Main » WWWJ » 2023 » 2023 Volume 26 Issue 2 »

Optimizing subgraph matching over distributed knowledge graphs using partial evaluation

Yanyan Song, Yuzhou Qin, Wenqi Hao, Pengkai Liu, Jianxin Li, Farhana Murtaza Choudhury, Xin Wang, Qingpeng Zhang


Anthology ID:
DBLP:journals/www/SongQHLLCWZ23
Volume:
2023 Volume 26 Issue 2
Year:
2023
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
751–771
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-022-01075-6
DOI:
10.1007/s11280-022-01075-6
DBLP:
journals/www/SongQHLLCWZ23
BibTeX:
Download