Main » CCIR »

China Conference on Information Retrieval (2020)


up

Information Retrieval - 26th China Conference, CCIR 2020, Xi'an, China, August 14-16, 2020, Proceedings

doi dblp
Information Retrieval - 26th China Conference, CCIR 2020, Xi'an, China, August 14-16, 2020, Proceedings

doi dblp
Improving Search Snippets in Context-Aware Web Search Scenarios
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
Investigating Fine-Grained Usefulness Perception Process in Mobile Search
Yukun Zheng | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Xiaohui Xie | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
ResFusion: A Residual Learning Based Fusion Framework for CTR Prediction
Junmei Bao | Yangguang Ji | Yonghui Yang | Le Wu | Ruiji Fu

doi dblp
A Framework for Identifying Event's Relevance Comments in Twitter
Darong Peng | Nankai Lin | Xiaotian Lin | Xubin Yan | Shengyi Jiang

doi dblp
Enriching Pre-trained Language Model with Dependency Syntactic Information for Chemical-Protein Interaction Extraction
Jianye Fan | Xiaofeng Liu | Shoubin Dong | Jinlong Hu

doi dblp
Leveraging Label Semantics and Correlations for Judgment Prediction
Yu Fan | Lei Zhang | Pengfei Wang

doi dblp
Position-aware Hybrid Attention Network for Aspect-Level Sentiment Analysis
Yongqiang Zheng | Xia Li | Guixin Su | Junteng Ma | Chaolin Ning

doi dblp
An Integrated Machine Learning Framework for Stock Price Prediction
Quanzhi Bi | Hongfei Yan | Chong Chen | Qi Su

doi dblp
Empirical Research on Futures Trading Strategy Based on Time Series Algorithm
Shi Yao | Yan Hongfei | Ying Siping | Chong Chen | Qi Su

doi dblp
Hierarchical Attention Network in Stock Prediction
Liming Huang | Hongfei Yan | Siping Ying | Yansong Li | Rui Miao | Chong Chen | Qi Su

doi dblp
Online Topic Detection and Tracking System and Its Application on Stock Market in China
Yuefeng Lin | Zhongchen Miao | Mengjun Ni | Hang Jiang | Chenyu Wang | Jian Gao | Jidong Lu | Guangwei Shi

doi dblp
Semi-supervised Sentiment Analysis for Chinese Stock Texts in Scarce Labeled Data Scenario and Price Prediction
Ji Zhaoyan | Yan Hongfei | Ying Siping | Chong Chen | Qi Su