Main » ICMR »

International Conference on Multimedia Retrieval (2021)


up

ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021

doi dblp
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021

doi dblp
Combining Adversarial and Reinforcement Learning for Video Thumbnail Selection
Evlampios E. Apostolidis | Eleni Adamantidou | Vasileios Mezaris | Ioannis Patras

doi dblp
Efficient Indexing of 3D Human Motions
Petra Budíková | Jan Sedmidubský | Pavel Zezula

doi dblp
Global Relation-Aware Attention Network for Image-Text Retrieval
Jie Cao | Shengsheng Qian | Huaiwen Zhang | Quan Fang | Changsheng Xu

doi dblp
MS-SincResNet: Joint Learning of 1D and 2D Kernels Using Multi-scale SincNet and ResNet for Music Genre Classification
Pei-Chun Chang | Yong-Sheng Chen | Chang-Hsing Lee

doi dblp
MLFont: Few-Shot Chinese Font Generation via Deep Meta-Learning
Xu Chen | Lei Wu | Minggang He | Lei Meng | Xiangxu Meng

doi dblp
Facial Structure Guided GAN for Identity-preserved Face Image De-occlusion
Yiu-Ming Cheung | Mengke Li | Rong Zou

doi dblp
Heterogeneous Side Information-based Iterative Guidance Model for Recommendation
Feifei Dai | Xiaoyan Gu | Zhuo Wang | Mingda Qian | Bo Li | Weiping Wang

doi dblp
Dense Scale Network for Crowd Counting
Feng Dai | Hao Liu | Yike Ma | Xi Zhang | Qiang Zhao

doi dblp
Leveraging Two Types of Global Graph for Sequential Fashion Recommendation
Yujuan Ding | Yunshan Ma | Wai Keung Wong | Tat-Seng Chua

doi dblp
HSGMP: Heterogeneous Scene Graph Message Passing for Cross-modal Retrieval
Yu Duan | Yun Xiong | Yao Zhang | Yuwei Fu | Yangyong Zhu

doi dblp
GCNBoost: Artwork Classification by Label Propagation through a Knowledge Graph
Cheikh Brahim El Vaigh | Noa Garcia | Benjamin Renoust | Chenhui Chu | Yuta Nakashima | Hajime Nagahara

doi dblp
Can Action be Imitated? Learn to Reconstruct and Transfer Human Dynamics from Videos
Yuqian Fu | Yanwei Fu | Yu-Gang Jiang

doi dblp
SAGN: Semantic Adaptive Graph Network for Skeleton-Based Human Action Recognition
Ziwang Fu | Feng Liu | Jiahao Zhang | Hanyang Wang | Chengyi Yang | Qing Xu | Jiayin Qi | Xiangling Fu | Aimin Zhou

doi dblp
Text-Guided Visual Feature Refinement for Text-Based Person Search
Liying Gao | Kai Niu | Zehong Ma | Bingliang Jiao | Tonghao Tan | Peng Wang

doi dblp
RGB-D Scene Recognition based on Object-Scene Relation and Semantics-Preserving Attention
Yuhui Guo | Xun Liang

doi dblp
Multi-Feature Graph Attention Network for Cross-Modal Video-Text Retrieval
Xiaoshuai Hao | Yucan Zhou | Dayan Wu | Wanqian Zhang | Bo Li | Weiping Wang

doi dblp
HPOF: 3D Human Pose Recovery from Monocular Video with Optical Flow
Bin Ji | Chen Yang | Shunyu Yao | Ye Pan

doi dblp
Leveraging EfficientNet and Contrastive Learning for Accurate Global-scale Location Estimation
Giorgos Kordopatis-Zilos | Panagiotis Galopoulos | Symeon Papadopoulos | Ioannis Kompatsiaris

doi dblp
Relation-aware Hierarchical Attention Framework for Video Question Answering
Fangtao Li | Ting Bai | Chenyu Cao | Zihe Liu | Chenghao Yan | Bin Wu

doi dblp
Cross-Modal Image-Recipe Retrieval via Intra- and Inter-Modality Hybrid Fusion
Jiao Li | Jialiang Sun | Xing Xu | Wei Yu | Fumin Shen

doi dblp
Unsupervised Deep Cross-Modal Hashing by Knowledge Distillation for Large-scale Cross-modal Retrieval
Mingyong Li | Hongya Wang

doi dblp
A Unified-Model via Block Coordinate Descent for Learning the Importance of Filter
Qinghua Li | Xue Zhang | Cuiping Li | Hong Chen

doi dblp
Local-enhanced Interaction for Temporal Moment Localization
Guoqiang Liang | Shiyu Ji | Yanning Zhang

doi dblp
Reading Scene Text by Fusing Visual Attention with Semantic Representations
Zhiguang Liu | Liangwei Wang | Jian Qiao

doi dblp
Generative Adversarial Networks with Bi-directional Normalization for Semantic Image Synthesis
Jia Long | Hongtao Lu

doi dblp
A Smart Adversarial Attack on Deep Hashing Based Image Retrieval
Junda Lu | Mingyang Chen | Yifang Sun | Wei Wang | Yi Wang | Xiaochun Yang

doi dblp
Image-to-Image Transfer Makes Chaos to Order
Sanbi Luo | Tao Guo

doi dblp
Summary of the 2021 Embedded Deep Learning Object Detection Model Compression Competition for Traffic in Asian Countries
Yu-Shu Ni | Chia-Chi Tsai | Jiun-In Guo | Jenq-Neng Hwang | Bo-Xun Wu | Po-Chi Hu | Ted T. Kuo | Po-Yu Chen | Hsien-Kai Kuo

doi dblp
Nested Dense Attention Network for Single Image Super-Resolution
Cheng Qiu | Yirong Yao | Yuntao Du

doi dblp
Multi-scale Dynamic Network for Temporal Action Detection
Yifan Ren | Xing Xu | Fumin Shen | Zheng Wang | Yang Yang | Heng Tao Shen

doi dblp
Distractor-Aware Tracker with a Domain-Special Optimized Benchmark for Soccer Player Tracking
Zikai Song | Zhiwen Wan | Wei Yuan | Ying Tang | Junqing Yu | Yi-Ping Phoebe Chen

doi dblp
Efficient Nearest Neighbor Search by Removing Anti-hub
Kimihiro Tanaka | Yusuke Matsui | Shin'ichi Satoh

doi dblp
A Denoising Convolutional Neural Network for Self-Supervised Rank Effectiveness Estimation on Image Retrieval
Lucas Pascotti Valem | Daniel Carlos Guimarães Pedronette

doi dblp
Know Yourself and Know Others: Efficient Common Representation Learning for Few-shot Cross-modal Retrieval
Shaoying Wang | Hanjiang Lai | Zhenyu Shi

doi dblp
Neural Symbolic Representation Learning for Image Captioning
Xiaomei Wang | Lin Ma | Yanwei Fu | Xiangyang Xue

doi dblp
G-CAM: Graph Convolution Network Based Class Activation Mapping for Multi-label Image Recognition
Yangtao Wang | Yanzhao Xie | Yu Liu | Lisheng Fan

doi dblp
NASTER: Non-local Attentional Scene Text Recognizer
Lei Wu | Xueliang Liu | Yanbin Hao | Yunjie Ma | Richang Hong

doi dblp
Few-Shot Action Localization without Knowing Boundaries
Ting-Ting Xie | Christos Tzelepis | Fan Fu | Ioannis Patras

doi dblp
Learning Hierarchical Visual-Semantic Representation with Phrase Alignment
Baoming Yan | Qingheng Zhang | Liyu Chen | Lin Wang | Leihao Pei | Jiang Yang | Enyun Yu | Xiaobo Li | Binqiang Zhao

doi dblp
Social Relation Analysis from Videos via Multi-entity Reasoning
Chenghao Yan | Zihe Liu | Fangtao Li | Chenyu Cao | Zheng Wang | Bin Wu

doi dblp
Aligning Visual Prototypes with BERT Embeddings for Few-Shot Learning
Kun Yan | Zied Bouraoui | Ping Wang | Shoaib Jameel | Steven Schockaert

doi dblp
TEACH: Attention-Aware Deep Cross-Modal Hashing
Hong-Lei Yao | Yu-Wei Zhan | Zhen-Duo Chen | Xin Luo | Xin-Shun Xu

doi dblp
Scene Text Recognition with Cascade Attention Network
Min Zhang | Meng Ma | Ping Wang

doi dblp
Multi-Attention Audio-Visual Fusion Network for Audio Spatialization
Wen Zhang | Jie Shao

doi dblp
Multi-Initialization Graph Meta-Learning for Node Classification
Feng Zhao | Donglin Wang | Xintao Xiang

doi dblp
Question-Guided Semantic Dual-Graph Visual Reasoning with Novel Answers
Xinzhe Zhou | Yadong Mu

doi dblp
Joint Hand-Object Pose Estimation with Differentiably-Learned Physical Contact Point Analysis
Nan Zhuang | Yadong Mu

doi dblp
HINFShot: A Challenge Dataset for Few-Shot Node Classification in Heterogeneous Information Network
Zifeng Zhuang | Xintao Xiang | Siteng Huang | Donglin Wang

doi dblp
Learning to Select: A Fully Attentive Approach for Novel Object Captioning
Marco Cagrandi | Marcella Cornia | Matteo Stefanini | Lorenzo Baraldi | Rita Cucchiara

doi dblp
Semi-supervised Many-to-many Music Timbre Transfer
Yu-Chen Chang | Wen-Cheng Chen | Min-Chun Hu

doi dblp
Text-Enhanced Attribute-Based Attention for Generalized Zero-Shot Fine-Grained Image Classification
Yan-He Chen | Mei-Chen Yeh

doi dblp
Spatio-Temporal Activity Detection and Recognition in Untrimmed Surveillance Videos
Konstantinos Gkountakos | Despoina Touska | Konstantinos Ioannidis | Theodora Tsikrika | Stefanos Vrochidis | Ioannis Kompatsiaris

doi dblp
Cross-Modal Self-Attention with Multi-Task Pre-Training for Medical Visual Question Answering
Haifan Gong | Guanqi Chen | Sishuo Liu | Yizhou Yu | Guanbin Li

doi dblp
Body Shape Calculator: Understanding the Type of Body Shapes from Anthropometric Measurements
Shintami Chusnul Hidayati | Yeni Anistyasari

doi dblp
Unsupervised Video Summarization via Multi-source Features
Hussain Kanafani | Junaid Ahmed Ghauri | Sherzod Hakimov | Ralph Ewerth

doi dblp
Evaluating Contrastive Models for Instance-based Image Retrieval
Tarun Krishna | Kevin McGuinness | Noel E. O'Connor

doi dblp
AWFA-LPD: Adaptive Weight Feature Aggregation for Multi-frame License Plate Detection
Xiaocheng Lu | Yuan Yuan | Qi Wang

doi dblp
NMS-Loss: Learning with Non-Maximum Suppression for Crowded Pedestrian Detection
Zekun Luo | Zheng Fang | Sixiao Zheng | Yabiao Wang | Yanwei Fu

doi dblp
Image Retrieval by Hierarchy-aware Deep Hashing Based on Multi-task Learning
Bowen Wang | Liangzhi Li | Yuta Nakashima | Takehiro Yamamoto | Hiroaki Ohshima | Yoshiyuki Shoji | Kenro Aihara | Noriko Kando

doi dblp
Weakly Supervised Sketch Based Person Search
Lan Yan | Wenbo Zheng | Fei-Yue Wang | Chao Gou

doi dblp
Personal Knowledge Base Construction from Multimodal Data
An-Zi Yen | Chia-Chung Chang | Hen-Hsen Huang | Hsin-Hsi Chen

doi dblp
2.5D Pose Guided Human Image Generation
Kang Yuan | Sheng Li

doi dblp
Collaborative Representation for Deep Meta Metric Learning
Min Zhu | Weifeng Liu | Kai Zhang | Ye Li | Peng Liu | Baodi Liu

doi dblp
Ten Questions in Lifelog Mining and Information Recall
An-Zi Yen | Hen-Hsen Huang | Hsin-Hsi Chen

doi dblp
Bag of Tricks for Building an Accurate and Slim Object Detector for Embedded Applications
Yongkun Du | Zhineng Chen | Caiyan Jia | Xuanya Li | Yu-Gang Jiang

doi dblp
Efficient-ROD: Efficient Radar Object Detection based on Densely Connected Residual Network
Chih-Chung Hsu | Chieh Lee | Lin Chen | Min-Kai Hung | Andy Yu-Lun Lin | Xian-Yu Wang

doi dblp
DANet: Dimension Apart Network for Radar Object Detection
Bo Ju | Wei Yang | Jinrang Jia | Xiaoqing Ye | Qu Chen | Xiao Tan | Hao Sun | Yifeng Shi | Errui Ding

doi dblp
Object Detection on Embedded Systems for Traffic in Asian Countries
Bao-Hong Lai | Hsun-Ping Hsieh

doi dblp
Squeeze-and-Excitation network-Based Radar Object Detection With Weighted Location Fusion
Pengliang Sun | Xuetong Niu | Pengfei Sun | Kele Xu

doi dblp
ROD2021 Challenge: A Summary for Radar Object Detection Challenge for Autonomous Driving Applications
Yizhou Wang | Jenq-Neng Hwang | Gaoang Wang | Hui Liu | Kwang-Ju Kim | Hung-Min Hsu | Jiarui Cai | Haotian Zhang | Zhongyu Jiang | Renshu Gu

doi dblp
Embedded YOLO: Faster and Lighter Object Detection
Wen-Kai Wu | Chien-Yu Chen | Jiann-Shu Lee

doi dblp
Radar Object Detection Using Data Merging, Enhancement and Fusion
Jun Yu | Xinlong Hao | Xinjian Gao | Qiang Sun | Yuyu Liu | Peng Chang | Zhong Zhang | Fang Gao | Feng Shuang

doi dblp
Scene-aware Learning Network for Radar Object Detection
Zangwei Zheng | Xiangyu Yue | Kurt Keutzer | Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli

doi dblp
GPT2MVS: Generative Pre-trained Transformer-2 for Multi-modal Video Summarization
Jia-Hong Huang | Luka Murn | Marta Mrak | Marcel Worring

doi dblp
Impact of Interaction Strategies on User Relevance Feedback
Omar Shahbaz Khan | Björn Þór Jónsson | Jan Zahálka | Stevan Rudinac | Marcel Worring

doi dblp
Automatic Baseball Pitch Overlay
Ting-Hsuan Chou | Wei-Ta Chu

doi dblp
Video Action Retrieval Using Action Recognition Model
Yuko Iinuma | Shin'ichi Satoh

doi dblp
MeTILDA: Platform for Melodic Transcription in Language Documentation and Application
Mitchell Lee | Praveena Avula | Min Chen

doi dblp
IR Questioner: QA-based Interactive Retrieval System
Rintaro Yanagi | Ren Togo | Takahiro Ogawa | Miki Haseyama

doi dblp
Reproducibility Companion Paper: Knowledge Enhanced Neural Fashion Trend Forecasting
Yunshan Ma | Yujuan Ding | Xun Yang | Lizi Liao | Wai Keung Wong | Tat-Seng Chua | Jinyoung Moon | Hong-Han Shuai

doi dblp
A Beneficial Dual Transformation Approach for Deep Learning Networks Used in Steel Surface Defect Detection
Fityanul Akhyar | Chih-Yang Lin | Gugan S. Kathiresan

doi dblp
Discrete Tchebichef Transform for Versatile Video Coding
Ka-Hou Chan | Sio Kei Im

doi dblp
Fire Detection using Transformer Network
Mohammad Shahid | Kai-Lung Hua

doi dblp
Visible-infrared Person Re-identification with Human Body Parts Assistance
Huangpeng Dai | Qing Xie | Jiachen Li | Yanchun Ma | Lin Li | Yongjian Liu

doi dblp
Look Back Again: Dual Parallel Attention Network for Accurate and Robust Scene Text Recognition
Zilong Fu | Hongtao Xie | Guoqing Jin | Junbo Guo

doi dblp
Contextualized Keyword Representations for Multi-modal Retinal Image Captioning
Jia-Hong Huang | Ting-Wei Wu | Marcel Worring

doi dblp
MSAV: An Unified Framework for Multi-view Subspace Analysis with View Consistence
Huibing Wang | Guangqi Jiang | Jinjia Peng | Xianping Fu

doi dblp
A Tensor Sparse Representation-Based CBMIR System for Computer-Aided Diagnosis of Focal Liver Lesions and its Pilot Trial
Jian Wang | Xian-Hua Han | Lanfen Lin | Hongjie Hu | Yen-Wei Chen

doi dblp
M-DFNet: Multi-phase Discriminative Feature Network for Retrieval of Focal Liver Lesions
Yingying Xu | Jing Liu | Lanfen Lin | Hongjie Hu | Ruofeng Tong | Jingsong Li | Yen-Wei Chen

doi dblp
M2GUDA: Multi-Metrics Graph-Based Unsupervised Domain Adaptation for Cross-Modal Hashing
Chengyuan Zhang | Zhi Zhong | Lei Zhu | Shichao Zhang | Da Cao | Jianfeng Zhang

doi dblp
Human Pose Estimation based on Attention Multi-resolution Network
Congcong Zhang | Ning He | Qixiang Sun | Xiaojie Yin | Ke Lu

doi dblp
ICDAR'21: Intelligent Cross-Data Analysis and Retrieval
Minh-Son Dao | Michael Alexander Riegler | Duc-Tien Dang-Nguyen | Cathal Gurrin | Minh-Triet Tran | Thanh-Binh Nguyen

doi dblp
Introduction to the Fourth Annual Lifelog Search Challenge, LSC'21
Cathal Gurrin | Björn Þór Jónsson | Klaus Schöffmann | Duc-Tien Dang-Nguyen | Jakub Lokoc | Minh-Triet Tran | Wolfgang Hürst | Luca Rossetto | Graham Healy

doi dblp
MMArt-ACM'21: International Joint Workshop on Multimedia Artworks Analysis and Attractiveness Computing in Multimedia 2021
Min-Chun Hu | Ichiro Ide | Kensuke Tobitani

doi dblp
MMPT'21: International Joint Workshop on Multi-Modal Pre-Training for Multimedia Understanding
Bei Liu | Jianlong Fu | Shizhe Chen | Qin Jin | Alexander G. Hauptmann | Yong Rui

doi dblp
CEA'21: The 13th Workshop on Multimedia for Cooking and Eating Activities
Yoko Yamakata | Atsushi Hashimoto


up

Proceedings of the 4th Annual on Lifelog Search Challenge, LSC@ICMR 2021, Taipei, Taiwan, 21 August 2021

doi dblp
Proceedings of the 4th Annual on Lifelog Search Challenge, LSC@ICMR 2021, Taipei, Taiwan, 21 August 2021

doi dblp
Lifelogging as a Memory Prosthetic
Alan F. Smeaton

doi dblp
Exquisitor at the Lifelog Search Challenge 2021: Relationships Between Semantic Classifiers
Omar Shahbaz Khan | Aaron Duane | Björn Þór Jónsson | Jan Zahálka | Stevan Rudinac | Marcel Worring

doi dblp
Exploring Graph-querying approaches in LifeGraph
Luca Rossetto | Matthias Baumgartner | Ralph Gasser | Lucien Heitz | Ruijie Wang | Abraham Bernstein

doi dblp
Myscéal 2.0: A Revised Experimental Interactive Lifelog Retrieval System for LSC'21
Ly-Duyen Tran | Manh-Duy Nguyen | Nguyen Thanh Binh | Hyowon Lee | Cathal Gurrin

doi dblp
Exploring Intuitive Lifelog Retrieval and Interaction Modes in Virtual Reality with vitrivr-VR
Florian Spiess | Ralph Gasser | Silvan Heller | Luca Rossetto | Loris Sauter | Milan van Zanten | Heiko Schuldt

doi dblp
lifeXplore at the Lifelog Search Challenge 2021
Andreas Leibetseder | Klaus Schoeffmann

doi dblp
ViRMA: Virtual Reality Multimedia Analytics at LSC 2021
Aaron Duane | Björn Þór Jónsson

doi dblp
Interactive Multimodal Lifelog Retrieval with vitrivr at LSC 2021
Silvan Heller | Ralph Gasser | Mahnaz Parian-Scherb | Sanja Popovic | Luca Rossetto | Loris Sauter | Florian Spiess | Heiko Schuldt

doi dblp
LifeSeeker 3.0: An Interactive Lifelog Search Engine for LSC'21
Thao-Nhu Nguyen | Tu-Khiem Le | Van-Tu Ninh | Minh-Triet Tran | Nguyen Thanh Binh | Graham Healy | Annalina Caputo | Cathal Gurrin

doi dblp
LifeConcept: An Interactive Approach for Multimodal Lifelog Retrieval through Concept Recommendation
Wei-Hong Ang | An-Zi Yen | Tai-Te Chu | Hen-Hsen Huang | Hsin-Hsi Chen

doi dblp
Memento: A Prototype Lifelog Search Engine for LSC'21
Naushad Alam | Yvette Graham | Cathal Gurrin

doi dblp
PhotoCube at the Lifelog Search Challenge 2021
Jihye Shin | Alexandra Waldau | Aaron Duane | Björn Þór Jónsson

doi dblp
Voxento 2.0: A Prototype Voice-controlled Interactive Search Engine for Lifelogs
Ahmed Alateeq | Mark Roantree | Cathal Gurrin

doi dblp
Enhanced SOMHunter for Known-item Search in Lifelog Data
Jakub Lokoc | Frantisek Mejzlík | Patrik Veselý | Tomás Soucek

doi dblp
LifeMon: A MongoDB-Based Lifelog Retrieval Prototype
Alexander Christian Faisst | Björn Þór Jónsson

doi dblp
Flexible Interactive Retrieval SysTem 2.0 for Visual Lifelog Exploration at LSC 2021
Hoang-Phuc Trang-Trung | Thanh-Cong Le | Mai-Khiem Tran | Van-Tu Ninh | Tu-Khiem Le | Cathal Gurrin | Minh-Triet Tran

doi dblp
XQC at the Lifelog Search Challenge 2021: Interactive Learning on a Mobile Device
Emil Knudsen | Thomas Holstein Qvortrup | Omar Shahbaz Khan | Björn Þór Jónsson


up

ICDAR@ICMR 2021: Proceedings of the 2021 Workshop on Intelligent Cross-Data Analysis and Retrieval, Taipei, Taiwan, 21 August 2021

doi dblp
ICDAR@ICMR 2021: Proceedings of the 2021 Workshop on Intelligent Cross-Data Analysis and Retrieval, Taipei, Taiwan, 21 August 2021

doi dblp
Discovering Knowledge Hidden in Raster Images using RasterMiner
R. Uday Kiran

doi dblp
Multimodal Virtual Avatars for Investigative Interviews with Children
Gunn Astrid Baugerud | Miriam S. Johnson | Ragnhild Klingenberg Røed | Michael E. Lamb | Martine Powell | Vajira Thambawita | Steven Alexander Hicks | Pegah Salehi | Syed Zohaib Hassan | Pål Halvorsen | Michael A. Riegler

doi dblp
ST-HOI: A Spatial-Temporal Baseline for Human-Object Interaction Detection in Videos
Meng-Jiun Chiou | Chun-Yu Liao | Li-Wei Wang | Roger Zimmermann | Jiashi Feng

doi dblp
Temperature Forecasting using Tower Networks
Siri S. Eide | Michael A. Riegler | Hugo Lewi Hammer | John Bjørnar Bremnes

doi dblp
Scattering Transform Based Image Clustering using Projection onto Orthogonal Complement
Angel Villar-Corrales | Veniamin I. Morgenshtern

doi dblp
Pyramidal Segmentation of Medical Images using Adversarial Training
Espen Naess | Vajira Thambawita | Steven Alexander Hicks | Michael A. Riegler | Pål Halvorsen

doi dblp
Two-Faced Humans on Twitter and Facebook: Harvesting Social Multimedia for Human Personality Profiling
Qi Yang | Aleksandr Farseev | Andrey Filchenkov

doi dblp
Cross-Modal Deep Neural Networks based Smartphone Authentication for Intelligent Things System
Tran Anh Khoa | Dinh Nguyen The Truong | Duc Ngoc Minh Dang

doi dblp
Models to Predict Sleeping Quality from Activities and Environment: Current Status, Challenges and Opportunities
Thi Phuoc Van Nguyen | Do Van Nguyen | Koji Zettsu

doi dblp
Dutkat: A Multimedia System for Catching Illegal Catchers in a Privacy-Preserving Manner
Tor-Arne S. Nordmo | Aril B. Ovesen | Håvard D. Johansen | Michael A. Riegler | Pål Halvorsen | Dag Johansen

doi dblp
Investigation on Privacy-Preserving Techniques For Personal Data
Rafik Hamza | Koji Zettsu

doi dblp
Session details: Keynote & Invited Talks
Minh-Son Dao

doi dblp
Session details: Session 1: Full Papers
Cathal Gurrin

doi dblp
Session details: Session 2: Short Papers
Thanh-Binh Nguyen