Main » SIGIR »

Special Interest Group on Information Retrieval Conference (2021)


up

SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Deconfounded Video Moment Retrieval with Causal Intervention
Xun Yang | Fuli Feng | Wei Ji | Meng Wang | Tat-Seng Chua

doi dblp
Causal Intervention for Leveraging Popularity Bias in Recommendation
Yang Zhang | Fuli Feng | Xiangnan He | Tianxin Wei | Chonggang Song | Guohui Ling | Yongdong Zhang

doi dblp
AutoDebias: Learning to Debias for Recommendation
Jiawei Chen | Hande Dong | Yang Qiu | Xiangnan He | Xin Xin | Liang Chen | Guli Lin | Keping Yang

doi dblp
Mitigating Sentiment Bias for Recommender Systems
Chen Lin | Xinyi Liu | Guipeng Xv | Hui Li

doi dblp
Counterfactual Reward Modification for Streaming Recommendation with Delayed Feedback
Xiao Zhang | Haonan Jia | Hanjing Su | Wenhan Wang | Jun Xu | Ji-Rong Wen

doi dblp
Joint Knowledge Pruning and Recurrent Graph Convolution for News Recommendation
Yu Tian | Yuhao Yang | Xudong Ren | Pengfei Wang | Fangzhao Wu | Qian Wang | Chenliang Li

doi dblp
Personalized News Recommendation with Knowledge-aware Interactive Matching
Tao Qi | Fangzhao Wu | Chuhan Wu | Yongfeng Huang

doi dblp
Enhanced Graph Learning for Collaborative Filtering via Mutual Information Maximization
Yonghui Yang | Le Wu | Richang Hong | Kun Zhang | Meng Wang

doi dblp
ReXPlug: Explainable Recommendation using Plug-and-Play Language Model
Deepesh V. Hada | Vijaikumar M | Shirish K. Shevade

doi dblp
Group based Personalized Search by Integrating Search Behaviour and Friend Network
Yujia Zhou | Zhicheng Dou | Bingzheng Wei | Ruobing Xie | Ji-Rong Wen

doi dblp
An Image is Worth a Thousand Terms? Analysis of Visual E-Commerce Search
Arnon Dagan | Ido Guy | Slava Novgorodov

doi dblp
Efficiently Teaching an Effective Dense Retriever with Balanced Topic Aware Sampling
Sebastian Hofstätter | Sheng-Chieh Lin | Jheng-Hong Yang | Jimmy Lin | Allan Hanbury

doi dblp
Learning a Fine-Grained Review-based Transformer Model for Personalized Product Search
Keping Bi | Qingyao Ai | W. Bruce Croft

doi dblp
DepressionNet: Learning Multi-modalities with User Post Summarization for Depression Detection on Social Media
Hamad Zogan | Imran Razzak | Shoaib Jameel | Guandong Xu

doi dblp
Look Before You Leap: Confirming Edge Signs in Random Walk with Restart for Personalized Node Ranking in Signed Networks
Wonchang Lee | Yeon-Chang Lee | Dongwon Lee | Sang-Wook Kim

doi dblp
Hierarchical Multi-modal Contextual Attention Network for Fake News Detection
Shengsheng Qian | Jinguang Wang | Jun Hu | Quan Fang | Changsheng Xu

doi dblp
DyDiff-VAE: A Dynamic Variational Framework for Information Diffusion Prediction
Ruijie Wang | Zijie Huang | Shengzhong Liu | Huajie Shao | Dongxin Liu | Jinyang Li | Tianshi Wang | Dachun Sun | Shuochao Yao | Tarek F. Abdelzaher

doi dblp
Tracing Knowledge State with Individual Cognition and Acquisition Estimation
Ting Long | Yunfei Liu | Jian Shen | Weinan Zhang | Yong Yu

doi dblp
Knowledge-based Review Generation by Coherence Enhanced Text Planning
Junyi Li | Wayne Xin Zhao | Zhicheng Wei | Nicholas Jing Yuan | Ji-Rong Wen

doi dblp
UGRec: Modeling Directed and Undirected Relations for Recommendation
Xinxiao Zhao | Zhiyong Cheng | Lei Zhu | Jiecai Zheng | Xueqing Li

doi dblp
DEKR: Description Enhanced Knowledge Graph for Machine Learning Method Recommendation
Xianshuai Cao | Yuliang Shi | Han Yu | Jihu Wang | Xinjun Wang | Zhongmin Yan | Zhiyong Chen

doi dblp
Relational Learning with Gated and Attentive Neighbor Aggregator for Few-Shot Knowledge Graph Completion
Guanglin Niu | Yang Li | Chengguang Tang | Ruiying Geng | Jian Dai | Qiao Liu | Hao Wang | Jian Sun | Fei Huang | Luo Si

doi dblp
AdsGNN: Behavior-Graph Augmented Relevance Modeling in Sponsored Search
Chaozhuo Li | Bochen Pang | Yuming Liu | Hao Sun | Zheng Liu | Xing Xie | Tianqi Yang | Yanling Cui | Liangjie Zhang | Qi Zhang

doi dblp
Hybrid Learning to Rank for Financial Event Ranking
Fuli Feng | Moxin Li | Cheng Luo | Ritchie Ng | Tat-Seng Chua

doi dblp
Hybrid Fusion with Intra- and Cross-Modality Attention for Image-Recipe Retrieval
Jiao Li | Xing Xu | Wei Yu | Fumin Shen | Zuo Cao | Kai Zuo | Heng Tao Shen

doi dblp
PreSizE: Predicting Size in E-Commerce using Transformers
Yotam Eshel | Or Levi | Haggai Roitman | Alexander Nus

doi dblp
Understanding and Mitigating Bias in Online Health Search
Anat Hashavit | Hongning Wang | Raz Lin | Tamar Stern | Sarit Kraus

doi dblp
Enhanced Doubly Robust Learning for Debiasing Post-Click Conversion Rate Estimation
Siyuan Guo | Lixin Zou | Yiding Liu | Wenwen Ye | Suqi Cheng | Shuaiqiang Wang | Hechang Chen | Dawei Yin | Yi Chang

doi dblp
Adapting Interactional Observation Embedding for Counterfactual Learning to Rank
Mouxiang Chen | Chenghao Liu | Jianling Sun | Steven C. H. Hoi

doi dblp
This Is Not What We Ordered: Exploring Why Biased Search Result Rankings Affect User Attitudes on Debated Topics
Tim Draws | Nava Tintarev | Ujwal Gadiraju | Alessandro Bozzon | Benjamin Timmermans

doi dblp
Societal Biases in Retrieved Contents: Measurement Framework and Adversarial Mitigation of BERT Rankers
Navid Rekabsaz | Simone Kopeinik | Markus Schedl

doi dblp
Binary Neural Network Hashing for Image Retrieval
Wanqian Zhang | Dayan Wu | Yu Zhou | Bo Li | Weiping Wang | Dan Meng

doi dblp
Unsupervised Proxy Selection for Session-based Recommender Systems
Junsu Cho | SeongKu Kang | Dongmin Hyun | Hwanjo Yu

doi dblp
xLightFM: Extremely Memory-Efficient Factorization Machine
Gangwei Jiang | Hao Wang | Jin Chen | Haoyu Wang | Defu Lian | Enhong Chen

doi dblp
Counterfactual Data-Augmented Sequential Recommendation
Zhenlei Wang | Jingsen Zhang | Hongteng Xu | Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Ji-Rong Wen

doi dblp
StackRec: Efficient Training of Very Deep Sequential Recommender Models by Iterative Stacking
Jiachun Wang | Fajie Yuan | Jian Chen | Qingyao Wu | Min Yang | Yang Sun | Guoxiao Zhang

doi dblp
CauseRec: Counterfactual User Sequence Synthesis for Sequential Recommendation
Shengyu Zhang | Dong Yao | Zhou Zhao | Tat-Seng Chua | Fei Wu

doi dblp
Sequential Recommendation with Graph Neural Networks
Jianxin Chang | Chen Gao | Yu Zheng | Yiqun Hui | Yanan Niu | Yang Song | Depeng Jin | Yong Li

doi dblp
Category-aware Collaborative Sequential Recommendation
Renqin Cai | Jibang Wu | Aidan San | Chong Wang | Hongning Wang

doi dblp
Event Occurrence Date Estimation based on Multivariate Time Series Analysis over Temporal Document Collections
Jiexin Wang | Adam Jatowt | Masatoshi Yoshikawa

doi dblp
Temporal Knowledge Graph Reasoning Based on Evolutional Representation Learning
Zixuan Li | Xiaolong Jin | Wei Li | Saiping Guan | Jiafeng Guo | Huawei Shen | Yuanzhuo Wang | Xueqi Cheng

doi dblp
Summarize Dates First: A Paradigm Shift in Timeline Summarization
Moreno La Quatra | Luca Cagliero | Elena Baralis | Alberto Messina | Maurizio Montagnuolo

doi dblp
TIE: A Framework for Embedding-based Incremental Temporal Knowledge Graph Completion
Jiapeng Wu | Yishi Xu | Yingxue Zhang | Chen Ma | Mark Coates | Jackie Chi Kit Cheung

doi dblp
Allowing for The Grounded Use of Temporal Difference Learning in Large Ranking Models via Substate Updates
Daniel Cohen

doi dblp
Answer Complex Questions: Path Ranker Is All You Need
Xinyu Zhang | Ke Zhan | Enrui Hu | Chengzhen Fu | Lan Luo | Hao Jiang | Yantao Jia | Fan Yu | Zhicheng Dou | Zhao Cao | Lei Chen

doi dblp
Reinforcement Learning from Reformulations in Conversational Question Answering over Knowledge Graphs
Magdalena Kaiser | Rishiraj Saha Roy | Gerhard Weikum

doi dblp
Ranking User-Generated Content via Multi-Relational Graph Convolution
Kanika Narang | Adit Krishnan | Junting Wang | Chaoqi Yang | Hari Sundaram | Carolyn Sutter

doi dblp
Answering Any-hop Open-domain Questions with Iterative Document Reranking
Yuyu Zhang | Ping Nie | Arun Ramamurthy | Le Song

doi dblp
Multimodal Activation: Awakening Dialog Robots without Wake Words
Liqiang Nie | Mengzhao Jia | Xuemeng Song | Ganglu Wu | Harry Cheng | Jian Gu

doi dblp
RCD: Relation Map Driven Cognitive Diagnosis for Intelligent Education Systems
Weibo Gao | Qi Liu | Zhenya Huang | Yu Yin | Haoyang Bi | Mu-Chun Wang | Jianhui Ma | Shijin Wang | Yu Su

doi dblp
Self-Supervised Contrastive Learning for Code Retrieval and Summarization via Semantic-Preserving Transformations
Nghi D. Q. Bui | Yijun Yu | Lingxiao Jiang

doi dblp
Initiative-Aware Self-Supervised Learning for Knowledge-Grounded Conversations
Chuan Meng | Pengjie Ren | Zhumin Chen | Zhaochun Ren | Tengxiao Xi | Maarten de Rijke

doi dblp
Wizard of Search Engine: Access to Information Through Conversations with Search Engines
Pengjie Ren | Zhongkun Liu | Xiaomeng Song | Hongtao Tian | Zhumin Chen | Zhaochun Ren | Maarten de Rijke

doi dblp
Semi-Supervised Variational Reasoning for Medical Dialogue Generation
Dongdong Li | Zhaochun Ren | Pengjie Ren | Zhumin Chen | Miao Fan | Jun Ma | Maarten de Rijke

doi dblp
One Chatbot Per Person: Creating Personalized Chatbots based on Implicit User Profiles
Zhengyi Ma | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Hanxun Zhong | Ji-Rong Wen

doi dblp
Partner Matters! An Empirical Study on Fusing Personas for Personalized Response Selection in Retrieval-Based Chatbots
Jia-Chen Gu | Hui Liu | Zhen-Hua Ling | Quan Liu | Zhigang Chen | Xiaodan Zhu

doi dblp
Learning Recommender Systems with Implicit Feedback via Soft Target Enhancement
Mingyue Cheng | Fajie Yuan | Qi Liu | Shenyang Ge | Zhi Li | Runlong Yu | Defu Lian | Senchao Yuan | Enhong Chen

doi dblp
Set2setRank: Collaborative Set to Set Ranking for Implicit Feedback based Recommendation
Lei Chen | Le Wu | Kun Zhang | Richang Hong | Meng Wang

doi dblp
Package Recommendation with Intra- and Inter-Package Attention Networks
Chen Li | Yuanfu Lu | Wei Wang | Chuan Shi | Ruobing Xie | Haili Yang | Cheng Yang | Xu Zhang | Leyu Lin

doi dblp
A Guided Learning Approach for Item Recommendation via Surrogate Loss Learning
Ahmed Rashed | Josif Grabocka | Lars Schmidt-Thieme

doi dblp
Structured Graph Convolutional Networks with Stochastic Masks for Recommender Systems
Huiyuan Chen | Lan Wang | Yusan Lin | Chin-Chia Michael Yeh | Fei Wang | Hao Yang

doi dblp
WGCN: Graph Convolutional Networks with Weighted Structural Features
Yunxiang Zhao | Jianzhong Qi | Qingwei Liu | Rui Zhang

doi dblp
Privacy Protection in Deep Multi-modal Retrieval
Peng-Fei Zhang | Yang Li | Zi Huang | Hongzhi Yin

doi dblp
Learning Discriminative Neural Representations for Event Detection
Jinzhi Liao | Xiang Zhao | Xinyi Li | Lingling Zhang | Jiuyang Tang

doi dblp
Not All Relevance Scores are Equal: Efficient Uncertainty and Calibration Modeling for Deep Retrieval Models
Daniel Cohen | Bhaskar Mitra | Oleg Lesota | Navid Rekabsaz | Carsten Eickhoff

doi dblp
Interpretable Graph Similarity Computation via Differentiable Optimal Alignment of Node Embeddings
Khoa D. Doan | Saurav Manchanda | Suchismit Mahapatra | Chandan K. Reddy

doi dblp
MMConv: An Environment for Multimodal Conversational Search across Multiple Domains
Lizi Liao | Le Hong Long | Zheng Zhang | Minlie Huang | Tat-Seng Chua

doi dblp
Video Corpus Moment Retrieval with Contrastive Learning
Hao Zhang | Aixin Sun | Wei Jing | Guoshun Nan | Liangli Zhen | Joey Tianyi Zhou | Rick Siow Mong Goh

doi dblp
One Person, One Model, One World: Learning Continual User Representation without Forgetting
Fajie Yuan | Guoxiao Zhang | Alexandros Karatzoglou | Joemon M. Jose | Beibei Kong | Yudong Li

doi dblp
Learning Domain Semantics and Cross-Domain Correlations for Paper Recommendation
Yi Xie | Yuqing Sun | Elisa Bertino

doi dblp
FedCT: Federated Collaborative Transfer for Recommendation
Shuchang Liu | Shuyuan Xu | Wenhui Yu | Zuohui Fu | Yongfeng Zhang | Amélie Marian

doi dblp
Self-supervised Graph Learning for Recommendation
Jiancan Wu | Xiang Wang | Fuli Feng | Xiangnan He | Liang Chen | Jianxun Lian | Xing Xie

doi dblp
Modeling Intent Graph for Search Result Diversification
Zhan Su | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Xubo Qin | Ji-Rong Wen

doi dblp
Enhancing Domain-Level and User-Level Adaptivity in Diversified Recommendation
Yile Liang | Tieyun Qian | Qing Li | Hongzhi Yin

doi dblp
Graph Meta Network for Multi-Behavior Recommendation
Lianghao Xia | Yong Xu | Chao Huang | Peng Dai | Liefeng Bo

doi dblp
Fairness among New Items in Cold Start Recommender Systems
Ziwei Zhu | Jingu Kim | Trung Nguyen | Aish Fenton | James Caverlee

doi dblp
Make It Easy: An Effective End-to-End Entity Alignment Framework
Congcong Ge | Xiaoze Liu | Lu Chen | Baihua Zheng | Yunjun Gao

doi dblp
Files of a Feather Flock Together? Measuring and Modeling How Users Perceive File Similarity in Cloud Storage
Will Brackenbury | Galen Harrison | Kyle Chard | Aaron J. Elmore | Blase Ur

doi dblp
CINES: Explore Citation Network and Event Sequences for Citation Forecasting
Fang He | Wang-Chien Lee | Tao-Yang Fu | Zhen Lei

doi dblp
Learning to Ask Appropriate Questions in Conversational Recommendation
Xuhui Ren | Hongzhi Yin | Tong Chen | Hao Wang | Zi Huang | Kai Zheng

doi dblp
Multi-Modal Supplementary-Complementary Summarization using Multi-Objective Optimization
Anubhav Jangra | Sriparna Saha | Adam Jatowt | Mohammed Hasanuzzaman

doi dblp
Few-Shot Conversational Dense Retrieval
Shi Yu | Zhenghao Liu | Chenyan Xiong | Tao Feng | Zhiyuan Liu

doi dblp
Conversational Fashion Image Retrieval via Multiturn Natural Language Feedback
Yifei Yuan | Wai Lam

doi dblp
Neural Graph Matching based Collaborative Filtering
Yixin Su | Rui Zhang | Sarah M. Erfani | Junhao Gan

doi dblp
The World is Binary: Contrastive Learning for Denoising Next Basket Recommendation
Yuqi Qin | Pengfei Wang | Chenliang Li

doi dblp
Dual Attention Transfer in Session-based Recommendation with Multi-dimensional Integration
Chen Chen | Jie Guo | Bin Song

doi dblp
User-Centric Path Reasoning towards Explainable Recommendation
Chang-You Tai | Liang-Ying Huang | Chien-Kun Huang | Lun-Wei Ku

doi dblp
On Interpretation and Measurement of Soft Attributes for Recommendation
Krisztian Balog | Filip Radlinski | Alexandros Karatzoglou

doi dblp
How do Online Learning to Rank Methods Adapt to Changes of Intent?
Shengyao Zhuang | Guido Zuccon

doi dblp
Scalable Personalised Item Ranking through Parametric Density Estimation
Riku Togashi | Masahiro Kato | Mayu Otani | Tetsuya Sakai | Shin'ichi Satoh

doi dblp
New Insights into Metric Optimization for Ranking-based Recommendation
Roger Zhe Li | Julián Urbano | Alan Hanjalic

doi dblp
Fast Attention-based Learning-To-Rank Model for Structured Map Search
Chiqun Zhang | Michael R. Evans | Max Lepikhin | Dragomir Yankov

doi dblp
Learning to Rank for Mathematical Formula Retrieval
Behrooz Mansouri | Richard Zanibbi | Douglas W. Oard

doi dblp
Investigating User Behavior in Legal Case Retrieval
Yunqiu Shao | Yueyue Wu | Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
NeurJudge: A Circumstance-aware Neural Framework for Legal Judgment Prediction
Linan Yue | Qi Liu | Binbin Jin | Han Wu | Kai Zhang | Yanqing An | Mingyue Cheng | Biao Yin | Dayong Wu

doi dblp
Legal Judgment Prediction via Relational Learning
Qian Dong | Shuzi Niu

doi dblp
Legal Judgment Prediction with Multi-Stage Case Representation Learning in the Real Court Setting
Luyao Ma | Yating Zhang | Tianyi Wang | Xiaozhong Liu | Wei Ye | Changlong Sun | Shikun Zhang

doi dblp
Cross-Domain Contract Element Extraction with a Bi-directional Feedback Clause-Element Relation Network
Zihan Wang | Hongye Song | Zhaochun Ren | Pengjie Ren | Zhumin Chen | Xiaozhong Liu | Hongsong Li | Maarten de Rijke

doi dblp
TFROM: A Two-sided Fairness-Aware Recommendation Model for Both Customers and Providers
Yao Wu | Jian Cao | Guandong Xu | Yudong Tan

doi dblp
Computationally Efficient Optimization of Plackett-Luce Ranking Models for Relevance and Fairness
Harrie Oosterhuis

doi dblp
When Fair Ranking Meets Uncertain Inference
Avijit Ghosh | Ritam Dutt | Christo Wilson

doi dblp
Policy-Gradient Training of Fair and Unbiased Ranking Functions
Himank Yadav | Zhengxiao Du | Thorsten Joachims

doi dblp
Towards Personalized Fairness based on Causal Notion
Yunqi Li | Hanxiong Chen | Shuyuan Xu | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang

doi dblp
DAIR: A Query-Efficient Decision-based Attack on Image Retrieval Systems
Mingyang Chen | Junda Lu | Yi Wang | Jianbin Qin | Wei Wang

doi dblp
Fight Fire with Fire: Towards Robust Recommender Systems via Adversarial Poisoning Training
Chenwang Wu | Defu Lian | Yong Ge | Zhihao Zhu | Enhong Chen | Senchao Yuan

doi dblp
Adversarial-Enhanced Hybrid Graph Network for User Identity Linkage
Xiaolin Chen | Xuemeng Song | Guozhen Peng | Shanshan Feng | Liqiang Nie

doi dblp
A Study of Defensive Methods to Protect Visual Recommendation Against Adversarial Manipulation of Images
Vito Walter Anelli | Yashar Deldjoo | Tommaso Di Noia | Daniele Malitesta | Felice Antonio Merra

doi dblp
Dynamic Modality Interaction Modeling for Image-Text Retrieval
Leigang Qu | Meng Liu | Jianlong Wu | Zan Gao | Liqiang Nie

doi dblp
Hierarchical Cross-Modal Graph Consistency Learning for Video-Text Retrieval
Weike Jin | Zhou Zhao | Pengcheng Zhang | Jieming Zhu | Xiuqiang He | Yueting Zhuang

doi dblp
PAN: Prototype-based Adaptive Network for Robust Cross-modal Retrieval
Zhixiong Zeng | Shuai Wang | Nan Xu | Wenji Mao

doi dblp
Multi-Type Textual Reasoning for Product-Aware Answer Generation
Yue Feng | Zhaochun Ren | Weijie Zhao | Mingming Sun | Ping Li

doi dblp
Heterogeneous Attention Network for Effective and Efficient Cross-modal Retrieval
Tan Yu | Yi Yang | Yi Li | Lin Liu | Hongliang Fei | Ping Li

doi dblp
Learning Graph Meta Embeddings for Cold-Start Ads in Click-Through Rate Prediction
Wentao Ouyang | Xiuwu Zhang | Shukui Ren | Li Li | Kun Zhang | Jinmei Luo | Zhaojie Liu | Yanlong Du

doi dblp
Learning to Warm Up Cold Item Embeddings for Cold-start Recommendation with Meta Scaling and Shifting Networks
Yongchun Zhu | Ruobing Xie | Fuzhen Zhuang | Kaikai Ge | Ying Sun | Xu Zhang | Leyu Lin | Juan Cao

doi dblp
FORM: Follow the Online Regularized Meta-Leader for Cold-Start Recommendation
Xuehan Sun | Tianyao Shi | Xiaofeng Gao | Yanrong Kang | Guihai Chen

doi dblp
Privileged Graph Distillation for Cold Start Recommendation
Shuai Wang | Kun Zhang | Le Wu | Haiping Ma | Richang Hong | Meng Wang

doi dblp
Supporting Metacognition during Exploratory Search with the OrgBox
Anita Crescenzi | Austin R. Ward | Yuan Li | Rob Capra

doi dblp
Should Graph Convolution Trust Neighbors? A Simple Causal Inference Method
Fuli Feng | Weiran Huang | Xiangnan He | Xin Xin | Qifan Wang | Tat-Seng Chua

doi dblp
Meta-Inductive Node Classification across Graphs
Zhihao Wen | Yuan Fang | Zemin Liu

doi dblp
Iterative Network Pruning with Uncertainty Regularization for Lifelong Sentiment Classification
Binzong Geng | Min Yang | Fajie Yuan | Shupeng Wang | Xiang Ao | Ruifeng Xu

doi dblp
Decoupling Representation Learning and Classification for GNN-based Anomaly Detection
Yanling Wang | Jing Zhang | Shasha Guo | Hongzhi Yin | Cuiping Li | Hong Chen

doi dblp
"Did you buy it already?", Detecting Users Purchase-State From Their Product-Related Questions
Lital Kuchy | David Carmel | Thomas Huet | Elad Kravi

doi dblp
A Graph-Enhanced Click Model for Web Search
Jianghao Lin | Weiwen Liu | Xinyi Dai | Weinan Zhang | Shuai Li | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Jianye Hao | Yong Yu

doi dblp
ScaleFreeCTR: MixCache-based Distributed Training System for CTR Models with Huge Embedding Table
Huifeng Guo | Wei Guo | Yong Gao | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Wenzhi Liu

doi dblp
Looking at CTR Prediction Again: Is Attention All You Need?
Yuan Cheng | Yanbo Xue

doi dblp
Clicks can be Cheating: Counterfactual Recommendation for Mitigating Clickbait Issue
Wenjie Wang | Fuli Feng | Xiangnan He | Hanwang Zhang | Tat-Seng Chua

doi dblp
A General Method For Automatic Discovery of Powerful Interactions In Click-Through Rate Prediction
Ze Meng | Jinnian Zhang | Yumeng Li | Jiancheng Li | Tanchao Zhu | Lifeng Sun

doi dblp
How Powerful are Interest Diffusion on Purchasing Prediction: A Case Study of Taocode
Xuanwen Huang | Yang Yang | Ziqiang Cheng | Shen Fan | Zhongyao Wang | Juren Li | Jun Zhang | Jingmin Chen

doi dblp
B-PROP: Bootstrapped Pre-training with Representative Words Prediction for Ad-hoc Retrieval
Xinyu Ma | Jiafeng Guo | Ruqing Zhang | Yixing Fan | Yingyan Li | Xueqi Cheng

doi dblp
Long-Tail Hashing
Yong Chen | Yuqing Hou | Shu Leng | Qing Zhang | Zhouchen Lin | Dell Zhang

doi dblp
PTHash: Revisiting FCH Minimal Perfect Hashing
Giulio Ermanno Pibiri | Roberto Trani

doi dblp
Intra-Document Cascading: Learning to Select Passages for Neural Document Ranking
Sebastian Hofstätter | Bhaskar Mitra | Hamed Zamani | Nick Craswell | Allan Hanbury

doi dblp
Improving Video Retrieval by Adaptive Margin
Feng He | Qi Wang | Zhifan Feng | Wenbin Jiang | Yajuan Lü | Yong Zhu | Xiao Tan

doi dblp
Comprehensive Linguistic-Visual Composition Network for Image Retrieval
Haokun Wen | Xuemeng Song | Xin Yang | Yibing Zhan | Liqiang Nie

doi dblp
GilBERT: Generative Vision-Language Pre-Training for Image-Text Retrieval
Weixiang Hong | Kaixiang Ji | Jiajia Liu | Jian Wang | Jingdong Chen | Wei Chu

doi dblp
DeepQAMVS: Query-Aware Hierarchical Pointer Networks for Multi-Video Summarization
Safa Messaoud | Ismini Lourentzou | Assma Boughoula | Mona Zehni | Zhizhen Zhao | Chengxiang Zhai | Alexander G. Schwing

doi dblp
Comparison-based Conversational Recommender System with Relative Bandit Feedback
Zhihui Xie | Tong Yu | Canzhe Zhao | Shuai Li

doi dblp
When and Whom to Collaborate with in a Changing Environment: A Collaborative Dynamic Bandit Solution
Chuanhao Li | Qingyun Wu | Hongning Wang

doi dblp
Glider: A Reinforcement Learning Approach to Extract UI Scripts from Websites
Yuanchun Li | Oriana Riva

doi dblp
Unified Conversational Recommendation Policy Learning via Graph-based Reinforcement Learning
Yang Deng | Yaliang Li | Fei Sun | Bolin Ding | Wai Lam

doi dblp
Conversations Powered by Cross-Lingual Knowledge
Weiwei Sun | Chuan Meng | Qi Meng | Zhaochun Ren | Pengjie Ren | Zhumin Chen | Maarten de Rijke

doi dblp
Transformer Reasoning Network for Personalized Review Summarization
Hongyan Xu | Hongtao Liu | Pengfei Jiao | Wenjun Wang

doi dblp
Leveraging Lead Bias for Zero-shot Abstractive News Summarization
Chenguang Zhu | Ziyi Yang | Robert Gmyr | Michael Zeng | Xuedong Huang

doi dblp
Retrieving Complex Tables with Multi-Granular Graph Representation Learning
Fei Wang | Kexuan Sun | Muhao Chen | Jay Pujara | Pedro A. Szekely

doi dblp
TILDE: Term Independent Likelihood moDEl for Passage Re-ranking
Shengyao Zhuang | Guido Zuccon

doi dblp
Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders
Houyi Li | Zhihong Chen | Chenliang Li | Rong Xiao | Hongbo Deng | Peng Zhang | Yongchao Liu | Haihong Tang

doi dblp
Optimizing Dense Retrieval Model Training with Hard Negatives
Jingtao Zhan | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Jiafeng Guo | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
Bootstrapping User and Item Representations for One-Class Collaborative Filtering
Dongha Lee | SeongKu Kang | Hyunjun Ju | Chanyoung Park | Hwanjo Yu

doi dblp
Standing in Your Shoes: External Assessments for Personalized Recommender Systems
Hongyu Lu | Weizhi Ma | Min Zhang | Maarten de Rijke | Yiqun Liu | Shaoping Ma

doi dblp
Evaluation Measures Based on Preference Graphs
Charles L. A. Clarke | Chengxi Luo | Mark D. Smucker

doi dblp
Do Affective Cues Validate Behavioural Metrics for Search?
Daniel McDuff | Paul Thomas | Nick Craswell | Kael Rowan | Mary Czerwinski

doi dblp
Current Challenges and Future Directions in Podcast Information Access
Rosie Jones | Hamed Zamani | Markus Schedl | Ching-Wei Chen | Sravana Reddy | Ann Clifton | Jussi Karlgren | Helia Hashemi | Aasish Pappu | Zahra Nazari | Longqi Yang | Oguz Semerci | Hugues Bouchard | Ben Carterette

doi dblp
MS MARCO: Benchmarking Ranking Models in the Large-Data Regime
Nick Craswell | Bhaskar Mitra | Emine Yilmaz | Daniel Campos | Jimmy Lin

doi dblp
Towards Multi-Modal Conversational Information Seeking
Yashar Deldjoo | Johanne R. Trippas | Hamed Zamani

doi dblp
AMM: Attentive Multi-field Matching for News Recommendation
Qi Zhang | Qinglin Jia | Chuyuan Wang | Jingjie Li | Zhaowei Wang | Xiuqiang He

doi dblp
An ALBERT-based Similarity Measure for Mathematical Answer Retrieval
Anja Reusch | Maik Thiele | Wolfgang Lehner

doi dblp
An Exploration of Tester-based Evaluation of User Simulators for Comparing Interactive Retrieval Systems
Sahiti Labhishetty | Chengxiang Zhai

doi dblp
APRF-Net: Attentive Pseudo-Relevance Feedback Network for Query Categorization
Ali Ahmadvand | Sayyed M. Zahiri | Simon Hughes | Khalifeh Al Jadda | Surya Kallumadi | Eugene Agichtein

doi dblp
Augmenting Sequential Recommendation with Pseudo-Prior Items via Reversely Pre-training Transformer
Zhiwei Liu | Ziwei Fan | Yu Wang | Philip S. Yu

doi dblp
Cluster-Based Bandits: Fast Cold-Start for Recommender System New Users
Sulthana Shams | Daron Anderson | Douglas J. Leith

doi dblp
Contextualized Offline Relevance Weighting for Efficient and Effective Neural Retrieval
Xuanang Chen | Ben He | Kai Hui | Yiran Wang | Le Sun | Yingfei Sun

doi dblp
Conversational vs Traditional: Comparing Search Behavior and Outcome in Legal Case Retrieval
Bulou Liu | Yueyue Wu | Yiqun Liu | Fan Zhang | Yunqiu Shao | Chenliang Li | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
Counterfactual Explanations for Neural Recommenders
Khanh Hiep Tran | Azin Ghazimatin | Rishiraj Saha Roy

doi dblp
Cross-Batch Negative Sampling for Training Two-Tower Recommenders
Jinpeng Wang | Jieming Zhu | Xiuqiang He

doi dblp
De-Biased Modeling of Search Click Behavior with Reinforcement Learning
Jianghong Zhou | Sayyed M. Zahiri | Simon Hughes | Khalifeh Al Jadda | Surya Kallumadi | Eugene Agichtein

doi dblp
DOZEN: Cross-Domain Zero Shot Named Entity Recognition with Knowledge Graph
Hoang Van Nguyen | Francesco Gelli | Soujanya Poria

doi dblp
Dual Unbiased Recommender Learning for Implicit Feedback
Jae-woong Lee | Seongmin Park | Jongwuk Lee

doi dblp
Empowering News Recommendation with Pre-trained Language Models
Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Tao Qi | Yongfeng Huang

doi dblp
Entangled Bidirectional Encoder to Autoregressive Decoder for Sequential Recommendation
Taegwan Kang | Hwanhee Lee | Byeongjin Choe | Kyomin Jung

doi dblp
Entity Retrieval Using Fine-Grained Entity Aspects
Shubham Chatterjee | Laura Dietz

doi dblp
Evaluating the Predictivity of IR Experiments
Lida Rashidi | Justin Zobel | Alistair Moffat

doi dblp
FedCMR: Federated Cross-Modal Retrieval
Linlin Zong | Qiujie Xie | Jiahui Zhou | Peiran Wu | Xianchao Zhang | Bo Xu

doi dblp
Gazetteer Enhanced Named Entity Recognition for Code-Mixed Web Queries
Besnik Fetahu | Anjie Fang | Oleg Rokhlenko | Shervin Malmasi

doi dblp
Hyperbolic Online Time Stream Modeling
Ramit Sawhney | Shivam Agarwal | Megh Thakkar | Arnav Wadhwa | Rajiv Ratn Shah

doi dblp
ICAI-SR: Item Categorical Attribute Integrated Sequential Recommendation
Xu Yuan | Dongsheng Duan | Lingling Tong | Lei Shi | Cheng Zhang

doi dblp
Identifying Queries in Instant Search Logs
Markus Fischer | Kristof Komlossy | Benno Stein | Martin Potthast | Matthias Hagen

doi dblp
Improving Transformer-Kernel Ranking Model Using Conformer and Query Term Independence
Bhaskar Mitra | Sebastian Hofstätter | Hamed Zamani | Nick Craswell

doi dblp
Info-flow Enhanced GANs for Recommender
Yuan Lin | Zhang Xie | Bo Xu | Kan Xu | Hongfei Lin

doi dblp
Investigating Session Search Behavior with Knowledge Graphs
Xiangsheng Li | Maarten de Rijke | Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Weizhi Ma | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
Is Query Performance Prediction With Multiple Query Variations Harder Than Topic Performance Prediction?
Oleg Zendel | J. Shane Culpepper | Falk Scholer

doi dblp
Joint Learning of Deep Retrieval Model and Product Quantization based Embedding Index
Han Zhang | Hongwei Shen | Yiming Qiu | Yunjiang Jiang | Songlin Wang | Sulong Xu | Yun Xiao | Bo Long | Wen-Yun Yang

doi dblp
Learning Passage Impacts for Inverted Indexes
Antonio Mallia | Omar Khattab | Torsten Suel | Nicola Tonellotto

doi dblp
Learning Robust Dense Retrieval Models from Incomplete Relevance Labels
Prafull Prakash | Julian Killingback | Hamed Zamani

doi dblp
Lighter and Better: Low-Rank Decomposed Self-Attention Networks for Next-Item Recommendation
Xinyan Fan | Zheng Liu | Jianxun Lian | Wayne Xin Zhao | Xing Xie | Ji-Rong Wen

doi dblp
Motif-aware Sequential Recommendation
Zeyu Cui | Yinjiang Cai | Shu Wu | Xibo Ma | Liang Wang

doi dblp
Neural Representations in Hybrid Recommender Systems: Prediction versus Regularization
Ramin Raziperchikolaei | Tianyu Li | Young-joo Chung

doi dblp
On the Orthogonality of Bias and Utility in Ad hoc Retrieval
Amin Bigdeli | Negar Arabzadeh | Shirin Seyedsalehi | Morteza Zihayat | Ebrahim Bagheri

doi dblp
Passage Retrieval for Outside-Knowledge Visual Question Answering
Chen Qu | Hamed Zamani | Liu Yang | W. Bruce Croft | Erik G. Learned-Miller

doi dblp
Predicting Links on Wikipedia with Anchor Text Information
Robin Brochier | Frédéric Béchet

doi dblp
Propensity-Independent Bias Recovery in Offline Learning-to-Rank Systems
Zohreh Ovaisi | Kathryn Vasilaky | Elena Zheleva

doi dblp
Revisiting the Tag Relevance Prediction Problem
Denis Kotkov | Alexandr V. Maslov | Mats Neovius

doi dblp
RMBERT: News Recommendation via Recurrent Reasoning Memory Network over BERT
Qinglin Jia | Jingjie Li | Qi Zhang | Xiuqiang He | Jieming Zhu

doi dblp
Robust Neural Text Classification and Entailment via Mixup Regularized Adversarial Training
Jiahao Zhao | Penghui Wei | Wenji Mao

doi dblp
Sequential Recommendation for Cold-start Users with Meta Transitional Learning
Jianling Wang | Kaize Ding | James Caverlee

doi dblp
Social Recommendation with Implicit Social Influence
Changhao Song | Bo Wang | Qinxue Jiang | Yehua Zhang | Ruifang He | Yuexian Hou

doi dblp
Synthetic Target Domain Supervision for Open Retrieval QA
Revanth Gangi Reddy | Bhavani Iyer | Md. Arafat Sultan | Rong Zhang | Avirup Sil | Vittorio Castelli | Radu Florian | Salim Roukos

doi dblp
Temporal Augmented Graph Neural Networks for Session-Based Recommendations
Huachi Zhou | Qiaoyu Tan | Xiao Huang | Kaixiong Zhou | Xiaoling Wang

doi dblp
Text-to-Text Multi-view Learning for Passage Re-ranking
Jia-Huei Ju | Jheng-Hong Yang | Chuan-Ju Wang

doi dblp
The Winner Takes it All: Geographic Imbalance and Provider (Un)fairness in Educational Recommender Systems
Elizabeth Gómez | Carlos Shui Zhang | Ludovico Boratto | Maria Salamó | Mirko Marras

doi dblp
Transfer-Meta Framework for Cross-domain Recommendation to Cold-Start Users
Yongchun Zhu | Kaikai Ge | Fuzhen Zhuang | Ruobing Xie | Dongbo Xi | Xu Zhang | Leyu Lin | Qing He

doi dblp
Underestimation Refinement: A General Enhancement Strategy for Exploration in Recommendation Systems
Yuhai Song | Lu Wang | Haoming Dang | Weiwei Zhou | Jing Guan | Xiwei Zhao | Changping Peng | Yongjun Bao | Jingping Shao

doi dblp
Web Document Encoding for Structure-Aware Keyphrase Extraction
Jihyuk Kim | Young-In Song | Seung-won Hwang

doi dblp
Adapted Graph Reasoning and Filtration for Description-Image Retrieval
Shiqian Chen | Zhiling Luo | Yingqi Gao | Wei Zhou | Chenliang Li | Haiqing Chen

doi dblp
Affective Dependency Graph for Sarcasm Detection
Chenwei Lou | Bin Liang | Lin Gui | Yulan He | Yixue Dang | Ruifeng Xu

doi dblp
Automatic Form Filling with Form-BERT
Gilad Fuchs | Haggai Roitman | Matan Mandelbrod

doi dblp
Circumstances enhanced Criminal Court View Generation
Linan Yue | Qi Liu | Han Wu | Yanqing An | Li Wang | Senchao Yuan | Dayong Wu

doi dblp
Cross Interaction Network for Natural Language Guided Video Moment Retrieval
Xinli Yu | Mohsen Malmir | Xin He | Jiangning Chen | Tong Wang | Yue Wu | Yue Liu | Yang Liu

doi dblp
Cross-Graph Attention Enhanced Multi-Modal Correlation Learning for Fine-Grained Image-Text Retrieval
Yi He | Xin Liu | Yiu-Ming Cheung | Shu-Juan Peng | Jinhan Yi | Wentao Fan

doi dblp
DCSpell: A Detector-Corrector Framework for Chinese Spelling Error Correction
Jing Li | Dafei Yin | Haozhao Wang | Yonggang Wang

doi dblp
Decoupling Representation and Regressor for Long-Tailed Information Cascade Prediction
Fan Zhou | Liu Yu | Xovee Xu | Goce Trajcevski

doi dblp
Deep Music Retrieval for Fine-Grained Videos by Exploiting Cross-Modal-Encoded Voice-Overs
Tingtian Li | Zixun Sun | Haoruo Zhang | Jin Li | Ziming Wu | Hui Zhan | Yipeng Yu | Hengcan Shi

doi dblp
Deep Position-wise Interaction Network for CTR Prediction
Jianqiang Huang | Ke Hu | Qingtao Tang | Mingjian Chen | Yi Qi | Jia Cheng | Jun Lei

doi dblp
Deep User Match Network for Click-Through Rate Prediction
Zai Huang | Mingyuan Tao | Bufeng Zhang

doi dblp
Distant Supervision based Machine Reading Comprehension for Extractive Summarization in Customer Service
Bing Ma | Cao Liu | Jingyu Wang | Shujie Hu | Fan Yang | Xunliang Cai | Guanglu Wan | Jiansong Chen | Jianxin Liao

doi dblp
Does BERT Pay Attention to Cyberbullying?
Fatma Elsafoury | Stamos Katsigiannis | Steven R. Wilson | Naeem Ramzan

doi dblp
ECG Data Modeling and Analyzing via Deep Representation Learning and Nonparametric Hidden Markov Models
Jiaojiao Zhu | Wentao Fan

doi dblp
Faster Index Reordering with Bipartite Graph Partitioning
Joel Mackenzie | Matthias Petri | Alistair Moffat

doi dblp
Follow the Prophet: Accurate Online Conversion Rate Prediction in the Face of Delayed Feedback
Haoming Li | Feiyang Pan | Xiang Ao | Zhao Yang | Min Lu | Junwei Pan | Dapeng Liu | Lei Xiao | Qing He

doi dblp
GAIPS: Accelerating Maximum Inner Product Search with GPU
Long Xiang | Xiao Yan | Lan Lu | Bo Tang

doi dblp
Generalized Zero-shot Intent Detection via Commonsense Knowledge
A. B. Siddique | Fuad T. Jamour | Luxun Xu | Vagelis Hristidis

doi dblp
Graph-Structured Context Understanding for Knowledge-grounded Response Generation
Yanran Li | Wenjie Li | Zhitao Wang

doi dblp
Hierarchical Dependence-aware Evaluation Measures for Conversational Search
Guglielmo Faggioli | Marco Ferrante | Nicola Ferro | Raffaele Perego | Nicola Tonellotto

doi dblp
Improving Response Quality with Backward Reasoning in Open-domain Dialogue Systems
Ziming Li | Julia Kiseleva | Maarten de Rijke

doi dblp
Knowledge Based Hyperbolic Propagation
Chang-You Tai | Chien-Kun Huang | Liang-Ying Huang | Lun-Wei Ku

doi dblp
Learning to Select Instance: Simultaneous Transfer Learning and Clustering
Zhaoxin Huan | Yulong Wang | Yong He | Xiaolu Zhang | Chilin Fu | Weichang Wu | Jun Zhou | Ke Ding | Liang Zhang | Linjian Mo

doi dblp
LPF: A Language-Prior Feedback Objective Function for De-biased Visual Question Answering
Zujie Liang | Haifeng Hu | Jiaying Zhu

doi dblp
LS-DST: Long and Sparse Dialogue State Tracking with Smart History Collector in Insurance Marketing
Liqiang Song | Mengqiu Yao | Ye Bi | Zhenyu Wu | Jianming Wang | Jing Xiao | Juan Wen | Xin Yu

doi dblp
Medical Triage Chatbot Diagnosis Improvement via Multi-relational Hyperbolic Graph Neural Network
Zheng Liu | Xiaohan Li | Zeyu You | Tao Yang | Wei Fan | Philip S. Yu

doi dblp
Meta-Learned Specific Scenario Interest Network for User Preference Prediction
Yinan Sun | Kang Yin | Hehuan Liu | Si Li | Yajing Xu | Jun Guo

doi dblp
On the Privacy of Federated Pipelines
Reza Nasirigerdeh | Reihaneh Torkzadehmahani | Jan Baumbach | David B. Blumenthal

doi dblp
On the Two-Sample Randomisation Test for IR Evaluation
Tetsuya Sakai

doi dblp
Position Enhanced Mention Graph Attention Network for Dialogue Relation Extraction
Xinwei Long | Shuzi Niu | Yucheng Li

doi dblp
Predicting Patient Readmission Risk from Medical Text via Knowledge Graph Enhanced Multiview Graph Convolution
Qiuhao Lu | Thien Huu Nguyen | Dejing Dou

doi dblp
Predicting User Demography and Device from News Comments
Ohad Rozen | Joel Oren | Ariel Raviv

doi dblp
Proactive Retrieval-based Chatbots based on Relevant Knowledge and Goals
Yutao Zhu | Jian-Yun Nie | Kun Zhou | Pan Du | Hao Jiang | Zhicheng Dou

doi dblp
Pseudo Siamese Network for Few-shot Intent Generation
Congying Xia | Caiming Xiong | Philip S. Yu

doi dblp
Retrieving Implicit Information for Stock Movement Prediction
Tsun-Hsien Tang | Chung-Chi Chen | Hen-Hsen Huang | Hsin-Hsi Chen

doi dblp
Retrieving Skill-Based Teams from Collaboration Networks
Radin Hamidi Rad | Ebrahim Bagheri | Mehdi Kargar | Divesh Srivastava | Jaroslaw Szlichta

doi dblp
Rumor Detection on Social Media with Event Augmentations
Zhenyu He | Ce Li | Fan Zhou | Yi Yang

doi dblp
Similar Trademark Detection via Semantic, Phonetic and Visual Similarity Information
Yingchi Liu | Quanzhi Li | Changlong Sun | Luo Si

doi dblp
Structured Fine-Tuning of Contextual Embeddings for Effective Biomedical Retrieval
Alberto Ueda | Rodrygo L. T. Santos | Craig Macdonald | Iadh Ounis

doi dblp
Towards a Better Tradeoff between Effectiveness and Efficiency in Pre-Ranking: A Learnable Feature Selection based Approach
Xu Ma | Pengjie Wang | Hui Zhao | Shaoguo Liu | Chuhan Zhao | Wei Lin | Kuang-Chih Lee | Jian Xu | Bo Zheng

doi dblp
Towards an Online Empathetic Chatbot with Emotion Causes
Yanran Li | Ke Li | Hongke Ning | Xiaoqiang Xia | Yalong Guo | Chen Wei | Jianwei Cui | Bin Wang

doi dblp
User Feedback and Ranking in-a-Loop: Towards Self-Adaptive Dialogue Systems
Chen Shi | Yuxiang Hu | Zengming Zhang | Liang Shao | Feijun Jiang

doi dblp
User Preference-aware Fake News Detection
Yingtong Dou | Kai Shu | Congying Xia | Philip S. Yu | Lichao Sun

doi dblp
Utility of Missing Concepts in Query-biased Summarization
Sheikh Muhammad Sarwar | Felipe Moraes | Jiepu Jiang | James Allan

doi dblp
Variational Autoencoders for Top-K Recommendation with Implicit Feedback
Bahare Askari | Jaroslaw Szlichta | Amirali Salehi-Abari

doi dblp
Vera: Prediction Techniques for Reducing Harmful Misinformation in Consumer Health Search
Ronak Pradeep | Xueguang Ma | Rodrigo Frassetto Nogueira | Jimmy Lin

doi dblp
Visual Question Rewriting for Increasing Response Rate
Jiayi Wei | Xilian Li | Yi Zhang | Xin Eric Wang

doi dblp
X-2ch: Quad-Channel Collaborative Graph Network over Knowledge-Embedded Edges
Kachun Lo | Tsukasa Ishigaki

doi dblp
A Systematic Evaluation of Transfer Learning and Pseudo-labeling with BERT-based Ranking Models
Iurii Mokrii | Leonid Boytsov | Pavel Braslavski

doi dblp
Abstractive Text Summarization with Hierarchical Multi-scale Abstraction Modeling and Dynamic Memory
Lihan Wang | Min Yang | Chengming Li | Ying Shen | Ruifeng Xu

doi dblp
Accelerating Neural Architecture Search for Natural Language Processing with Knowledge Distillation and Earth Mover's Distance
Jianquan Li | Xiaokang Liu | Sheng Zhang | Min Yang | Ruifeng Xu | Fengqing Qin

doi dblp
Automated Graph Learning via Population Based Self-Tuning GCN
Ronghang Zhu | Zhiqiang Tao | Yaliang Li | Sheng Li

doi dblp
AutoName: A Corpus-Based Set Naming Framework
Zhiqi Huang | Razieh Rahimi | Puxuan Yu | Jingbo Shang | James Allan

doi dblp
Backretrieval: An Image-Pivoted Evaluation Metric for Cross-Lingual Text Representations Without Parallel Corpora
Mikhail Fain | Niall Twomey | Danushka Bollegala

doi dblp
Bayesian Critiquing with Keyphrase Activation Vectors for VAE-based Recommender Systems
Hojin Yang | Tianshu Shen | Scott Sanner

doi dblp
Cheap and Good? Simple and Effective Data Augmentation for Low Resource Machine Reading
Hoang Van | Vikas Yadav | Mihai Surdeanu

doi dblp
CIFDM: Continual and Interactive Feature Distillation for Multi-Label Stream Learning
Yigong Wang | Zhuoyi Wang | Yu Lin | Latifur Khan | Dingcheng Li

doi dblp
Clustering-Based Online News Topic Detection and Tracking Through Hierarchical Bayesian Nonparametric Models
Wentao Fan | Zhiyan Guo | Nizar Bouguila | Wenjuan Hou

doi dblp
Communication Efficient Distributed Hypergraph Clustering
Chun Jiang Zhu | Qinqing Liu | Jinbo Bi

doi dblp
Composite Code Sparse Autoencoders for First Stage Retrieval
Carlos Lassance | Thibault Formal | Stéphane Clinchant

doi dblp
ConsisRec: Enhancing GNN for Social Recommendation via Consistent Neighbor Aggregation
Liangwei Yang | Zhiwei Liu | Yingtong Dou | Jing Ma | Philip S. Yu

doi dblp
DSGPT: Domain-Specific Generative Pre-Training of Transformers for Text Generation in E-commerce Title and Review Summarization
Xueying Zhang | Yunjiang Jiang | Yue Shang | Zhaomeng Cheng | Chi Zhang | Xiaochuan Fan | Yun Xiao | Bo Long

doi dblp
Dual-View Distilled BERT for Sentence Embedding
Xingyi Cheng

doi dblp
Enhanced Representation Learning for Examination Papers with Hierarchical Document Structure
Yixiao Ma | Shiwei Tong | Ye Liu | Likang Wu | Qi Liu | Enhong Chen | Wei Tong | Zi Yan

doi dblp
Explicit Semantic Cross Feature Learning via Pre-trained Graph Neural Networks for CTR Prediction
Feng Li | Bencheng Yan | Qingqing Long | Pengjie Wang | Wei Lin | Jian Xu | Bo Zheng

doi dblp
GemNN: Gating-enhanced Multi-task Neural Networks with Feature Interaction Learning for CTR Prediction
Hongliang Fei | Jingyuan Zhang | Xingxuan Zhou | Junhao Zhao | Xinyang Qi | Ping Li

doi dblp
Graph Learning Regularization and Transfer Learning for Few-Shot Event Detection
Viet Dac Lai | Minh Van Nguyen | Thien Huu Nguyen | Franck Dernoncourt

doi dblp
Graph Pooling via Coarsened Graph Infomax
Yunsheng Pang | Yunxiang Zhao | Dongsheng Li

doi dblp
GraphPAS: Parallel Architecture Search for Graph Neural Networks
Jiamin Chen | Jianliang Gao | Yibo Chen | Moctard Babatounde Oloulade | Tengfei Lyu | Zhao Li

doi dblp
Hierarchically Modeling Micro and Macro Behaviors via Multi-Task Learning for Conversion Rate Prediction
Hong Wen | Jing Zhang | Fuyu Lv | Wentian Bao | Tianyi Wang | Zulong Chen

doi dblp
Improving Bi-encoder Document Ranking Models with Two Rankers and Multi-teacher Distillation
Jaekeol Choi | Euna Jung | Jangwon Suh | Wonjong Rhee

doi dblp
Improving Neural Text Style Transfer by Introducing Loss Function Sequentiality
Chinmay Rane | Gaël Dias | Alexis Lechervy | Asif Ekbal

doi dblp
Inductive Representation Learning in Temporal Networks via Mining Neighborhood and Community Influences
Meng Liu | Yong Liu

doi dblp
KeyBLD: Selecting Key Blocks with Local Pre-ranking for Long Document Information Retrieval
Minghan Li | Éric Gaussier

doi dblp
Knowledge Graph Embedding via Metagraph Learning
Chanyoung Chung | Joyce Jiyoung Whang

doi dblp
Learning Early Exit Strategies for Additive Ranking Ensembles
Francesco Busolin | Claudio Lucchese | Franco Maria Nardini | Salvatore Orlando | Raffaele Perego | Salvatore Trani

doi dblp
LSTPR: Graph-based Matrix Factorization with Long Short-term Preference Ranking
Chih-Hen Lee | Jun-En Ding | Chih-Ming Chen | Jing-Kai Lou | Ming-Feng Tsai | Chuan-Ju Wang

doi dblp
Maximal Multipolarized Cliques Search in Signed Networks
Jie Gao | Fei Hao | Geyong Min | Zhipeng Cai

doi dblp
MetaP: Meta Pattern Learning for One-Shot Knowledge Graph Completion
Zhiyi Jiang | Jianliang Gao | Xinqi Lv

doi dblp
MSSM: A Multiple-level Sparse Sharing Model for Efficient Multi-Task Learning
Ke Ding | Xin Dong | Yong He | Lei Cheng | Chilin Fu | Zhaoxin Huan | Hai Li | Tan Yan | Liang Zhang | Xiaolu Zhang | Linjian Mo

doi dblp
NIP-GCN: An Augmented Graph Convolutional Network with Node Interaction Patterns
Manish Chandra | Debasis Ganguly | Pabitra Mitra | Bithika Pal | James Thomas

doi dblp
Podcast Metadata and Content: Episode Relevance and Attractiveness in Ad Hoc Search
Ben Carterette | Rosie Jones | Gareth J. F. Jones | Maria Eskevich | Sravana Reddy | Ann Clifton | Yongze Yu | Jussi Karlgren | Ian Soboroff

doi dblp
Propensity-scored Probabilistic Label Trees
Marek Wydmuch | Kalina Jasinska-Kobus | Rohit Babbar | Krzysztof Dembczynski

doi dblp
ReadsRE: Retrieval-Augmented Distantly Supervised Relation Extraction
Yue Zhang | Hongliang Fei | Ping Li

doi dblp
Regularized Dual-PPMI Co-clustering for Text Data
Séverine Affeldt | Lazhar Labiod | Mohamed Nadif

doi dblp
RLNF: Reinforcement Learning based Noise Filtering for Click-Through Rate Prediction
Pu Zhao | Chuan Luo | Cheng Zhou | Bo Qiao | Jiale He | Liangjie Zhang | Qingwei Lin

doi dblp
SDG: A Simplified and Dynamic Graph Neural Network
Dongqi Fu | Jingrui He

doi dblp
Semantic Query Labeling Through Synthetic Query Generation
Elias Bassani | Gabriella Pasi

doi dblp
Significant Improvements over the State of the Art? A Case Study of the MS MARCO Document Ranking Leaderboard
Jimmy Lin | Daniel Campos | Nick Craswell | Bhaskar Mitra | Emine Yilmaz

doi dblp
SPLADE: Sparse Lexical and Expansion Model for First Stage Ranking
Thibault Formal | Benjamin Piwowarski | Stéphane Clinchant

doi dblp
Stopping Criteria for Technology Assisted Reviews based on Counting Processes
Alison Sneyd | Mark Stevenson

doi dblp
Targeted Attack and Defense for Deep Hashing
Xunguang Wang | Zheng Zhang | Guangming Lu | Yong Xu

doi dblp
Understanding the Role of Affect Dimensions in Detecting Emotions from Tweets: A Multi-task Approach
Rajdeep Mukherjee | Atharva Naik | Sriyash Poddar | Soham Dasgupta | Niloy Ganguly

doi dblp
Unsupervised Ensemble Learning with Noisy Label Correction
Xupeng Zou | Zhongnan Zhang | Zhen He | Liang Shi

doi dblp
Unsupervised Extractive Text Summarization with Distance-Augmented Sentence Graphs
Jingzhou Liu | Dominic J. D. Hughes | Yiming Yang

doi dblp
When Choice Happens: A Systematic Examination of Mouse Movement Length for Decision Making in Web Search
Lukas Brückner | Ioannis Arapakis | Luis A. Leiva

doi dblp
Window Navigation with Adaptive Probing for Executing BlockMax WAND
Jinjin Shao | Yifan Qiao | Shiyu Ji | Tao Yang

doi dblp
A Multilingual Dataset for Named Entity Recognition, Entity Linking and Stance Detection in Historical Newspapers
Ahmed Hamdi | Elvys Linhares Pontes | Emanuela Boros | Thi Tuyet Hai Nguyen | Günter Hackl | José G. Moreno | Antoine Doucet

doi dblp
How Deep is your Learning: the DL-HARD Annotated Deep Learning Dataset
Iain Mackie | Jeffrey Dalton | Andrew Yates

doi dblp
LeCaRD: A Legal Case Retrieval Dataset for Chinese Law System
Yixiao Ma | Yunqiu Shao | Yueyue Wu | Yiqun Liu | Ruizhe Zhang | Min Zhang | Shaoping Ma

doi dblp
Morphologically Annotated Amharic Text Corpora
Tilahun Yeshambel | Josiane Mothe | Yaregal Assabie

doi dblp
Pyserini: A Python Toolkit for Reproducible Information Retrieval Research with Sparse and Dense Representations
Jimmy Lin | Xueguang Ma | Sheng-Chieh Lin | Jheng-Hong Yang | Ronak Pradeep | Rodrigo Frassetto Nogueira

doi dblp
REGIS: A Test Collection for Geoscientific Documents in Portuguese
Lucas Lima de Oliveira | Regis Kruel Romeu | Viviane Pereira Moreira

doi dblp
TREC Deep Learning Track: Reusable Test Collections in the Large Data Regime
Nick Craswell | Bhaskar Mitra | Emine Yilmaz | Daniel Campos | Ellen M. Voorhees | Ian Soboroff

doi dblp
WWW3E8: 259, 000 Relevance Labels for Studying the Effect of Document Presentation Order for Relevance Assessors
Tetsuya Sakai | Sijie Tao | Zhaohao Zeng

doi dblp
Advancements in the Music Information Retrieval Framework AMUSE over the Last Decade
Igor Vatolkin | Philipp Ginsel | Günter Rudolph

doi dblp
Conversational Entity Linking: Problem Definition and Datasets
Hideaki Joko | Faegheh Hasibi | Krisztian Balog | Arjen P. de Vries

doi dblp
CopyCat: Near-Duplicates Within and Between the ClueWeb and the Common Crawl
Maik Fröbe | Janek Bevendorff | Lukas Gienapp | Michael Völske | Benno Stein | Martin Potthast | Matthias Hagen

doi dblp
Elliot: A Comprehensive and Rigorous Framework for Reproducible Recommender Systems Evaluation
Vito Walter Anelli | Alejandro Bellogín | Antonio Ferrara | Daniele Malitesta | Felice Antonio Merra | Claudio Pomo | Francesco Maria Donini | Tommaso Di Noia

doi dblp
HOOPS: Human-in-the-Loop Graph Reasoning for Conversational Recommendation
Zuohui Fu | Yikun Xian | Yaxin Zhu | Shuyuan Xu | Zelong Li | Gerard de Melo | Yongfeng Zhang

doi dblp
On the Quality of the TREC-COVID IR Test Collections
Ellen M. Voorhees | Kirk Roberts

doi dblp
Simplified Data Wrangling with ir_datasets
Sean MacAvaney | Andrew Yates | Sergey Feldman | Doug Downey | Arman Cohan | Nazli Goharian

doi dblp
Wiki-Reliability: A Large Scale Dataset for Content Reliability on Wikipedia
KayYen Wong | Miriam Redi | Diego Sáez-Trumper

doi dblp
WIT: Wikipedia-based Image Text Dataset for Multimodal Multilingual Machine Learning
Krishna Srinivasan | Karthik Raman | Jiecao Chen | Michael Bendersky | Marc Najork

doi dblp
A Test Collection for Ad-hoc Dataset Retrieval
Makoto P. Kato | Hiroaki Ohshima | Ying-Hsang Liu | Hsin-Liang Chen

doi dblp
Booking.com Multi-Destination Trips Dataset
Dmitri Goldenberg | Pavel Levin

doi dblp
EXTRA: Explanation Ranking Datasets for Explainable Recommendation
Lei Li | Yongfeng Zhang | Li Chen

doi dblp
Pchatbot: A Large-Scale Dataset for Personalized Chatbot
Hongjin Qian | Xiaohe Li | Hanxun Zhong | Yu Guo | Yueyuan Ma | Yutao Zhu | Zhanliang Liu | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen

doi dblp
POINTREC: A Test Collection for Narrative-driven Point of Interest Recommendation
Jafar Afzali | Aleksander Mark Drzewiecki | Krisztian Balog

doi dblp
Seer-Dock: A General-Purpose Dockerized Scholarly Document Collection and Management Framework
Dina Sayed | Mohamed Nour | Heiko Schuldt

doi dblp
Select, Substitute, Search: A New Benchmark for Knowledge-Augmented Visual Question Answering
Aman Jain | Mayank Kothyari | Vishwajeet Kumar | Preethi Jyothi | Ganesh Ramakrishnan | Soumen Chakrabarti

doi dblp
Simulating User Satisfaction for the Evaluation of Task-oriented Dialogue Systems
Weiwei Sun | Shuo Zhang | Krisztian Balog | Zhaochun Ren | Pengjie Ren | Zhumin Chen | Maarten de Rijke

doi dblp
TripClick: The Log Files of a Large Health Web Search Engine
Navid Rekabsaz | Oleg Lesota | Markus Schedl | Jon Brassey | Carsten Eickhoff

doi dblp
WTR: A Test Collection for Web Table Retrieval
Zhiyu Chen | Shuo Zhang | Brian D. Davison

doi dblp
Chatty Goose: A Python Framework for Conversational Search
Edwin Zhang | Sheng-Chieh Lin | Jheng-Hong Yang | Ronak Pradeep | Rodrigo Frassetto Nogueira | Jimmy Lin

doi dblp
DarkJargon.net: A Platform for Understanding Underground Conversation with Latent Meaning
Dominic Seyler | Wei Liu | Yunan Zhang | XiaoFeng Wang | ChengXiang Zhai

doi dblp
OpenMatch: An Open Source Library for Neu-IR Research
Zhenghao Liu | Kaitao Zhang | Chenyan Xiong | Zhiyuan Liu | Maosong Sun

doi dblp
Precision Medicine Search for Paediatric Oncology
Bevan Koopman | Tracey Wright | Natacha Omer | Veronica McCabe | Guido Zuccon

doi dblp
PYA0: A Python Toolkit for Accessible Math-Aware Search
Wei Zhong | Jimmy Lin

doi dblp
QuARk: A GUI for Quality-Aware Ranking of Arguments
Markus Nilles | Lorik Dumani | Ralf Schenkel

doi dblp
The Information Retrieval Anthology
Martin Potthast | Sebastian Günther | Janek Bevendorff | Jan Philipp Bittner | Alexander Bondarenko | Maik Fröbe | Christian Kahmann | Andreas Niekler | Michael Völske | Benno Stein | Matthias Hagen

doi dblp
A Web-based Knowledge Hub for Exploration of Multiple Research Article Collections
Wei Emma Zhang | Miao Liu | Alan Pallath | Gokul Tamilventhan

doi dblp
FedNLP: An Interpretable NLP System to Decode Federal Reserve Communications
Jean Lee | Hoyoul Luis Youn | Nicholas Stevens | Josiah Poon | Soyeon Caren Han

doi dblp
GeoWINE: Geolocation based Wiki, Image, News and Event Retrieval
Golsa Tahmasebzadeh | Endri Kacupaj | Eric Müller-Budack | Sherzod Hakimov | Jens Lehmann | Ralph Ewerth

doi dblp
OrgBox: Supporting Cognitive and Metacognitive Activities During Exploratory Search
Austin R. Ward | Robert Capra

doi dblp
QuTI! Quantifying Text-Image Consistency in Multimodal Documents
Matthias Springstein | Eric Müller-Budack | Ralph Ewerth

doi dblp
Towards Trustworthiness in the Context of Explainable Search
Sayantan Polley | Rashmi Raju Koparde | Akshaya Bindu Gowri | Maneendra Perera | Andreas Nürnberger

doi dblp
YASBIL: Yet Another Search Behaviour (and) Interaction Logger
Nilavra Bhattacharya | Jacek Gwizdka

doi dblp
Big Brother: A Drop-In Website Interaction Logging Service
Harrisen Scells | Jimmy | Guido Zuccon

doi dblp
DiffIR: Exploring Differences in Ranking Models' Behavior
Kevin Martin Jose | Thong Nguyen | Sean MacAvaney | Jeffrey Dalton | Andrew Yates

doi dblp
Interacting with Information in Immersive Virtual Environments
Austin R. Ward | Yiyin Gu | Sandeep Avula | Praneeth Chakravarthula

doi dblp
News2PubMed: A Browser Extension for Linking Health News to Medical Literature
Jun Wang | Bei Yu

doi dblp
PECAN: A Platform for Searching Chat Conversations
Kunpeng Qin | Harrisen Scells | Guido Zuccon

doi dblp
Privacy-Aware Remote Information Retrieval User Experiments Logging Tool
Hanyu Li | Hongyu Lu | Songhao Huang | Weizhi Ma | Min Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma

doi dblp
Science2Cure: A Clinical Trial Search Prototype
Maciej Rybinski | Sarvnaz Karimi | Aleney Khoo

doi dblp
Learning with Little Data: Industry Challenges and Innovations
Nikhil Rao

doi dblp
Restoring Healthy Online Discourse by Detecting and Reducing Controversy, Misinformation, and Toxicity Online
Shiri Dori-Hacohen | Keen Sung | Jengyu Chou | Julian Lustig-Gonzalez

doi dblp
From Producer Success to Retention: A New Role of Search and Recommendation Systems on Marketplaces
Viet Ha-Thuc | Matthew Wood | Yunli Liu | Jagadeesan Sundaresan

doi dblp
Putting the Role of Personalization into Context
Dmitri Goldenberg

doi dblp
SearchGCN: Powering Embedding Retrieval by Graph Convolution Networks for E-Commerce Search
Xinlin Xia | Shang Wang | Han Zhang | Songlin Wang | Sulong Xu | Yun Xiao | Bo Long | Wen-Yun Yang

doi dblp
AliMe Avatar: Multi-modal Content Production and Presentation for Live-streaming E-commerce
Feng-Lin Li | Zhongzhou Zhao | Qin Lu | Xuming Lin | Hehong Chen | Bo Chen | Liming Pu | Jiashuo Zhang | Fu Sun | Xikai Liu | Liqun Xie | Qi Huang | Ji Zhang | Haiqing Chen

doi dblp
AliMe DA: A Data Augmentation Framework for Question Answering in Cold-start Scenarios
Guohai Xu | Yan Shao | Chenliang Li | Feng-Lin Li | Bin Bi | Ji Zhang | Haiqing Chen

doi dblp
AI Based Information Retrieval System for Identifying Harmful Online Gaming Patterns
Deepanshi Seth | Rukma Talwadker | Tridib Mukherjee | Usama Chitapure | Nagesh Adiga | Avantika Gupta

doi dblp
Transformer-based Banking Products Recommender System
Davide Liu | George Philippe Farajalla | Alexandre Boulenger

doi dblp
Addressing Bias and Fairness in Search Systems
Ruoyuan Gao | Chirag Shah

doi dblp
Beyond Probability Ranking Principle: Modeling the Dependencies among Documents
Liang Pang | Qingyao Ai | Jun Xu

doi dblp
Deep Learning on Graphs for Natural Language Processing
Lingfei Wu | Yu Chen | Heng Ji | Bang Liu

doi dblp
Tutorial on Fairness of Machine Learning in Recommender Systems
Yunqi Li | Yingqiang Ge | Yongfeng Zhang

doi dblp
Interactive Information Retrieval with Bandit Feedback
Huazheng Wang | Yiling Jia | Hongning Wang

doi dblp
Interactive Information Retrieval: Models, Algorithms, and Evaluation
Chengxiang Zhai

doi dblp
Pretrained Transformers for Text Ranking: BERT and Beyond
Andrew Yates | Rodrigo Frassetto Nogueira | Jimmy Lin

doi dblp
Reinforcement Learning for Information Retrieval
Alexander Kuhnle | Miguel Aroca-Ouellette | Anindya Basu | Murat Sensoy | John Reid | Dell Zhang

doi dblp
Stance Detection: Concepts, Approaches, Resources, and Outstanding Issues
Dilek Küçük | Fazli Can

doi dblp
CSR 2021: The 1st International Workshop on Causality in Search and Recommendation
Yongfeng Zhang | Xu Chen | Yi Zhang | Xianjie Chen

doi dblp
DRL4IR: 2nd Workshop on Deep Reinforcement Learning for Information Retrieval
Weinan Zhang | Xiangyu Zhao | Li Zhao | Dawei Yin | Grace Hui Yang

doi dblp
ECOM'21: The SIGIR 2021 Workshop on eCommerce
Surya Kallumadi | Tracy Holloway King | Shervin Malmasi | Maarten de Rijke

doi dblp
IR for Children 2000-2020: Where Are We Now?
Theo Huibers | Monica Landoni | Emiliana Murgia | Maria Soledad Pera

doi dblp
2nd Workshop on Patent Text Mining and Semantic Technologies (PatentSemTech2021)
Ralf Krestel | Hidir Aras | Linda Andersson | Florina Piroi | Allan Hanbury | Dean Alderucci

doi dblp
Sim4IR: The SIGIR 2021 Workshop on Simulation for Information Retrieval Evaluation
Krisztian Balog | David Maxwell | Paul Thomas | Shuo Zhang

doi dblp
Bridge the Gap: Industrial Data Pipeline oriented Recommendation Enhancement
Jie Dai

doi dblp
Embedding Formulae and Text for Improved Math Retrieval
Behrooz Mansouri

doi dblp
Enabling Performance Prediction in Information Retrieval Evaluation
Guglielmo Faggioli

doi dblp
Estimating the Reliability of Health-related Search Results
Marcos Fernández-Pichel

doi dblp
HONto: A Bottom-Up Knowledge Base from Textbooks for Recommending Contextually Relevant Documents
Sabine Wehnert

doi dblp
Improving Deep Learning based Multi-document Summarization through Linguistic Knowledge
Congbo Ma

doi dblp
Interpretable Document Representations for Fast and Accurate Retrieval of Mathematical Information
Vít Novotný

doi dblp
New Perspectives to Query Performance Prediction Evaluation
Oleg Zendel

doi dblp
Semi-automatic Labelling of Scientific Articles using Deep Learning to Enlarge Benchmark Data for Scientific Summarization
Alaa El-Ebshihy

doi dblp
Transfer Learning for the Multilingual and Multi-Domain Classification of Messages Relating to Crises
Cinthia Sánchez

doi dblp
Understanding How Algorithmic and Cognitive Biases in Web Search Affect User Attitudes on Debated Topics
Tim Draws