Main » CCIR »

China Conference on Information Retrieval (2018)


up

Information Retrieval - 24th China Conference, CCIR 2018, Guilin, China, September 27-29, 2018, Proceedings

doi dblp
Information Retrieval - 24th China Conference, CCIR 2018, Guilin, China, September 27-29, 2018, Proceedings

doi dblp
Translating Embeddings for Modeling Query Reformulation
Rongjie Cai | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
A Deep Top-K Relevance Matching Model for Ad-hoc Retrieval
Zhou Yang | Qingfeng Lan | Jiafeng Guo | Yixing Fan | Xiaofei Zhu | Yanyan Lan | Yue Wang | Xueqi Cheng

doi dblp
A Comparison Between Term-Based and Embedding-Based Methods for Initial Retrieval
Tonglei Guo | Jiafeng Guo | Yixing Fan | Yanyan Lan | Jun Xu | Xueqi Cheng

doi dblp
Text Matching with Monte Carlo Tree Search
Yixuan He | Shuchang Tao | Jun Xu | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Xueqi Cheng

doi dblp
Music Mood Classification Based on Lifelog
Haoyue Tong | Min Zhang | Pouneh Soleimaninejadian | Qianfan Zhang | Kailu Wu | Yiqun Liu | Shaoping Ma

doi dblp
Capsule-Based Bidirectional Gated Recurrent Unit Networks for Question Target Classification
Shi Chen | Bing Zheng | Tianyong Hao

doi dblp
Question-Answering Aspect Classification with Multi-attention Representation
Hanqian Wu | Mumu Liu | Jingjing Wang | Jue Xie | Shoushan Li

doi dblp
Hierarchical Answer Selection Framework for Multi-passage Machine Reading Comprehension
Zhaohui Li | Jun Xu | Yanyan Lan | Jiafeng Guo | Yue Feng | Xueqi Cheng

doi dblp
Generative Paragraph Vector
Ruqing Zhang | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Jun Xu | Xueqi Cheng

doi dblp
Generative Adversarial Graph Representation Learning in Hyperbolic Space
Xiaomei Liu | Suqin Tang | Jinyan Wang

doi dblp
Beyond Pivot for Extracting Chinese Paraphrases
Yu Zhang | Le Qi | Linjie Wang | Linlin Yu | Ting Liu

doi dblp
Joint Attention LSTM Network for Aspect-Level Sentiment Analysis
Guoyong Cai | Hongyu Li

doi dblp
Extraction New Sentiment Words in Weibo Based on Relative Branch Entropy
Liang Yang | Dongyu Zhang | Shaowu Zhang | Peng Fei | Hongfei Lin

doi dblp
Two-Target Stance Detection with Target-Related Zone Modeling
Huan Liu | Shoushan Li | Guodong Zhou

doi dblp
Information Diffusion Model Based on Opportunity, Trust and Motivation
Jihong Wan | Xiaoliang Chen | Yajun Du | Mengmeng Jia

doi dblp
Finding High-Quality Unstructured Submissions in General Crowdsourcing Tasks
Shanshan Lyu | Wentao Ouyang | Huawei Shen | Xueqi Cheng

doi dblp
A Hybrid Neural Network Model with Non-linear Factorization Machines for Collaborative Recommendation
Yu Liu | Weibin Guo | Dawei Zang | Zongyin Li

doi dblp
Identifying Price Sensitive Customers in E-commerce Platforms for Recommender Systems
Yingwai Shiu | Cheng Guo | Min Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma

doi dblp
Jointly Modeling User and Item Reviews by CNN for Multi-domain Recommendation
Yong Cai | Shoubin Dong | Jinlong Hu

doi dblp
Learning Target-Dependent Sentence Representations for Chinese Event Detection
Wenbo Zhang | Xiao Ding | Ting Liu

doi dblp
Prior Knowledge Integrated with Self-attention for Event Detection
Yan Li | Chenliang Li | Weiran Xu | Junliang Li

doi dblp
Learning to Start for Sequence to Sequence Based Response Generation
Qingfu Zhu | Weinan Zhang | Ting Liu