Main » CIKM »

ACM International Conference on Information and Knowledge Management (2019)up

Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

dblp
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Autonomous Driving Towards Mass Production
Jianping Shi

doi dblp
The Fisher-Rao Metric in Computer Vision
Stephen John Maybank

doi dblp
From Unstructured Text to TextCube: Automated Construction and Multidimensional Exploration
Jiawei Han

doi dblp
Practicing the Art of Data Science
Jian Pei

doi dblp
On VR Spatial Query for Dual Entangled Worlds
Shao-Heng Ko | Ying-Chun Lin | Hsu-Chao Lai | Wang-Chien Lee | De-Nian Yang

doi dblp
Sketching Streaming Histogram Elements using Multiple Weighted Factors
Quang-Huy Duong | Heri Ramampiaro | Kjetil Nørvåg

doi dblp
Improved Compressed String Dictionaries
Nieves R. Brisaboa | Ana Cerdeira-Pena | Guillermo de Bernardo | Gonzalo Navarro

doi dblp
On Transforming Relevance Scales
Lei Han | Kevin Roitero | Eddy Maddalena | Stefano Mizzaro | Gianluca Demartini

doi dblp
Streamline Density Peak Clustering for Practical Adoptions
Shuai Yang | Xipeng Shen | Min Chi

doi dblp
Recommendation-based Team Formation for On-demand Taxi-calling Platforms
Lingyu Zhang | Tianshu Song | Yongxin Tong | Zimu Zhou | Dan Li | Wei Ai | Lulu Zhang | Guobin Wu | Yan Liu | Jieping Ye

doi dblp
DeepIST: Deep Image-based Spatio-Temporal Network for Travel Time Estimation
Tao-Yang Fu | Wang-Chien Lee

doi dblp
Personalized Route Description Based On Historical Trajectories
Han Su | Guanglin Cong | Wei Chen | Bolong Zheng | Kai Zheng

doi dblp
Geolocating Tweets in any Language at any Location
Mike Izbicki | Vagelis Papalexakis | Vassilis J. Tsotras

doi dblp
SeiSMo: Semi-supervised Time Series Motif Discovery for Seismic Signal Detection
M. Ashraf Siddiquee | Zeinab Akhavan | Abdullah Mueen

doi dblp
UA-CRNN: Uncertainty-Aware Convolutional Recurrent Neural Network for Mortality Risk Prediction
Qingxiong Tan | Andy Jinhua Ma | Mang Ye | Baoyao Yang | Huiqi Deng | Vincent Wai-Sun Wong | Yee-Kit Tse | Terry Cheuk-Fung Yip | Grace Lai-Hung Wong | Jessica Yuet-Ling Ching | Francis Ka-Leung Chan | Pong C. Yuen

doi dblp
Learning More with Less: Conditional PGGAN-based Data Augmentation for Brain Metastases Detection Using Highly-Rough Annotation on MR Images
Changhee Han | Kohei Murao | Tomoyuki Noguchi | Yusuke Kawata | Fumiya Uchiyama | Leonardo Rundo | Hideki Nakayama | Shin'ichi Satoh

doi dblp
Domain Knowledge Guided Deep Atrial Fibrillation Classification and Its Visual Interpretation
Xiaoyu Li | Buyue Qian | Jishang Wei | Xianli Zhang | Sirui Chen | Qinghua Zheng

doi dblp
Question Difficulty Prediction for Multiple Choice Problems in Medical Exams
Zhaopeng Qiu | Xian Wu | Wei Fan

doi dblp
GRAPHENE: A Precise Biomedical Literature Retrieval Engine with Graph Augmented Deep Learning and External Knowledge Empowerment
Sendong Zhao | Chang Su | Andrea Sboner | Fei Wang

doi dblp
Video-level Multi-model Fusion for Action Recognition
Xiaomin Wang | Junsan Zhang | Leiquan Wang | Philip S. Yu | Jie Zhu | Haisheng Li

doi dblp
Large Scale Landmark Recognition via Deep Metric Learning
Andrei Boiarov | Eduard Tyantov

doi dblp
Multi-stage Deep Classifier Cascades for Open World Recognition
Xiaojie Guo | Amir Alipour-Fanid | Lingfei Wu | Hemant Purohit | Xiang Chen | Kai Zeng | Liang Zhao

doi dblp
Inferring Context from Pixels for Multimodal Image Classification
Manan Shah | Krishnamurthy Viswanathan | Chun-Ta Lu | Ariel Fuxman | Zhen Li | Aleksei Timofeev | Chao Jia | Chen Sun

doi dblp
Multi-Target Multi-Camera Tracking with Human Body Part Semantic Features
Mingkun Wang | Dianxi Shi | Naiyang Guan | Wei Yi | Tao Zhang | Zunlin Fan

doi dblp
Efficient Join Processing Over Incomplete Data Streams
Weilong Ren | Xiang Lian | Kambiz Ghazinour

doi dblp
Inclusion Dependency Discovery: An Experimental Evaluation of Thirteen Algorithms
Falco Dürsch | Axel Stebner | Fabian Windheuser | Maxi Fischer | Tim Friedrich | Nils Strelow | Tobias Bleifuß | Hazar Harmouch | Lan Jiang | Thorsten Papenbrock | Felix Naumann

doi dblp
Constructing a Comprehensive Events Database from the Web
Qifan Wang | Bhargav Kanagal | Vijay Garg | D. Sivakumar

doi dblp
Deploying Hash Tables on Die-Stacked High Bandwidth Memory
Xuntao Cheng | Bingsheng He | Eric Lo | Wei Wang | Shengliang Lu | Xinyu Chen

doi dblp
Partially Shared Adversarial Learning For Semi-supervised Multi-platform User Identity Linkage
Chaozhuo Li | Senzhang Wang | Hao Wang | Yanbo Liang | Philip S. Yu | Zhoujun Li | Wei Wang

doi dblp
Adversarial Domain Adaptation with Semantic Consistency for Cross-Domain Image Classification
Manliang Cao | Xiangdong Zhou | Yiming Xu | Yue Pang | Bo Yao

doi dblp
ATL: Autonomous Knowledge Transfer from Many Streaming Processes
Mahardhika Pratama | Marcus de Carvalho | Renchunzi Xie | Edwin Lughofer | Jie Lu

doi dblp
Knowledge Transfer based on Multiple Manifolds Assumption
Pengfei Wei | Yiping Ke

doi dblp
Cross-domain Aspect Category Transfer and Detection via Traceable Heterogeneous Graph Representation Learning
Zhuoren Jiang | Jian Wang | Lujun Zhao | Changlong Sun | Yao Lu | Xiaozhong Liu

doi dblp
A Deep Neural Framework for Sales Forecasting in E-Commerce
Yan Qi | Chenliang Li | Han Deng | Min Cai | Yunwei Qi | Yuming Deng

doi dblp
An Active and Deep Semantic Matching Framework for Query Rewrite in E-Commercial Search Engine
Yatao Yang | Jun Tan | Hongbo Deng | Zibin Zheng | Yutong Lu | Xiangke Liao

doi dblp
AIBox: CTR Prediction Model Training on a Single Node
Weijie Zhao | Jingyuan Zhang | Deping Xie | Yulei Qian | Ronglai Jia | Ping Li

doi dblp
Improving Ad Click Prediction by Considering Non-displayed Events
Bo-Wen Yuan | Jui-Yang Hsia | Meng-Yuan Yang | Hong Zhu | Chih-Yao Chang | Zhenhua Dong | Chih-Jen Lin

doi dblp
Approximation Algorithms for Coordinating Ad Campaigns on Social Networks
Kartik Lakhotia | David Kempe

doi dblp
Regularized Adversarial Sampling and Deep Time-aware Attention for Click-Through Rate Prediction
Yikai Wang | Liang Zhang | Quanyu Dai | Fuchun Sun | Bo Zhang | Yang He | Weipeng Yan | Yongjun Bao

doi dblp
Conversational Product Search Based on Negative Feedback
Keping Bi | Qingyao Ai | Yongfeng Zhang | W. Bruce Croft

doi dblp
Learning to Ask: Question-based Sequential Bayesian Product Search
Jie Zou | Evangelos Kanoulas

doi dblp
A Zero Attention Model for Personalized Product Search
Qingyao Ai | Daniel N. Hill | S. V. N. Vishwanathan | W. Bruce Croft

doi dblp
Learning to Generate Personalized Product Descriptions
Guy Elad | Ido Guy | Slava Novgorodov | Benny Kimelfeld | Kira Radinsky

doi dblp
Fast and Accurate Network Embeddings via Very Sparse Random Projection
Haochen Chen | Syed Fahad Sultan | Yingtao Tian | Muhao Chen | Steven Skiena

doi dblp
Hierarchical Community Structure Preserving Network Embedding: A Subspace Approach
Qingqing Long | Yiming Wang | Lun Du | Guojie Song | Yilun Jin | Wei Lin

doi dblp
Collective Link Prediction Oriented Network Embedding with Hierarchical Graph Attention
Yizhu Jiao | Yun Xiong | Jiawei Zhang | Yangyong Zhu

doi dblp
Discerning Edge Influence for Network Embedding
Yaojing Wang | Yuan Yao | Hanghang Tong | Feng Xu | Jian Lu

doi dblp
Constrained Co-embedding Model for User Profiling in Question Answering Communities
Yupeng Luo | Shangsong Liang | Zaiqiao Meng

doi dblp
Hyper-Path-Based Representation Learning for Hyper-Networks
Jie Huang | Xin Liu | Yangqiu Song

doi dblp
Multi-Hot Compact Network Embedding
Chaozhuo Li | Lei Zheng | Senzhang Wang | Feiran Huang | Philip S. Yu | Zhoujun Li

doi dblp
Temporal Network Embedding with Micro- and Macro-dynamics
Yuanfu Lu | Xiao Wang | Chuan Shi | Philip S. Yu | Yanfang Ye

doi dblp
MrMine: Multi-resolution Multi-network Embedding
Boxin Du | Hanghang Tong

doi dblp
Task-Guided Pair Embedding in Heterogeneous Network
Chanyoung Park | Donghyun Kim | Qi Zhu | Jiawei Han | Hwanjo Yu

doi dblp
Graph Convolutional Networks with Motif-based Attention
John Boaz Lee | Ryan A. Rossi | Xiangnan Kong | Sungchul Kim | Eunyee Koh | Anup Rao

doi dblp
Long-tail Hashtag Recommendation for Micro-videos with Graph Convolutional Network
Mengmeng Li | Tian Gan | Meng Liu | Zhiyong Cheng | Jianhua Yin | Liqiang Nie

doi dblp
Hashing Graph Convolution for Node Classification
Wenting Zhao | Zhen Cui | Chunyan Xu | Chengzheng Li | Tong Zhang | Jian Yang

doi dblp
Relation-Aware Graph Convolutional Networks for Agent-Initiated Social E-Commerce Recommendation
Fengli Xu | Jianxun Lian | Zhenyu Han | Yong Li | Yujian Xu | Xing Xie

doi dblp
Fi-GNN: Modeling Feature Interactions via Graph Neural Networks for CTR Prediction
Zekun Li | Zeyu Cui | Shu Wu | Xiaoyu Zhang | Liang Wang

doi dblp
Key Player Identification in Underground Forums over Attributed Heterogeneous Information Network Embedding Framework
Yiming Zhang | Yujie Fan | Yanfang Ye | Liang Zhao | Chuan Shi

doi dblp
Learning to Identify High Betweenness Centrality Nodes from Scratch: A Novel Graph Neural Network Approach
Changjun Fan | Li Zeng | Yuhui Ding | Muhao Chen | Yizhou Sun | Zhong Liu

doi dblp
Multiple Rumor Source Detection with Graph Convolutional Networks
Ming Dong | Bolong Zheng | Nguyen Quoc Viet Hung | Han Su | GuoHui Li

doi dblp
Rethinking the Item Order in Session-based Recommendation with Graph Neural Networks
Ruihong Qiu | Jingjing Li | Zi Huang | Hongzhi Yin

doi dblp
Gravity-Inspired Graph Autoencoders for Directed Link Prediction
Guillaume Salha | Stratis Limnios | Romain Hennequin | Viet-Anh Tran | Michalis Vazirgiannis

doi dblp
Discovering Hypernymy in Text-Rich Heterogeneous Information Network by Exploiting Context Granularity
Yu Shi | Jiaming Shen | Yuchen Li | Naijing Zhang | Xinwei He | Zhengzhi Lou | Qi Zhu | Matthew Walker | Myunghwan Kim | Jiawei Han

doi dblp
αCyber: Enhancing Robustness of Android Malware Detection System against Adversarial Attacks on Heterogeneous Graph based Model
Shifu Hou | Yujie Fan | Yiming Zhang | Yanfang Ye | Jingwei Lei | Wenqiang Wan | Jiabin Wang | Qi Xiong | Fudong Shao

doi dblp
BHIN2vec: Balancing the Type of Relation in Heterogeneous Information Network
Seonghyeon Lee | Chanyoung Park | Hwanjo Yu

doi dblp
Deep Sequence-to-Sequence Entity Matching for Heterogeneous Entity Resolution
Hao Nie | Xianpei Han | Ben He | Le Sun | Bo Chen | Wei Zhang | Suhui Wu | Hao Kong

doi dblp
HeteSpaceyWalk: A Heterogeneous Spacey Random Walk for Heterogeneous Information Network Embedding
Yu He | Yangqiu Song | Jianxin Li | Cheng Ji | Jian Peng | Hao Peng

doi dblp
EHR Coding with Multi-scale Feature Attention and Structured Knowledge Graph Propagation
Xiancheng Xie | Yun Xiong | Philip S. Yu | Yangyong Zhu

doi dblp
A Fine-grained and Noise-aware Method for Neural Relation Extraction
Jianfeng Qu | Wen Hua | Dantong Ouyang | Xiaofang Zhou | Ximing Li

doi dblp
Learning Region Similarity over Spatial Knowledge Graphs with Hierarchical Types and Semantic Relations
Xiongnan Jin | Byungkook Oh | Sanghak Lee | Dongho Lee | Kyong-Ho Lee | Liang Chen

doi dblp
Bayes EMbedding (BEM): Refining Representation by Integrating Knowledge Graphs and Behavior-specific Networks
Yuting Ye | Xuwu Wang | Jiangchao Yao | Kunyang Jia | Jingren Zhou | Yanghua Xiao | Hongxia Yang

doi dblp
A Benchmark for Fact Checking Algorithms Built on Knowledge Bases
Viet-Phi Huynh | Paolo Papotti

doi dblp
Online Schemaless Querying of Heterogeneous Open Knowledge Bases
Nikita Bhutani | H. V. Jagadish

doi dblp
Enhancing Conversational Dialogue Models with Grounded Knowledge
Wen Zheng | Ke Zhou

doi dblp
MedTruth: A Semi-supervised Approach to Discovering Knowledge Condition Information from Multi-Source Medical Data
Yang Deng | Yaliang Li | Ying Shen | Nan Du | Wei Fan | Min Yang | Kai Lei

doi dblp
Look before you Hop: Conversational Question Answering over Knowledge Graphs Using Judicious Context Expansion
Philipp Christmann | Rishiraj Saha Roy | Abdalghani Abujabal | Jyotsna Singh | Gerhard Weikum

doi dblp
Learning to Answer Complex Questions over Knowledge Bases with Query Composition
Nikita Bhutani | Xinyi Zheng | H. V. Jagadish

doi dblp
Auto-completion for Data Cells in Relational Tables
Shuo Zhang | Krisztian Balog

doi dblp
Author Set Identification via Quasi-Clique Discovery
Yuyan Zheng | Chuan Shi | Xiangnan Kong | Yanfang Ye

doi dblp
AdaFair: Cumulative Fairness Adaptive Boosting
Vasileios Iosifidis | Eirini Ntoutsi

doi dblp
New Online Kernel Ridge Regression via Incremental Predictive Sampling
Shan Xu | Xiao Zhang | Shizhong Liao

doi dblp
Online Kernel Selection via Tensor Sketching
Shizhong Liao | Xiao Zhang

doi dblp
One-Class Active Learning for Outlier Detection with Multiple Subspaces
Holger Trittenbach | Klemens Böhm

doi dblp
AutoGRD: Model Recommendation Through Graphical Dataset Representation
Noy Cohen-Shapira | Lior Rokach | Bracha Shapira | Gilad Katz | Roman Vainshtein

doi dblp
Batch Mode Active Learning for Semantic Segmentation Based on Multi-Clue Sample Selection
Yao Tan | Liu Yang | Qinghua Hu | Zhibin Du

doi dblp
CRUX: Adaptive Querying for Efficient Crowdsourced Data Extraction
Theodoros Rekatsinas | Amol Deshpande | Aditya G. Parameswaran

doi dblp
Deep Forest with LRRS Feature for Fine-grained Website Fingerprinting with Encrypted SSL/TLS
Ziqing Zhang | Cuicui Kang | Gang Xiong | Zhen Li

doi dblp
N2N: Network Derivative Mining
Jian Kang | Hanghang Tong

doi dblp
MoBoost: A Self-improvement Framework for Linear-based Hashing
Xingbo Liu | Xiushan Nie | Xiaoming Xi | Lei Zhu | Yilong Yin

doi dblp
Loopless Semi-Stochastic Gradient Descent with Less Hard Thresholding for Sparse Learning
Xiangyang Liu | Bingkun Wei | Fanhua Shang | Hongying Liu

doi dblp
EPA: Exoneration and Prominence based Age for Infection Source Identification
Syed Shafat Ali | Tarique Anwar | Ajay Rastogi | Syed Afzal Murtaza Rizvi

doi dblp
Generating Persuasive Visual Storylines for Promotional Videos
Chang Liu | Yi Dong | Han Yu | Zhiqi Shen | Zhanning Gao | Pan Wang | Changgong Zhang | Peiran Ren | Xuansong Xie | Lizhen Cui | Chunyan Miao

doi dblp
Clustering Recurrent and Semantically Cohesive Program Statements in Introductory Programming Assignments
Victor J. Marin | Carlos R. Rivero

doi dblp
Going Beyond Content Richness: Verified Information Aware Summarization of Crisis-Related Microblogs
Ashish Sharma | Koustav Rudra | Niloy Ganguly

doi dblp
Declarative User Selection with Soft Constraints
Yael Amsterdamer | Tova Milo | Amit Somech | Brit Youngmann

doi dblp
#suicidal - A Multipronged Approach to Identify and Explore Suicidal Ideation in Twitter
Pradyumna Prakhar Sinha | Rohan Mishra | Ramit Sawhney | Debanjan Mahata | Rajiv Ratn Shah | Huan Liu

doi dblp
MusicBot: Evaluating Critiquing-Based Music Recommenders with Conversational Interaction
Yucheng Jin | Wanling Cai | Li Chen | Nyi Nyi Htun | Katrien Verbert

doi dblp
Discovering Polarized Communities in Signed Networks
Francesco Bonchi | Edoardo Galimberti | Aristides Gionis | Bruno Ordozgoiti | Giancarlo Ruffo

doi dblp
Model-based Constrained MDP for Budget Allocation in Sequential Incentive Marketing
Shuai Xiao | Le Guo | Zaifan Jiang | Lei Lv | Yuanbo Chen | Jun Zhu | Shuang Yang

doi dblp
Wide-Ranging Review Manipulation Attacks: Model, Empirical Study, and Countermeasures
Parisa Kaghazgaran | Majid Alfifi | James Caverlee

doi dblp
Augment to Prevent: Short-Text Data Augmentation in Deep Learning for Hate-Speech Classification
Georgios Rizos | Konstantin Hemker | Björn W. Schuller

doi dblp
Nested Relation Extraction with Iterative Neural Network
Yixuan Cao | Dian Chen | Hongwei Li | Ping Luo

doi dblp
Learning Chinese Word Embeddings from Stroke, Structure and Pinyin of Characters
Yun Zhang | Yongguo Liu | Jiajing Zhu | Ziqiang Zheng | Xiaofeng Liu | Weiguang Wang | Zijie Chen | Shuangqing Zhai

doi dblp
Sentiment Commonsense Induced Sequential Neural Networks for Sentiment Classification
Shiyun Chen | Xin Lin | Yanghua Xiao | Liang He

doi dblp
Interactive Multi-Grained Joint Model for Targeted Sentiment Analysis
Da Yin | Xiao Liu | Xiaojun Wan

doi dblp
Beyond word2vec: Distance-graph Tensor Factorization for Word and Document Embeddings
Suhang Wang | Charu C. Aggarwal | Huan Liu

doi dblp
Hierarchical Multi-label Text Classification: An Attention-based Recurrent Network Approach
Wei Huang | Enhong Chen | Qi Liu | Yuying Chen | Zai Huang | Yang Liu | Zhou Zhao | Dan Zhang | Shijin Wang

doi dblp
A Semantics Aware Random Forest for Text Classification
Md. Zahidul Islam | Jixue Liu | Jiuyong Li | Lin Liu | Wei Kang

doi dblp
Federated Topic Modeling
Di Jiang | Yuanfeng Song | Yongxin Tong | Xueyang Wu | Weiwei Zhao | Qian Xu | Qiang Yang

doi dblp
Multi-Turn Response Selection in Retrieval-Based Chatbots with Iterated Attentive Convolution Matching Network
Heyuan Wang | Ziyi Wu | Junyu Chen

doi dblp
Sentiment Lexicon Enhanced Neural Sentiment Classification
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Junxin Liu | Yongfeng Huang | Xing Xie

doi dblp
ResumeGAN: An Optimized Deep Representation Learning Framework for Talent-Job Fit via Adversarial Learning
Yong Luo | Huaizheng Zhang | Yonggang Wen | Xinwen Zhang

doi dblp
Regularizing Deep Neural Networks by Ensemble-based Low-Level Sample-Variances Method
Shuai Yao | Yuexian Hou | Liangzhu Ge | Zeting Hu

doi dblp
Attention-Residual Network with CNN for Rumor Detection
Yixuan Chen | Jie Sui | Liang Hu | Wei Gong

doi dblp
Imbalance Rectification in Deep Logistic Regression for Multi-Label Image Classification Using Random Noise Samples
Wenjin Yan | Ruixuan Li | Jun Wang | Yuhua Li | Jinyang Wang | Pan Zhou | Xiwu Gu

doi dblp
CamDrop: A New Explanation of Dropout and A Guided Regularization Method for Deep Neural Networks
Hongjun Wang | Guangrun Wang | Guanbin Li | Liang Lin

doi dblp
Dynamic Collaborative Recurrent Learning
Teng Xiao | Shangsong Liang | Zaiqiao Meng

doi dblp
AutoInt: Automatic Feature Interaction Learning via Self-Attentive Neural Networks
Weiping Song | Chence Shi | Zhiping Xiao | Zhijian Duan | Yewen Xu | Ming Zhang | Jian Tang

doi dblp
Automatic Construction of Multi-layer Perceptron Network from Streaming Examples
Mahardhika Pratama | Choiru Za'in | Andri Ashfahani | Yew-Soon Ong | Weiping Ding

doi dblp
Robust Embedded Deep K-means Clustering
Rui Zhang | Hanghang Tong | Yinglong Xia | Yada Zhu

doi dblp
Discovering Interesting Cycles in Directed Graphs
Florian Adriaens | Çigdem Aslay | Tijl De Bie | Aristides Gionis | Jefrey Lijffijt

doi dblp
FLEET: Butterfly Estimation from a Bipartite Graph Stream
Seyed-Vahid Sanei-Mehri | Yu Zhang | Ahmet Erdem Sariyüce | Srikanta Tirthapura

doi dblp
Selecting the Optimal Groups: Efficiently Computing Skyline k-Cliques
Chen Zhang | Wenjie Zhang | Ying Zhang | Lu Qin | Fan Zhang | Xuemin Lin

doi dblp
Balance in Signed Bipartite Networks
Tyler Derr | Cassidy Johnson | Yi Chang | Jiliang Tang

doi dblp
Adaptive Algorithms for Estimating Betweenness and k-path Centralities
Mostafa Haghir Chehreghani | Albert Bifet | Talel Abdessalem

doi dblp
Interactive Variance Attention based Online Spoiler Detection for Time-Sync Comments
Wenmian Yang | Weijia Jia | Wenyuan Gao | Xiaojie Zhou | Yutao Luo

doi dblp
Detecting Malicious Accounts in Online Developer Communities Using Deep Learning
Qingyuan Gong | Jiayun Zhang | Yang Chen | Qi Li | Yu Xiao | Xin Wang | Pan Hui

doi dblp
Exploring Multi-Objective Exercise Recommendations in Online Education Systems
Zhenya Huang | Qi Liu | Chengxiang Zhai | Yu Yin | Enhong Chen | Weibo Gao | Guoping Hu

doi dblp
Into the Battlefield: Quantifying and Modeling Intra-community Conflicts in Online Discussion
Subhabrata Dutta | Dipankar Das | Gunkirat Kaur | Shreyans Mongia | Arpan Mukherjee | Tanmoy Chakraborty

doi dblp
Offline and Online Satisfaction Prediction in Open-Domain Conversational Systems
Jason Ingyu Choi | Ali Ahmadvand | Eugene Agichtein

doi dblp
Privacy-Preserving Tensor Factorization for Collaborative Health Data Analysis
Jing Ma | Qiuchen Zhang | Jian Lou | Joyce C. Ho | Li Xiong | Xiaoqian Jiang

doi dblp
Achieve Privacy-Preserving Truth Discovery in Crowdsensing Systems
Jianchao Tang | Shaojing Fu | Ming Xu | Yuchuan Luo | Kai Huang

doi dblp
Privacy-preserving Crowd-guided AI Decision-making in Ethical Dilemmas
Teng Wang | Jun Zhao | Han Yu | Jinyan Liu | Xinyu Yang | Xuebin Ren | Shuyu Shi

doi dblp
Privacy Preserving Approximate K-means Clustering
Chandan Biswas | Debasis Ganguly | Dwaipayan Roy | Ujjwal Bhattacharya

doi dblp
Practical Access Pattern Privacy by Combining PIR and Oblivious Shuffle
Zhilin Zhang | Ke Wang | Weipeng Lin | Ada Wai-Chee Fu | Raymond Chi-Wing Wong

doi dblp
A Hybrid Retrieval-Generation Neural Conversation Model
Liu Yang | Junjie Hu | Minghui Qiu | Chen Qu | Jianfeng Gao | W. Bruce Croft | Xiaodong Liu | Yelong Shen | Jingjing Liu

doi dblp
A Latent-Constrained Variational Neural Dialogue Model for Information-Rich Responses
Yanan Zheng | Yan Wang | Lijie Wen | Jianmin Wang

doi dblp
Legal Summarization for Multi-role Debate Dialogue via Controversy Focus Mining and Multi-task Learning
Xinyu Duan | Yating Zhang | Lin Yuan | Xin Zhou | Xiaozhong Liu | Tianyi Wang | Ruocheng Wang | Qiong Zhang | Changlong Sun | Fei Wu

doi dblp
ConCET: Entity-Aware Topic Classification for Open-Domain Conversational Agents
Ali Ahmadvand | Harshita Sahijwani | Jason Ingyu Choi | Eugene Agichtein

doi dblp
An Interactive Mechanism to Improve Question Answering Systems via Feedback
Xinbo Zhang | Lei Zou | Sen Hu

doi dblp
Attentive History Selection for Conversational Question Answering
Chen Qu | Liu Yang | Minghui Qiu | Yongfeng Zhang | Cen Chen | W. Bruce Croft | Mohit Iyyer

doi dblp
Emotion-aware Chat Machine: Automatic Emotional Response Generation for Human-like Emotional Interaction
Wei Wei | Jiayi Liu | Xianling Mao | Guibing Guo | Feida Zhu | Pan Zhou | Yuchong Hu

doi dblp
Commonsense Properties from Query Logs and Question Answering Forums
Julien Romero | Simon Razniewski | Koninika Pal | Jeff Z. Pan | Archit Sakhadeo | Gerhard Weikum

doi dblp
Adapting Visual Question Answering Models for Enhancing Multimodal Community Q&A Platforms
Avikalp Srivastava | Hsin Wen Liu | Sumio Fujita

doi dblp
Message Passing for Complex Question Answering over Knowledge Graphs
Svitlana Vakulenko | Javier David Fernandez Garcia | Axel Polleres | Maarten de Rijke | Michael Cochez

doi dblp
BERT4Rec: Sequential Recommendation with Bidirectional Encoder Representations from Transformer
Fei Sun | Jun Liu | Jian Wu | Changhua Pei | Xiao Lin | Wenwu Ou | Peng Jiang

doi dblp
Adaptive Feature Sampling for Recommendation with Missing Content Feature Values
Shaoyun Shi | Min Zhang | Xinxing Yu | Yongfeng Zhang | Bin Hao | Yiqun Liu | Shaoping Ma

doi dblp
A Dynamic Co-attention Network for Session-based Recommendation
Wanyu Chen | Fei Cai | Honghui Chen | Maarten de Rijke

doi dblp
Attributed Multi-Relational Attention Network for Fact-checking URL Recommendation
Di You | Nguyen Vo | Kyumin Lee | Qiang Liu

doi dblp
A Hierarchical Self-Attentive Model for Recommending User-Generated Item Lists
Yun He | Jianling Wang | Wei Niu | James Caverlee

doi dblp
HAES: A New Hybrid Approach for Movie Recommendation with Elastic Serendipity
Xueqi Li | Wenjun Jiang | Weiguang Chen | Jie Wu | Guojun Wang

doi dblp
DBRec: Dual-Bridging Recommendation via Discovering Latent Groups
Jingwei Ma | Jiahui Wen | Mingyang Zhong | Liangchen Liu | Chaojie Li | Weitong Chen | Yin Yang | Hongkui Tu | Xue Li

doi dblp
Candidate Generation with Binary Codes for Large-Scale Top-N Recommendation
Wang-Cheng Kang | Julian John McAuley

doi dblp
DTCDR: A Framework for Dual-Target Cross-Domain Recommendation
Feng Zhu | Chaochao Chen | Yan Wang | Guanfeng Liu | Xiaolin Zheng

doi dblp
Recommender System Using Sequential and Global Preference via Attention Mechanism and Topic Modeling
Kyeongpil Kang | Junwoo Park | Wooyoung Kim | Hojung Choe | Jaegul Choo

doi dblp
A Spatio-temporal Recommender System for On-demand Cinemas
Taofeng Xue | Beihong Jin | Beibei Li | Weiqing Wang | Qi Zhang | Sihua Tian

doi dblp
Semi-Supervised Learning for Cross-Domain Recommendation to Cold-Start Users
SeongKu Kang | Junyoung Hwang | Dongha Lee | Hwanjo Yu

doi dblp
Leveraging Ratings and Reviews with Gating Mechanism for Recommendation
Haifeng Xia | Zengmao Wang | Bo Du | Lefei Zhang | Shuai Chen | Gang Chun

doi dblp
Instagrammers, Fashionistas, and Me: Recurrent Fashion Recommendation with Implicit Visual Influence
Yin Zhang | James Caverlee

doi dblp
What Can History Tell Us?
Ke Sun | Tieyun Qian | Hongzhi Yin | Tong Chen | Yiqi Chen | Ling Chen

doi dblp
Context-Aware Ranking by Constructing a Virtual Environment for Reinforcement Learning
Junqi Zhang | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Ruizhe Zhang | Min Zhang | Shaoping Ma | Jun Xu | Qi Tian

doi dblp
A Multi-Scale Temporal Feature Aggregation Convolutional Neural Network for Portfolio Management
Si Shi | Jianjun Li | Guohui Li | Peng Pan

doi dblp
Order-free Medicine Combination Prediction with Graph Convolutional Reinforcement Learning
Shanshan Wang | Pengjie Ren | Zhumin Chen | Zhaochun Ren | Jun Ma | Maarten de Rijke

doi dblp
Reinforcement Learning with Sequential Information Clustering in Real-Time Bidding
Junwei Lu | Chaoqi Yang | Xiaofeng Gao | Liubin Wang | Changcheng Li | Guihai Chen

doi dblp
Generative Question Refinement with Deep Reinforcement Learning in Retrieval-based QA System
Ye Liu | Chenwei Zhang | Xiaohui Yan | Yi Chang | Philip S. Yu

doi dblp
Analyzing the Effects of Document's Opinion and Credibility on Search Behaviors and Belief Dynamics
Suppanut Pothirattanachaikul | Takehiro Yamamoto | Yusuke Yamamoto | Masatoshi Yoshikawa

doi dblp
Identifying Facet Mismatches In Search Via Micrographs
Sriram Srinivasan | Nikhil S. Rao | Karthik Subbian | Lise Getoor

doi dblp
GRIP: Multi-Store Capacity-Optimized High-Performance Nearest Neighbor Search for Vector Search Engine
Minjia Zhang | Yuxiong He

doi dblp
Improving Web Image Search with Contextual Information
Xiaohui Xie | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Maarten de Rijke | Qingyao Ai | Yufei Huang | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
Dynamic Bayesian Metric Learning for Personalized Product Search
Teng Xiao | Jiaxin Ren | Zaiqiao Meng | Huan Sun | Shangsong Liang

doi dblp
Towards Accurate and Interpretable Sequential Prediction: A CNN & Attention-Based Feature Extractor
Jingyi Wang | Qiang Liu | Zhaocheng Liu | Shu Wu

doi dblp
Locally Slope-based Dynamic Time Warping for Time Series Classification
Jidong Yuan | Qianhong Lin | Wei Zhang | Zhihai Wang

doi dblp
HiCAN: Hierarchical Convolutional Attention Network for Sequence Modeling
Yi Cao | Weifeng Zhang | Bo Song | Congfu Xu

doi dblp
Automatic Sequential Pattern Mining in Data Streams
Kouki Kawabata | Yasuko Matsubara | Yasushi Sakurai

doi dblp
Efficient Sequential and Parallel Algorithms for Estimating Higher Order Spectra
Zigeng Wang | Abdullah-Al Mamun | Xingyu Cai | Nalini Ravishanker | Sanguthevar Rajasekaran

doi dblp
A Modular Adversarial Approach to Social Recommendation
Adit Krishnan | Hari Cheruvu | Tao Cheng | Hari Sundaram

doi dblp
Emotional Contagion-Based Social Sentiment Mining in Social Networks by Introducing Network Communities
Xiaobao Wang | Di Jin | Mengquan Liu | Dongxiao He | Katarzyna Musial | Jianwu Dang

doi dblp
Social-Aware VR Configuration Recommendation via Multi-Feedback Coupled Tensor Factorization
Hsu-Chao Lai | Hong-Han Shuai | De-Nian Yang | Jiun-Long Huang | Wang-Chien Lee | Philip S. Yu

doi dblp
Tracking Top-k Influential Users with Relative Errors
Yu Yang | Zhefeng Wang | Tianyuan Jin | Jian Pei | Enhong Chen

doi dblp
NActSeer: Predicting User Actions in Social Network using Graph Augmented Neural Network
Mohammad Raihanul Islam | Sathappan Muthiah | Naren Ramakrishnan

doi dblp
In2Rec: Influence-based Interpretable Recommendation
Huafeng Liu | Jingxuan Wen | Liping Jing | Jian Yu | Xiangliang Zhang | Min Zhang

doi dblp
Accounting for Temporal Dynamics in Document Streams
Zhendong Chu | Renqin Cai | Hongning Wang

doi dblp
How Does BERT Answer Questions?: A Layer-Wise Analysis of Transformer Representations
Betty van Aken | Benjamin Winter | Alexander Löser | Felix A. Gers

doi dblp
Patterns of Search Result Examination: Query to First Action
Mustafa Abualsaud | Mark D. Smucker

doi dblp
A Dynamic Product-aware Learning Model for E-commerce Query Intent Understanding
Jiashu Zhao | Hongshen Chen | Dawei Yin

doi dblp
Scalable Causal Graph Learning through a Deep Neural Network
Chenxiao Xu | Hao Huang | Shinjae Yoo

doi dblp
Interpretable Multiple-Kernel Prototype Learning for Discriminative Representation and Feature Selection
Babak Hosseini | Barbara Hammer

doi dblp
BePT: A Behavior-based Process Translator for Interpreting and Understanding Process Models
Chen Qian | Lijie Wen | Akhil Kumar

doi dblp
Towards Effective and Interpretable Person-Job Fitting
Ran Le | Wenpeng Hu | Yang Song | Tao Zhang | Dongyan Zhao | Rui Yan

doi dblp
Leveraging Graph Neighborhoods for Efficient Inference
Melisachew Wudage Chekol | Heiner Stuckenschmidt

doi dblp
STAR: Spatio-Temporal Taxonomy-Aware Tag Recommendation for Citizen Complaints
Jingyue Gao | Yuanduo He | Yasha Wang | Xiting Wang | Jiangtao Wang | Guangju Peng | Xu Chu

doi dblp
CoLight: Learning Network-level Cooperation for Traffic Signal Control
Hua Wei | Nan Xu | Huichu Zhang | Guanjie Zheng | Xinshi Zang | Chacha Chen | Weinan Zhang | Yanmin Zhu | Kai Xu | Zhenhui Li

doi dblp
Learning to Effectively Estimate the Travel Time for Fastest Route Recommendation
Ning Wu | Jingyuan Wang | Wayne Xin Zhao | Yang Jin

doi dblp
PRNet: Outdoor Position Recovery for Heterogenous Telco Data by Deep Neural Network
Yige Zhang | Weixiong Rao | Kun Zhang | Mingxuan Yuan | Jia Zeng

doi dblp
Active Collaborative Sensing for Energy Breakdown
Yiling Jia | Nipun Batra | Hongning Wang | Kamin Whitehouse

doi dblp
Forecasting Pavement Performance with a Feature Fusion LSTM-BPNN Model
Yushun Dong | Yingxia Shao | Xiaotong Li | Sili Li | Lei Quan | Wei Zhang | Junping Du

doi dblp
Learning Phase Competition for Traffic Signal Control
Guanjie Zheng | Yuanhao Xiong | Xinshi Zang | Jie Feng | Hua Wei | Huichu Zhang | Yong Li | Kai Xu | Zhenhui Li

doi dblp
Path Travel Time Estimation using Attribute-related Hybrid Trajectories Network
Xi Lin | Yequan Wang | Xiaokui Xiao | Zengxiang Li | Sourav S. Bhowmick

doi dblp
CoRide: Joint Order Dispatching and Fleet Management for Multi-Scale Ride-Hailing Platforms
Jiarui Jin | Ming Zhou | Weinan Zhang | Minne Li | Zilong Guo | Zhiwei (Tony) Qin | Yan Jiao | Xiaocheng Tang | Chenxi Wang | Jun Wang | Guobin Wu | Jieping Ye

doi dblp
Unsupervised Representation Learning of Spatial Data via Multimodal Embedding
Porter Jenkins | Ahmad Farag | Suhang Wang | Zhenhui Li

doi dblp
Rating Mechanisms for Sustainability of Crowdsourcing Platforms
Chenxi Qiu | Anna Cinzia Squicciarini | Sarah Michele Rajtmajer

doi dblp
Exploring The Interaction Effects for Temporal Spatial Behavior Prediction
Huan Yang | Tianyuan Liu | Yuqing Sun | Elisa Bertino

doi dblp
Social Cards Probably Provide For Better Understanding Of Web Archive Collections
Shawn M. Jones | Michele C. Weigle | Michael L. Nelson

doi dblp
Learning from Dynamic User Interaction Graphs to Forecast Diverse Social Behavior
Prasha Shrestha | Suraj Maharjan | Dustin Arendt | Svitlana Volkova

doi dblp
Understanding Default Behavior in Online Lending
Yang Yang | Yuhong Xu | Chunping Wang | Yizhou Sun | Fei Wu | Yueting Zhuang | Ming Gu

doi dblp
Interpretable MTL from Heterogeneous Domains using Boosted Tree
Ya-Lin Zhang | Longfei Li

doi dblp
Machine Reading Comprehension: Matching and Orders
Ao Liu | Lizhen Qu | Junyu Lu | Chenbin Zhang | Zenglin Xu

doi dblp
Aspect and Opinion Aware Abstractive Review Summarization with Reinforced Hard Typed Decoder
Yufei Tian | Jianfei Yu | Jing Jiang

doi dblp
Datalog Reasoning over Compressed RDF Knowledge Bases
Pan Hu | Jacopo Urbani | Boris Motik | Ian Horrocks

doi dblp
An Explainable Deep Fusion Network for Affect Recognition Using Physiological Signals
Jionghao Lin | Shirui Pan | Cheng Siong Lee | Sharon L. Oviatt

doi dblp
MarlRank: Multi-agent Reinforced Learning to Rank
Shihao Zou | Zhonghua Li | Mohammad Akbari | Jun Wang | Peng Zhang

doi dblp
LinkRadar: Assisting the Analysis of Inter-app Page Links via Transfer Learning
Diandian Gu | Ziniu Hu | Shangchen Du | Yun Ma

doi dblp
NAD: Neural Network Aided Design for Textile Pattern Generation
Zhifei Pang | Sai Wu | Dongxiang Zhang | Yunjun Gao | Gang Chen

doi dblp
Feature Selection for Facebook Feed Ranking System via a Group-Sparsity-Regularized Training Algorithm
Xiuyan Ni | Yang Yu | Peng Wu | Youlin Li | Shaoliang Nie | Qichao Que | Chao Chen

doi dblp
Fine-Grained Geolocalization of User-Generated Short Text based on Weight Probability Model
Congjie Gao | Yongjun Li | Jiaqi Yang

doi dblp
A Compare-Aggregate Model with Latent Clustering for Answer Selection
Seunghyun Yoon | Franck Dernoncourt | Doo Soon Kim | Trung Bui | Kyomin Jung

doi dblp
Spotting Terrorists by Learning Behavior-aware Heterogeneous Network Embedding
Pei-Chi Wang | Cheng-Te Li

doi dblp
Scalable Manifold-Regularized Attributed Network Embedding via Maximum Mean Discrepancy
Jun Wu | Jingrui He

doi dblp
Tensor Decomposition-based Node Embedding
Shah Muhammad Hamdi | Soukaina Filali Boubrahimi | Rafal A. Angryk

doi dblp
Geometric Estimation of Specificity within Embedding Spaces
Negar Arabzadeh | Fattane Zarrinkalam | Jelena Jovanovic | Ebrahim Bagheri

doi dblp
Similarity-Aware Network Embedding with Self-Paced Learning
Chao Huang | Baoxu Shi | Xuchao Zhang | Xian Wu | Nitesh V. Chawla

doi dblp
Integrating Multi-Network Topology via Deep Semi-supervised Node Embedding
Hansheng Xue | Jiajie Peng | Jiying Li | Xuequn Shang

doi dblp
Query-Specific Knowledge Summarization with Entity Evolutionary Networks
Carl Yang | Lingrui Gan | Zongyi Wang | Jiaming Shen | Jinfeng Xiao | Jiawei Han

doi dblp
Real-time Edge Repartitioning for Dynamic Graph
He Li | Hang Yuan | Jianbin Huang

doi dblp
DSANet: Dual Self-Attention Network for Multivariate Time Series Forecasting
Siteng Huang | Donglin Wang | Xuehan Wu | Ao Tang

doi dblp
Time Series Prediction with Interpretable Data Reconstruction
Qiangxing Tian | Jinxin Liu | Donglin Wang | Ao Tang

doi dblp
Towards Explainable Representation of Time-Evolving Graphs via Spatial-Temporal Graph Attention Networks
Zhining Liu | Dawei Zhou | Jingrui He

doi dblp
Deep Prototypical Networks for Imbalanced Time Series Classification under Data Scarcity
Chao Huang | Xian Wu | Xuchao Zhang | Suwen Lin | Nitesh V. Chawla

doi dblp
Knowledge-aware Textual Entailment with Graph Attention Network
Daoyuan Chen | Yaliang Li | Min Yang | Hai-Tao Zheng | Ying Shen

doi dblp
Fast Approximations of Betweenness Centrality with Graph Neural Networks
Sunil Kumar Maurya | Xin Liu | Tsuyoshi Murata

doi dblp
Neighborhood Interaction Attention Network for Link Prediction
Zhitao Wang | Yu Lei | Wenjie Li

doi dblp
Long-short Distance Aggregation Networks for Positive Unlabeled Graph Learning
Man Wu | Shirui Pan | Lan Du | Ivor W. Tsang | Xingquan Zhu | Bo Du

doi dblp
Using External Knowledge for Financial Event Prediction Based on Graph Neural Networks
Yiying Yang | Zhongyu Wei | Qin Chen | Libo Wu

doi dblp
Cross-Domain Recommendation via Preference Propagation GraphNet
Cheng Zhao | Chenliang Li | Cong Fu

doi dblp
ARP: Aspect-aware Neural Review Rating Prediction
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Junxin Liu | Yongfeng Huang | Xing Xie

doi dblp
CosRec: 2D Convolutional Neural Networks for Sequential Recommendation
An Yan | Shuo Cheng | Wang-Cheng Kang | Mengting Wan | Julian J. McAuley

doi dblp
Data Poisoning Attacks on Cross-domain Recommendation
Huiyuan Chen | Jing Li

doi dblp
Session-based Recommendation with Hierarchical Memory Networks
Bo Song | Yi Cao | Weifeng Zhang | Congfu Xu

doi dblp
Correcting for Recency Bias in Job Recommendation
Ruey-Cheng Chen | Qingyao Ai | Gaya Jayasinghe | W. Bruce Croft

doi dblp
Motif Enhanced Recommendation over Heterogeneous Information Network
Huan Zhao | Yingqi Zhou | Yangqiu Song | Dik Lun Lee

doi dblp
GPU-Accelerated Decoding of Integer Lists
Antonio Mallia | Michal Siedlaczek | Torsten Suel | Mohamed Zahran

doi dblp
Synergizing Local and Global Models for Matrix Approximation
Chao Chen | Hao Zhang | Dongsheng Li | Junchi Yan | Xiaokang Yang

doi dblp
Deep Colorization by Variation
Zineng Tang

doi dblp
Fast Random Forest Algorithm via Incremental Upper Bound
Yasuhiro Fujiwara | Yasutoshi Ida | Sekitoshi Kanai | Atsutoshi Kumagai | Junya Arai | Naonori Ueda

doi dblp
Convolution-Consistent Collective Matrix Completion
Xu Liu | Jingrui He | Sam Duddy | Liz O'Sullivan

doi dblp
Faster Algorithms for k-Regret Minimizing Sets via Monotonicity and Sampling
Qi Dong | Jiping Zheng

doi dblp
Towards Stochastic Simulations of Relevance Profiles
Kevin Roitero | Andrea Brunello | Julián Urbano | Stefano Mizzaro

doi dblp
SpecAE: Spectral AutoEncoder for Anomaly Detection in Attributed Networks
Yuening Li | Xiao Huang | Jundong Li | Mengnan Du | Na Zou

doi dblp
On Continuously Matching of Evolving Graph Patterns
Qianzhen Zhang | Deke Guo | Xiang Zhao | Aibo Guo

doi dblp
Time-Series Aware Precision and Recall for Anomaly Detection: Considering Variety of Detection Result and Addressing Ambiguous Labeling
Won-Seok Hwang | Jeong-Han Yun | Jonguk Kim | HyoungChun Kim

doi dblp
Additive Explanations for Anomalies Detected from Multivariate Temporal Data
Ioana Giurgiu | Anika Schumann

doi dblp
ED2: A Case for Active Learning in Error Detection
Felix Neutatz | Mohammad Mahdavi | Ziawasch Abedjan

doi dblp
Multi-scale Trajectory Clustering to Identify Corridors in Mobile Networks
Li Li | Sarah M. Erfani | Chien Aun Chan | Christopher Leckie

doi dblp
Multi-view Moments Embedding Network for 3D Shape Recognition
Jun Xiao | Yuanxing Zhang | Pengyu Zhao | Kecheng Xiao | Kaigui Bian | Chunli Zhang | Wei Yan

doi dblp
Active Entity Recognition in Low Resource Settings
Ning Gao | Nikos Karampatziakis | Rahul Potharaju | Silviu Cucerzan

doi dblp
On Novel Object Recognition: A Unified Framework for Discriminability and Adaptability
Kai Li | Martin Renqiang Min | Bing Bai | Yun Fu | Hans Peter Graf

doi dblp
Exploiting Multiple Embeddings for Chinese Named Entity Recognition
Canwen Xu | Feiyang Wang | Jialong Han | Chenliang Li

doi dblp
Gate-based Bidirectional Interactive Decoding Network for Scene Text Recognition
Yunze Gao | Yingying Chen | Jinqiao Wang | Hanqing Lu

doi dblp
Modeling Long-Range Context for Concurrent Dialogue Acts Recognition
Yue Yu | Siyao Peng | Grace Hui Yang

doi dblp
Labelling for Venue Visit Detection by Matching Wi-Fi Hotspots with Businesses
Denis Shaposhnikov | Anastasia A. Bezzubtseva | Ekaterina Gladkikh | Alexey Drutsa

doi dblp
Heterogeneous Components Fusion Network for Load Forecasting of Charging Stations
Kai Li | Fei Yu | Cheng Feng | Tian Xia

doi dblp
Learning Traffic Signal Control from Demonstrations
Yuanhao Xiong | Guanjie Zheng | Kai Xu | Zhenhui Li

doi dblp
Spatio-Temporal Graph Convolutional and Recurrent Networks for Citywide Passenger Demand Prediction
Lei Bai | Lina Yao | Salil S. Kanhere | Xianzhi Wang | Wei Liu | Zheng Yang

doi dblp
Collaborative Analysis for Computational Risk in Urban Water Supply Systems
Di Wu | Hao Wang | Razak Seidu

doi dblp
Long- and Short-term Preference Learning for Next POI Recommendation
Yuxia Wu | Ke Li | Guoshuai Zhao | Xueming Qian

doi dblp
Cluster-Based Focused Retrieval
Eilon Sheetrit | Oren Kurland

doi dblp
Cross-modal Image-Text Retrieval with Multitask Learning
Junyu Luo | Ying Shen | Xiang Ao | Zhou Zhao | Min Yang

doi dblp
A Unified Generation-Retrieval Framework for Image Captioning
Chunpu Xu | Wei Zhao | Min Yang | Xiang Ao | Wangrong Cheng | Jinwen Tian

doi dblp
A Lossy Compression Method on Positional Index for Efficient and Effective Retrieval
Shuni Gao | Jipeng Liu | Xiaoguang Liu | Gang Wang

doi dblp
Interactive Matching Network for Multi-Turn Response Selection in Retrieval-Based Chatbots
Jia-Chen Gu | Zhen-Hua Ling | Quan Liu

doi dblp
Analysis of Adaptive Training for Learning to Rank in Information Retrieval
Saar Kuzi | Sahiti Labhishetty | Shubhra Kanti Karmaker Santu | Prasad Pradip Joshi | ChengXiang Zhai

doi dblp
QPIN: A Quantum-inspired Preference Interactive Network for E-commerce Recommendation
Panpan Wang | Zhao Li | Yazhou Zhang | Yuexian Hou | Liangzhu Ge

doi dblp
A Study of Context Dependencies in Multi-page Product Search
Keping Bi | Choon Hui Teo | Yesh Dattatreya | Vijai Mohan | W. Bruce Croft

doi dblp
Query-bag Matching with Mutual Coverage for Information-seeking Conversations in E-commerce
Zhenxin Fu | Feng Ji | Wenpeng Hu | Wei Zhou | Dongyan Zhao | Haiqing Chen | Rui Yan

doi dblp
Neural Review Rating Prediction with User and Product Memory
Zhigang Yuan | Fangzhao Wu | Junxin Liu | Chuhan Wu | Yongfeng Huang | Xing Xie

doi dblp
Intent Term Weighting in E-commerce Queries
Saurav Manchanda | Mohit Sharma | George Karypis

doi dblp
Fine-Grained Product Categorization in E-commerce
Hongshen Chen | Jiashu Zhao | Dawei Yin

doi dblp
Large Margin Prototypical Network for Few-shot Relation Classification with Fine-grained Features
Miao Fan | Yeqi Bai | Mingming Sun | Ping Li

doi dblp
Meta-GNN: On Few-shot Node Classification in Graph Meta-learning
Fan Zhou | Chengtai Cao | Kunpeng Zhang | Goce Trajcevski | Ting Zhong | Ji Geng

doi dblp
Enriching Pre-trained Language Model with Entity Information for Relation Classification
Shanchan Wu | Yifan He

doi dblp
Unsupervised Concept Drift Detection with a Discriminative Classifier
Ömer Gözüaçik | Alican Büyükçakir | Hamed R. Bonab | Fazli Can

doi dblp
Hybrid Deep Pairwise Classification for Author Name Disambiguation
Kunho Kim | Shaurya Rohatgi | C. Lee Giles

doi dblp
Approximate Definitional Constructs as Lightweight Evidence for Detecting Classes Among Wikipedia Articles
Marius Pasca

doi dblp
Towards the Gradient Vanishing, Divergence Mismatching and Mode Collapse of Generative Adversarial Nets
Zhaoyu Zhang | Changwei Luo | Jun Yu

doi dblp
Generating Paraphrase with Topic as Prior Knowledge
Yuanxin Liu | Zheng Lin | Fenglin Liu | Qinyun Dai | Weiping Wang

doi dblp
Sexual Harassment Story Classification and Key Information Identification
Yingchi Liu | Quanzhi Li | Xiaozhong Liu | Qiong Zhang | Luo Si

doi dblp
Neural Review Summarization Leveraging User and Product Information
Hui Liu | Xiaojun Wan

doi dblp
Incorporating Relation Knowledge into Commonsense Reading Comprehension with Multi-task Learning
Jiangnan Xia | Chen Wu | Ming Yan

doi dblp
DIRT: Deep Learning Enhanced Item Response Theory for Cognitive Diagnosis
Song Cheng | Qi Liu | Enhong Chen | Zai Huang | Zhenya Huang | Yiying Chen | Haiping Ma | Guoping Hu

doi dblp
Neural Gender Prediction in Microblogging with Emotion-aware User Representation
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Tao Qi | Junxin Liu | Yongfeng Huang | Xing Xie

doi dblp
Health Card Retrieval for Consumer Health Search: An Empirical Investigation of Methods
Jimmy | Guido Zuccon | Bevan Koopman | Gianluca Demartini

doi dblp
NICE: Neural In-Hospital Cost Estimation from Medical Records
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Yongfeng Huang | Xing Xie

doi dblp
Modeling Sentiment Evolution for Social Incidents
Yunjie Wang | Hui Li | Chen Lin

doi dblp
Adaptive Feature Redundancy Minimization
Rui Zhang | Hanghang Tong | Yifan Hu

doi dblp
Finding a Maximum Clique in Dense Graphs via χ2 Statistics
Sourav Dutta | Juho Lauri

doi dblp
On Heavy-user Bias in A/B Testing
Yu Wang | Somit Gupta | Jiannan Lu | Ali Mahmoudzadeh | Sophia Liu

doi dblp
Adversarial Training of Gradient-Boosted Decision Trees
Stefano Calzavara | Claudio Lucchese | Gabriele Tolomei

doi dblp
Adversarial Structured Neural Network Pruning
Xingyu Cai | Jinfeng Yi | Fan Zhang | Sanguthevar Rajasekaran

doi dblp
Ontology-Mediated Queries over Probabilistic Data via Probabilistic Logic Programming
Timothy van Bremen | Anton Dries | Jean Christoph Jung

doi dblp
Query Embedding Learning for Context-based Social Search
Yi-Chun Chen | Yu-Che Tsai | Cheng-Te Li

doi dblp
Towards More Usable Dataset Search: From Query Characterization to Snippet Generation
Jinchi Chen | Xiaxia Wang | Gong Cheng | Evgeny Kharlamov | Yuzhong Qu

doi dblp
Session-based Search Behavior in Naturalistic Settings for Learning-related Tasks
Souvick Ghosh | Chirag Shah

doi dblp
Best Co-Located Community Search in Attributed Networks
Jiehuan Luo | Xin Cao | Xike Xie | Qiang Qu

doi dblp
Caching Scores for Faster Query Processing with Dynamic Pruning in Search Engines
Erman Yafay | Ismail Sengor Altingovde

doi dblp
Investigating the Learning Process in Job Search: A Longitudinal Study
Jiaxin Mao | Damiano Spina | Sargol Sadeghi | Falk Scholer | Mark Sanderson

doi dblp
Set Reconciliation with Cuckoo Filters
Lailong Luo | Deke Guo | Ori Rottenstreich | Richard T. B. Ma | Xueshan Luo

doi dblp
Shared-Nothing Distributed Enumeration of 2-Plexes
Alessio Conte | Donatella Firmani | Maurizio Patrignani | Riccardo Torlone

doi dblp
Estimating the Number of Distinct Items in a Database by Sampling
Roel Apfelbaum

doi dblp
Cost-effective Resource Provisioning for Spark Workloads
Yuxing Chen | Jiaheng Lu | Chen Chen | Mohammad Ashraful Hoque | Sasu Tarkoma

doi dblp
A Sampling-Based System for Approximate Big Data Analysis on Computing Clusters
Salman Salloum | Yinxu Wu | Joshua Zhexue Huang

doi dblp
TianGong-ST: A New Dataset with Large-scale Refined Real-world Web Search Sessions
Jia Chen | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
Virtual ID Discovery from E-commerce Media at Alibaba: Exploiting Richness of User Click Behavior for Visual Search Relevance
Yanhao Zhang | Pan Pan | Yun Zheng | Kang Zhao | Jianmin Wu | Yinghui Xu | Rong Jin

doi dblp
Autor3: Automated Real-time Ranking with Reinforcement Learning in E-commerce Sponsored Search Advertising
Yusi Zhang | Zhi Yang | Liang Wang | Li He

doi dblp
Cross-domain Attention Network with Wasserstein Regularizers for E-commerce Search
Minghui Qiu | Bo Wang | Cen Chen | Xiaoyi Zeng | Jun Huang | Deng Cai | Jingren Zhou | Forrest Sheng Bao

doi dblp
Conceptualize and Infer User Needs in E-commerce
Xusheng Luo | Yonghua Yang | Kenny Qili Zhu | Yu Gong | Keping Yang

doi dblp
Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds
Dagui Chen | Junqi Jin | Weinan Zhang | Fei Pan | Lvyin Niu | Chuan Yu | Jun Wang | Han Li | Jian Xu | Kun Gai

doi dblp
System Deterioration Detection and Root Cause Learning on Time Series Graphs
Hao Huang | Shinjae Yoo | Yunwen Xu

doi dblp
A Dynamic Default Prediction Framework for Networked-guarantee Loans
Dawei Cheng | Yiyi Zhang | Fangzhou Yang | Yi Tu | Zhibin Niu | Liqing Zhang

doi dblp
Feature Enhancement via User Similarities Networks for Improved Click Prediction in Yahoo Gemini Native
Morelle Arian | Eliran Abutbul | Michal Aharon | Yair Koren | Oren Somekh | Rotem Stram

doi dblp
Large-Scale Visual Search with Binary Distributed Graph at Alibaba
Kang Zhao | Pan Pan | Yun Zheng | Yanhao Zhang | Changxu Wang | Yingya Zhang | Yinghui Xu | Rong Jin

doi dblp
Graph Representation Learning for Merchant Incentive Optimization in Mobile Payment Marketing
Ziqi Liu | Dong Wang | Qianyu Yu | Zhiqiang Zhang | Yue Shen | Jian Ma | Wenliang Zhong | Jinjie Gu | Jun Zhou | Shuang Yang | Yuan Qi

doi dblp
Query-based Interactive Recommendation by Meta-Path and Adapted Attention-GRU
Yu Zhu | Yu Gong | Qingwen Liu | Yingcai Ma | Wenwu Ou | Junxiong Zhu | Beidou Wang | Ziyu Guan | Deng Cai

doi dblp
Learning Adaptive Display Exposure for Real-Time Advertising
Weixun Wang | Junqi Jin | Jianye Hao | Chunjie Chen | Chuan Yu | Weinan Zhang | Jun Wang | Xiaotian Hao | Yixi Wang | Han Li | Jian Xu | Kun Gai

doi dblp
What You Look Matters?: Offline Evaluation of Advertising Creatives for Cold-start Problem
Zhichen Zhao | Lei Li | Bowen Zhang | Meng Wang | Yuning Jiang | Li Xu | Fengkun Wang | Wei-Ying Ma

doi dblp
Multi-Interest Network with Dynamic Routing for Recommendation at Tmall
Chao Li | Zhiyuan Liu | Mengmeng Wu | Yuchi Xu | Huan Zhao | Pipei Huang | Guoliang Kang | Qiwei Chen | Wei Li | Dik Lun Lee

doi dblp
Learning to be Relevant: Evolution of a Course Recommendation System
Shivani Rao | Konstantin Salomatin | Gungor Polatkan | Mahesh Joshi | Sneha Chaudhari | Vladislav Tcheprasov | Jeffrey D. Gee | Deepak Kumar

doi dblp
SDM: Sequential Deep Matching Model for Online Large-scale Recommender System
Fuyu Lv | Taiwei Jin | Changlong Yu | Fei Sun | Quan Lin | Keping Yang | Wilfred Ng

doi dblp
Multi-Agent Reinforcement Learning for Order-dispatching via Order-Vehicle Distribution Matching
Ming Zhou | Jiarui Jin | Weinan Zhang | Zhiwei (Tony) Qin | Yan Jiao | Chenxi Wang | Guobin Wu | Yong Yu | Jieping Ye

doi dblp
MONOPOLY: Learning to Price Public Facilities for Revaluing Private Properties with Large-Scale Urban Data
Miao Fan | Jizhou Huang | An Zhuo | Ying Li | Ping Li | Haifeng Wang

doi dblp
CityTraffic: Modeling Citywide Traffic via Neural Memorization and Generalization Approach
Xiuwen Yi | Zhewen Duan | Ting Li | Tianrui Li | Junbo Zhang | Yu Zheng

doi dblp
Deep Dynamic Fusion Network for Traffic Accident Forecasting
Chao Huang | Chuxu Zhang | Peng Dai | Liefeng Bo

doi dblp
Matrix Factorization for Spatio-Temporal Neural Networks with Applications to Urban Flow Prediction
Zheyi Pan | Zhaoyuan Wang | Weifeng Wang | Yong Yu | Junbo Zhang | Yu Zheng

doi dblp
Semantically Driven Auto-completion
Konstantine Arkoudas | Mohamed Yahya

doi dblp
Spam Review Detection with Graph Convolutional Networks
Ao Li | Zhou Qin | Runshi Liu | Yiqun Yang | Dong Li

doi dblp
Industry Specific Word Embedding and its Application in Log Classification
Elham Khabiri | Wesley M. Gifford | Bhanukiran Vinzamuri | Dhaval Patel | Pietro Mazzoleni

doi dblp
Document-Level Multi-Aspect Sentiment Classification for Online Reviews of Medical Experts
Tian Shi | Vineeth Rakesh | Suhang Wang | Chandan K. Reddy

doi dblp
Deep Learning for Blast Furnaces: Skip-Dense Layers Deep Learning Model to Predict the Remaining Time to Close Tap-holes for Blast Furnaces
Keeyoung Kim | Byeongrak Seo | Sang-Hoon Rhee | Seungmoon Lee | Simon S. Woo

doi dblp
Deep Graph Similarity Learning for Brain Data Analysis
Guixiang Ma | Nesreen K. Ahmed | Theodore L. Willke | Dipanjan Sengupta | Michael W. Cole | Nicholas B. Turk-Browne | Philip S. Yu

doi dblp
How to Find It Better?: Cross-Learning for WeChat Mini Programs
He Li | Zhiqiang Liu | Sheng Xu | Zhiyuan Lin | Xiangqun Chen

doi dblp
Job2Vec: Job Title Benchmarking with Collective Multi-View Representation Learning
Denghui Zhang | Junming Liu | Hengshu Zhu | Yanchi Liu | Lichen Wang | Pengyang Wang | Hui Xiong

doi dblp
Learning to Predict Human Stress Level with Incomplete Sensor Data from Wearable Devices
Jyun-Yu Jiang | Zehan Chao | Andrea L. Bertozzi | Wei Wang | Sean D. Young | Deanna Needell

doi dblp
Fine-Grained Fuel Consumption Prediction
Chenguang Fang | Shaoxu Song | Zhiwei Chen | Acan Gui

doi dblp
Soft Frequency Capping for Improved Ad Click Prediction in Yahoo Gemini Native
Michal Aharon | Yohay Kaplan | Rina Levy | Oren Somekh | Ayelet Blanc | Neetai Eshel | Avi Shahar | Assaf Singer | Alex Zlotnik

doi dblp
Adversarial Factorization Autoencoder for Look-alike Modeling
Khoa D. Doan | Pranjul Yadav | Chandan K. Reddy

doi dblp
Concept Drift Adaption for Online Anomaly Detection in Structural Health Monitoring
Hongda Tian | Nguyen Lu Dang Khoa | Ali Anaissi | Yang Wang | Fang Chen

doi dblp
Multi-task based Sales Predictions for Online Promotions
Shen Xin | Martin Ester | Jiajun Bu | Chengwei Yao | Zhao Li | Xun Zhou | Yizhou Ye | Can Wang

doi dblp
Experimental Study of Multivariate Time Series Forecasting Models
Jiaming Yin | Weixiong Rao | Mingxuan Yuan | Jia Zeng | Kai Zhao | Chenxi Zhang | Jiangfeng Li | Qinpei Zhao

doi dblp
GMTL: A GART Based Multi-task Learning Model for Multi-Social-Temporal Prediction in Online Games
Jianrong Tao | Linxia Gong | Changjie Fan | Longbiao Chen | Dezhi Ye | Sha Zhao

doi dblp
Learning Compositional, Visual and Relational Representations for CTR Prediction in Sponsored Search
Xiao Yang | Tao Deng | Weihan Tan | Xutian Tao | Junwei Zhang | Shouke Qin | Zongyao Ding

doi dblp
Inspect What Your Location History Reveals About You: Raising user awareness on privacy threats associated with disclosing his location data
Antoine Boutet | Sébastien Gambs

doi dblp
PODIUM: Probabilistic Datalog Analysis via Contribution Maximization
Tova Milo | Yuval Moskovitch | Brit Youngmann

doi dblp
Document in Context of its Time (DICT): Providing Temporal Context to Support Analysis of Past Documents
Adam Jatowt | Ricardo Campos | Sourav S. Bhowmick | Antoine Doucet

doi dblp
ATENA: An Autonomous System for Data Exploration Based on Deep Reinforcement Learning
Ori Bar El | Tova Milo | Amit Somech

doi dblp
ExplIQuE: Interactive Databases Exploration with SQL
Marie Le Guilly | Jean-Marc Petit | Vasile-Marian Scuturici | Ihab F. Ilyas

doi dblp
TraVis: An Interactive Visualization System for Mining Inbound Traveler Activities by Leveraging Mobile Ad Request Data
Pei-Xun Wang | Hsuan Chiu | Wen-Qian Chen | Che-Chia Chang | Yu-Hsuan Huang | Tzu-Hao Huang | Yuchun Lai | Chia-Hu Chang

doi dblp
Understanding Data in the Blink of an Eye
Matteo Paganelli | Paolo Sottovia | Antonio Maccioni | Matteo Interlandi | Francesco Guerra

doi dblp
SIMILANT: An Analytic Tool for Similarity Modeling
David Bernhauer | Tomás Skopal | Irena Holubová | Ladislav Peska | Martin Svoboda

doi dblp
MithraLabel: Flexible Dataset Nutritional Labels for Responsible Data Science
Chenkai Sun | Abolfazl Asudeh | H. V. Jagadish | Bill Howe | Julia Stoyanovich

doi dblp
PRIVATA: Differentially Private Data Market Framework using Negotiation-based Pricing Mechanism
Kangsoo Jung | Junkyu Lee | Kunyoung Park | Seog Park

doi dblp
MiCRon: Making Sense of News via Relationship Subgraphs
Zixian Huang | Shuxin Li | Gong Cheng | Evgeny Kharlamov | Yuzhong Qu

doi dblp
LuPe: A System for Personalized and Transparent Data-driven Decisions
Sarah Oppold | Melanie Herschel

doi dblp
Insta-Search: Towards Effective Exploration of Knowledge Graphs
Madhulika Mohanty | Maya Ramanath

doi dblp
SkyRec: Finding Pareto Optimal Groups
Jinfei Liu | Li Xiong | Jian Pei | Jun Luo | Haoyu Zhang | Si Zhang

doi dblp
CurrentClean: Interactive Change Exploration and Cleaning of Stale Data
Zheng Zheng | Tri Minh Quach | Ziyi Jin | Fei Chiang | Mostafa Milani

doi dblp
PatMat: A Distributed Pattern Matching Engine with Cypher
Kongzhang Hao | Zhengyi Yang | Longbin Lai | Zhengmin Lai | Xin Jin | Xuemin Lin

doi dblp
On a Chatbot Conducting Virtual Dialogues
Boris Galitsky | Dmitry I. Ilvovsky

doi dblp
Rehab-Path: Recommending Alcohol and Drug-free Routes
Yihong Zhang | Panote Siriaraya | Yukiko Kawai | Adam Jatowt

doi dblp
kBrowse: kNN Graph Browser
Ramon Bespinyowong | Anthony K. H. Tung

doi dblp
BIP! Finder: Facilitating Scientific Literature Search by Exploiting Impact-Based Ranking
Thanasis Vergoulis | Serafeim Chatzopoulos | Ilias Kanellos | Panagiotis Deligiannis | Christos Tryfonopoulos | Theodore Dalamagas

doi dblp
BeLink: Querying Networks of Facts, Statements and Beliefs
Tien Duc Cao | Ludivine Duroyon | François Goasdoué | Ioana Manolescu | Xavier Tannier

doi dblp
TuneR: Fine Tuning of Rule-based Entity Matchers
Matteo Paganelli | Paolo Sottovia | Francesco Guerra | Yannis Velegrakis

doi dblp
I-REX: A Lucene Plugin for EXplainable IR
Dwaipayan Roy | Sourav Saha | Mandar Mitra | Bihan Sen | Debasis Ganguly

doi dblp
Model Asset eXchange: Path to Ubiquitous Deep Learning Deployment
Alex Bozarth | Brendan Dwyer | Fei Hu | Daniel Jalova | Karthik Muthuraman | Nick Pentreath | Simon Plovyt | Gabriela de Queiroz | Saishruthi Swaminathan | Patrick Titzler | Xin Wu | Hong Xu | Frederick R. Reiss | Vijay Bommireddipalli

doi dblp
ReducE-Comm: Effective Inventory Reduction System for E-Commerce
Shay Gershtein | Tova Milo | Slava Novgorodov

doi dblp
dEFEND: A System for Explainable Fake News Detection
Limeng Cui | Kai Shu | Suhang Wang | Dongwon Lee | Huan Liu

doi dblp
Enterprise Knowledge Graph From Specific Business Task to Enterprise Knowledge Management
Rong Duan | Yanghua Xiao

doi dblp
Taming Social Bots: Detection, Exploration and Measurement
Abdullah Mueen | Nikan Chavoshi | Amanda J. Minnich

doi dblp
Learning-Based Methods with Human-in-the-Loop for Entity Resolution
Sairam Gurajada | Lucian Popa | Kun Qian | Prithviraj Sen

doi dblp
Learning and Reasoning on Graph for Recommendation
Xiang Wang | Xiangnan He | Tat-Seng Chua

doi dblp
Recent Developments of Deep Heterogeneous Information Network Analysis
Chuan Shi | Philip S. Yu

doi dblp
Synergy of Database Techniques and Machine Learning Models for String Similarity Search and Join
Jiaheng Lu | Chunbin Lin | Jin Wang | Chen Li

doi dblp
Realtime Object Detection via Deep Learning-based Pipelines
James G. Shanahan | Liang Dai

doi dblp
Recommendation for Multi-stakeholders and through Neural Review Mining
Muthusamy Chelliah | Yong Zheng | Sudeshna Sarkar

doi dblp
Machine Learning on Graphs with Kernels
Michalis Vazirgiannis | Giannis Nikolentzos | Giannis Siglidis

doi dblp
DTMBIO 2019: The Thirteenth International Workshop on Data and Text Mining in Biomedical Informatics
Hyojung Paik | Ruibin Xi | Doheon Lee

doi dblp
Knowledge-Driven Analytics and Systems Impacting Human Quality of Life
Arijit Ukil | Leandro Marín | Antonio Jara | John R. Farserotu

doi dblp
HENA 2019: The 3rd Workshop of Heterogeneous Information Network Analysis and Applications
Chuan Shi | Yanfang Ye | Jiawei Zhang

doi dblp
EYRE 2019: 2nd International Workshop on EntitY REtrieval
Gong Cheng | Kalpa Gunaratna | Jun Wang

doi dblp
CIKM 2019 Workshop on Artificial Intelligence in Transportation (AI in transportation)
Weinan Zhang | Haiming Jin | Lingyu Zhang | Hongtu Zhu | Zhenhui Jessie Li | Jieping Ye

doi dblp
GRLA 2019: The first International Workshop on Graph Representation Learning and its Applications
Huawei Shen | Jian Tang | Peng Bao

doi dblp
International Workshop on Model Selection and Parameter Tuning in Recommender Systems
Fikret Sivrikaya | Sahin Albayrak | Defu Lian

doi dblp
2nd Workshop on Knowledge-aware and Conversational Recommender Systems - KaRS
Vito Walter Anelli | Tommaso Di Noia

doi dblp
BigScholar 2019: The 6th Workshop on Big Scholarly Data
Feng Xia | Huan Liu | Irwin King | Kuansan Wang