Main » CCIR »

China Conference on Information Retrieval (2021)


up

Information Retrieval - 27th China Conference, CCIR 2021, Dalian, China, October 29-31, 2021, Proceedings

doi dblp
Information Retrieval - 27th China Conference, CCIR 2021, Dalian, China, October 29-31, 2021, Proceedings

doi dblp
Interaction-Based Document Matching for Implicit Search Result Diversification
Xubo Qin | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Ji-Rong Wen

doi dblp
Various Legal Factors Extraction Based on Machine Reading Comprehension
Beichen Wang | Ziyue Wang | Baoxin Wang | Dayong Wu | Zhigang Chen | Shijin Wang | Guoping Hu

doi dblp
Meta-learned ID Embeddings for Online Inductive Recommendation
Jingyu Peng | Le Wu | Peijie Sun | Meng Wang

doi dblp
Modelling Dynamic Item Complementarity with Graph Neural Network for Recommendation
Yingwai Shiu | Weizhi Ma | Min Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma

doi dblp
LDA-Transformer Model in Chinese Poetry Authorship Attribution
Ai Zhou | Yijia Zhang | Hao Wei | Mingyu Lu

doi dblp
Aspect Fusion Graph Convolutional Networks for Aspect-Based Sentiment Analysis
Fuyao Zhang | Yijia Zhang | Shuo Hou | Fei Chen | Mingyu Lu

doi dblp
Iterative Strict Density-Based Clustering for News Stream
Kaijie Shi | Jiaxin Shi | Yu Zhou | Lei Hou | Juanzi Li

doi dblp
A Pre-LN Transformer Network Model with Lexical Features for Fine-Grained Sentiment Classification
Kaixin Wang | Xiujuan Xu | Yu Liu | Zhehuan Zhao

doi dblp
Adversarial Context-Aware Representation Learning of Multiword Expressions
Bo An

doi dblp
Research on the Evaluation Words Recognition in Scholarly Papers' Peer Review Texts
Kun Ding | Xinhang Zhao | Liang Yang | Kaiqiao Wang | Yuan Lin

doi dblp
Evaluation of Learning Effect Based on Online Data
Zhaohui Liu | Hongfei Yan | Chong Chen | Qi Su

doi dblp
Self-training vs Pre-trained Embeddings for Automatic Essay Scoring
Xianbing Zhou | Liang Yang | Xiaochao Fan | Ge Ren | Yang Yong | Hongfei Lin

doi dblp
Enhanced Hierarchical Structure Features for Automated Essay Scoring
Junteng Ma | Xia Li | Minping Chen | Weigeng Yang

doi dblp
A Drug Repositioning Method Based on Heterogeneous Graph Neural Network
Yu Wang | Shaowu Zhang | Yijia Zhang | Liang Yang | Hongfei Lin

doi dblp
Auto-learning Convolution-Based Graph Convolutional Network for Medical Relation Extraction
Mengyuan Qian | Jian Wang | Hongfei Lin | Di Zhao | Yijia Zhang | Wentai Tang | Zhihao Yang