite graph capsule network

Xianhang Zhang, Hanchen Wang, Jianke Yu, Chen Chen, Xiaoyang Wang, Wenjie Zhang


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZhangWYCWZ23
Volume:
2023 Volume 26 Issue 1
Year:
2023
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
421–440
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-022-01009-2
DOI:
10.1007/s11280-022-01009-2
DBLP:
journals/www/ZhangWYCWZ23
BibTeX:
Download