Main » TIST »

ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (2021)


up

2021 Volume 12 Issue 1

doi dblp
Session-based Hotel Recommendations Dataset: As part of the ACM Recommender System Challenge 2019
Jens Adamczak | Yashar Deldjoo | Farshad Bakhshandegan Moghaddam | Peter Knees | Gerard Paul Leyson | Philipp Monreal

doi dblp
Industrial Federated Topic Modeling
Di Jiang | Yongxin Tong | Yuanfeng Song | Xueyang Wu | Weiwei Zhao | Jinhua Peng | Rongzhong Lian | Qian Xu | Qiang Yang

doi dblp
A Novel Multi-task Tensor Correlation Neural Network for Facial Attribute Prediction
Mingxing Duan | Kenli Li | Keqin Li | Qi Tian

doi dblp
Self-weighted Robust LDA for Multiclass Classification with Edge Classes
Caixia Yan | Xiaojun Chang | Minnan Luo | Qinghua Zheng | Xiaoqin Zhang | Zhihui Li | Feiping Nie

doi dblp
Bayesian Nonparametric Unsupervised Concept Drift Detection for Data Stream Mining
Junyu Xuan | Jie Lu | Guangquan Zhang

doi dblp
BiNeTClus: Bipartite Network Community Detection Based on Transactional Clustering
Mohamed Bouguessa | Khaled Nouri

doi dblp
CSL+: Scalable Collective Subjective Logic under Multidimensional Uncertainty
Adil Alim | Jin-Hee Cho | Feng Chen

doi dblp
Deep Energy Factorization Model for Demographic Prediction
Chih-Te Lai | Cheng-Te Li | Shou-De Lin

doi dblp
Deep Learning Thermal Image Translation for Night Vision Perception
Shuo Liu | Mingliang Gao | Vijay John | Zheng Liu | Erik Blasch

doi dblp
A Theoretical Revisit to Linear Convergence for Saddle Point Problems
Wendi Wu | Yawei Zhao | En Zhu | Xinwang Liu | Xingxing Zhang | Lailong Luo | Shixiong Wang | Jianping Yin

doi dblp
On Representation Learning for Road Networks
Meng-xiang Wang | Wang-Chien Lee | Tao-Yang Fu | Ge Yu

doi dblp
Uncovering Media Bias via Social Network Learning
Yiyi Zhou | Rongrong Ji | Jinsong Su | Jiaquan Yao

doi dblp
Pricing-aware Real-time Charging Scheduling and Charging Station Expansion for Large-scale Electric Buses
Guang Wang | Zhihan Fang | Xiaoyang Xie | Shuai Wang | Huijun Sun | Fan Zhang | Yunhuai Liu | Desheng Zhang


up

2021 Volume 12 Issue 2

doi dblp
Conditional Text Generation for Harmonious Human-Machine Interaction
Bin Guo | Hao Wang | Yasan Ding | Wei Wu | Shaoyang Hao | Yueqi Sun | Zhiwen Yu

doi dblp
Aspect-Aware Response Generation for Multimodal Dialogue System
Mauajama Firdaus | Nidhi Thakur | Asif Ekbal

doi dblp
RHUPS: Mining Recent High Utility Patterns with Sliding Window-based Arrival Time Control over Data Streams
Yoonji Baek | Unil Yun | Heonho Kim | Hyoju Nam | Hyunsoo Kim | Jerry Chun-Wei Lin | Bay Vo | Witold Pedrycz

doi dblp
Constraint-based Scheduling for Paint Shops in the Automotive Supply Industry
Felix Winter | Nysret Musliu

doi dblp
Indirectly Supervised Anomaly Detection of Clinically Meaningful Health Events from Smart Home Data
Jessamyn Dahmen | Diane J. Cook

doi dblp
Flatter Is Better: Percentile Transformations for Recommender Systems
Masoud Mansoury | Robin Burke | Bamshad Mobasher

doi dblp
Disentangled Item Representation for Recommender Systems
Zeyu Cui | Feng Yu | Shu Wu | Qiang Liu | Liang Wang

doi dblp
Predicting Attributes of Nodes Using Network Structure
Sarwan Ali | Muhammad Haroon Shakeel | Imdadullah Khan | Safiullah Faizullah | Muhammad Asad Khan

doi dblp
Feature Grouping-based Trajectory Outlier Detection over Distributed Streams
Jiali Mao | Jiaye Liu | Cheqing Jin | Aoying Zhou

doi dblp
Causal Mechanism Transfer Network for Time Series Domain Adaptation in Mechanical Systems
Zijian Li | Ruichu Cai | Hong Wei Ng | Marianne Winslett | Tom Z. J. Fu | Boyan Xu | Xiaoyan Yang | Zhenjie Zhang

doi dblp
Active Learning for Effectively Fine-Tuning Transfer Learning to Downstream Task
Md. Abul Bashar | Richi Nayak

doi dblp
Dynamic Planning of Bicycle Stations in Dockless Public Bicycle-sharing System Using Gated Graph Neural Network
Jianguo Chen | Kenli Li | Keqin Li | Philip S. Yu | Zeng Zeng

doi dblp
Attentive Excitation and Aggregation for Bilingual Referring Image Segmentation
Qianli Zhou | Tianrui Hui | Rong Wang | Hai-Miao Hu | Si Liu


up

2021 Volume 12 Issue 3

doi dblp
MVGAN: Multi-View Graph Attention Network for Social Event Detection
Wanqiu Cui | Junping Du | Dawei Wang | Feifei Kou | Zhe Xue

doi dblp
MetaStore: A Task-adaptative Meta-learning Model for Optimal Store Placement with Multi-city Knowledge Transfer
Yan Liu | Bin Guo | Daqing Zhang | Djamal Zeghlache | Jingmin Chen | Sizhe Zhang | Dan Zhou | Xinlei Shi | Zhiwen Yu

doi dblp
Intelligent System of Game-Theory-Based Decision Making in Smart Sports Industry
Munish Bhatia

doi dblp
A GDPR-compliant Ecosystem for Speech Recognition with Transfer, Federated, and Evolutionary Learning
Di Jiang | Conghui Tan | Jinhua Peng | Chaotao Chen | Xueyang Wu | Weiwei Zhao | Yuanfeng Song | Yongxin Tong | Chang Liu | Qian Xu | Qiang Yang | Li Deng

doi dblp
Improving Action Recognition via Temporal and Complementary Learning
Nour Eldin Elmadany | Yifeng He | Ling Guan

doi dblp
GTAE: Graph Transformer-Based Auto-Encoders for Linguistic-Constrained Text Style Transfer
Yukai Shi | Sen Zhang | Chenxing Zhou | Xiaodan Liang | Xiaojun Yang | Liang Lin

doi dblp
Improved Fake Reviews Detection Model Based on Vertical Ensemble Tri-Training and Active Learning
Chunyong Yin | Haoqi Cuan | Yuhang Zhu | Zhichao Yin

doi dblp
Vector-Quantization-Based Topic Modeling
Amulya Gupta | Zhu Zhang

doi dblp
PP-PG: Combining Parameter Perturbation with Policy Gradient Methods for Effective and Efficient Explorations in Deep Reinforcement Learning
Shilei Li | Meng Li | Jiongming Su | Shaofei Chen | Zhimin Yuan | Qing Ye

doi dblp
A Scale and Rotational Invariant Key-point Detector based on Sparse Coding
Thanh Hong-Phuoc | Ling Guan


up

2021 Volume 12 Issue 4

doi dblp
A Comprehensive Survey of the Key Technologies and Challenges Surrounding Vehicular Ad Hoc Networks
Zhenchang Xia | Jia Wu | Libing Wu | Yanjiao Chen | Jian Yang | Philip S. Yu

doi dblp
A Camera Identity-guided Distribution Consistency Method for Unsupervised Multi-target Domain Person Re-identification
Jiajie Tian | Qihao Tang | Rui Li | Zhu Teng | Baopeng Zhang | Jianping Fan

doi dblp
Linking Multiple User Identities of Multiple Services from Massive Mobility Traces
Huandong Wang | Yong Li | Gang Wang | Depeng Jin

doi dblp
MKEL: Multiple Kernel Ensemble Learning via Unified Ensemble Loss for Image Classification
Xiangjun Shen | Kou Lu | Sumet Mehta | Jianming Zhang | Weifeng Liu | Jianping Fan | Zhengjun Zha

doi dblp
VSumVis: Interactive Visual Understanding and Diagnosis of Video Summarization Model
Guodao Sun | Hao Wu | Lin Zhu | Chaoqing Xu | Haoran Liang | Binwei Xu | Ronghua Liang

doi dblp
Modeling Complementarity in Behavior Data with Multi-Type Itemset Embedding
Daheng Wang | Qingkai Zeng | Nitesh V. Chawla | Meng Jiang

doi dblp
StarFL: Hybrid Federated Learning Architecture for Smart Urban Computing
Anbu Huang | Yang Liu | Tianjian Chen | Yongkai Zhou | Quan Sun | Hongfeng Chai | Qiang Yang

doi dblp
Multiview Common Subspace Clustering via Coupled Low Rank Representation
Stanley Ebhohimhen Abhadiomhen | Zhiyang Wang | Xiangjun Shen | Jianping Fan

doi dblp
Nova: Value-based Negotiation of Norms
Reyhan Aydogan | Özgür Kafali | Furkan Arslan | Catholijn M. Jonker | Munindar P. Singh

doi dblp
A Comprehensive Approach to On-board Autonomy Verification and Validation
Marco Bozzano | Alessandro Cimatti | Marco Roveri

doi dblp
Mining Customers' Changeable Electricity Consumption for Effective Load Forecasting
Etienne Gael Tajeuna | Mohamed Bouguessa | Shengrui Wang

doi dblp
Modeling Customer Experience in a Contact Center through Process Log Mining
Teng Fu | Guido Zampieri | David Hodgson | Claudio Angione | Yifeng Zeng

doi dblp
DILSA+: Predicting Urban Dispersal Events through Deep Survival Analysis with Enhanced Urban Features
Amin Vahedian Khezerlou | Xun Zhou | Xinyi Li | W. Nick Street | Yanhua Li

doi dblp
TLDS: A Transfer-Learning-Based Delivery Station Location Selection Pipeline
Chenyu Hou | Bin Cao | Sijie Ruan | Jing Fan

doi dblp
Parallel Connected LSTM for Matrix Sequence Prediction with Elusive Correlations
Qi Zhao | Chuqiao Chen | Guangcan Liu | Qingshan Liu | Shengyong Chen


up

2021 Volume 12 Issue 5

doi dblp
Multi-Graph Cooperative Learning Towards Distant Supervised Relation Extraction
Changsen Yuan | Heyan Huang | Chong Feng

doi dblp
An Attentive Survey of Attention Models
Sneha Chaudhari | Varun Mithal | Gungor Polatkan | Rohan Ramanath

doi dblp
BATS: A Spectral Biclustering Approach to Single Document Topic Modeling and Segmentation
Qiong Wu | Adam Hare | Sirui Wang | Yuwei Tu | Zhenming Liu | Christopher G. Brinton | Yanhua Li

doi dblp
Collaborative Local-Global Learning for Temporal Action Proposal
Yisheng Zhu | Hu Han | Guangcan Liu | Qingshan Liu

doi dblp
Quantized Adam with Error Feedback
Congliang Chen | Li Shen | Hao-Zhi Huang | Wei Liu

doi dblp
dhCM: Dynamic and Hierarchical Event Categorization and Discovery for Social Media Stream
Jinjin Guo | Zhiguo Gong | Longbing Cao

doi dblp
S3-Net: A Fast Scene Understanding Network by Single-Shot Segmentation for Autonomous Driving
Yuan Cheng | Yuchao Yang | Hai-Bao Chen | Ngai Wong | Hao Yu

doi dblp
Identifying Illicit Drug Dealers on Instagram with Large-scale Multimodal Data Fusion
Chuanbo Hu | Minglei Yin | Bin Liu | Xin Li | Yanfang Ye

doi dblp
Fine-Grained Semantic Image Synthesis with Object-Attention Generative Adversarial Network
Min Wang | Congyan Lang | Liqian Liang | Songhe Feng | Tao Wang | Yutong Gao

doi dblp
Local Graph Edge Partitioning
Shengwei Ji | Chenyang Bu | Lei Li | Xindong Wu

doi dblp
Significant DBSCAN+: Statistically Robust Density-based Clustering
Yiqun Xie | Xiaowei Jia | Shashi Shekhar | Han Bao | Xun Zhou

doi dblp
"In-Network Ensemble": Deep Ensemble Learning with Diversified Knowledge Distillation
Xingjian Li | Haoyi Xiong | Zeyu Chen | Jun Huan | Cheng-Zhong Xu | Dejing Dou

doi dblp
Detecting and Analyzing Collusive Entities on YouTube
Hridoy Sankar Dutta | Mayank Jobanputra | Himani Negi | Tanmoy Chakraborty

doi dblp
A Comprehensive Survey of Grammatical Error Correction
Yu Wang | Yuelin Wang | Kai Dang | Jie Liu | Zhuo Liu

doi dblp
KOMPOS: Connecting Causal Knots in Large Nonlinear Time Series with Non-Parametric Regression Splines
Georgios Koutroulis | Leo Botler | Belgin Mutlu | Konrad Diwold | Kay Römer | Roman Kern


up

2021 Volume 12 Issue 6

doi dblp
ACM TIST Special Issue on Deep Learning for Spatio-Temporal Data: Part 1
Senzhang Wang | Junbo Zhang | Yanjie Fu | Yong Li

doi dblp
Temporal Hierarchical Graph Attention Network for Traffic Prediction
Ling Huang | Xing-Xing Liu | Shu-Qiang Huang | Chang-Dong Wang | Wei Tu | Jia-Meng Xie | Shuai Tang | Wendi Xie

doi dblp
POLLA: Enhancing the Local Structure Awareness in Long Sequence Spatial-temporal Modeling
Haoyi Zhou | Hao Peng | Jieqi Peng | Shuai Zhang | Jianxin Li

doi dblp
A Dynamic Convolutional Neural Network Based Shared-Bike Demand Forecasting Model
Shaojie Qiao | Nan Han | Jianbin Huang | Kun Yue | Rui Mao | Hongping Shu | Qiang He | Xindong Wu

doi dblp
TWIST-GAN: Towards Wavelet Transform and Transferred GAN for Spatio-Temporal Single Image Super Resolution
Fayaz Ali Dharejo | Farah Deeba | Yuanchun Zhou | Bhagwan Das | Munsif Ali Jatoi | Muhammad Zawish | Yi Du | Xuezhi Wang

doi dblp
TARA-Net: A Fusion Network for Detecting Takeaway Rider Accidents
Yifan He | Zhao Li | Lei Fu | Anhui Wang | Peng Zhang | Shuigeng Zhou | Ji Zhang | Ting Yu

doi dblp
PARP: A Parallel Traffic Condition Driven Route Planning Model on Dynamic Road Networks
Tianlun Dai | Bohan Li | Ziqiang Yu | Xiangrong Tong | Meng Chen | Gang Chen

doi dblp
Route Optimization via Environment-Aware Deep Network and Reinforcement Learning
Pengzhan Guo | Keli Xiao | Zeyang Ye | Wei Zhu

doi dblp
TAML: A Traffic-aware Multi-task Learning Model for Estimating Travel Time
Jia-Jie Xu | Saijun Xu | Rui Zhou | Chengfei Liu | An Liu | Lei Zhao

doi dblp
Spatial Variability Aware Deep Neural Networks (SVANN): A General Approach
Jayant Gupta | Carl Molnar | Yiqun Xie | Joe Knight | Shashi Shekhar

doi dblp
Similar Trajectory Search with Spatio-Temporal Deep Representation Learning
David Alexander Tedjopurnomo | Xiucheng Li | Zhifeng Bao | Gao Cong | Farhana Murtaza Choudhury | A. Kai Qin

doi dblp
Predicting Human Mobility with Reinforcement-Learning-Based Long-Term Periodicity Modeling
Shuo Tao | Jingang Jiang | Defu Lian | Kai Zheng | Enhong Chen

doi dblp
Classi-Fly: Inferring Aircraft Categories from Open Data
Martin Strohmeier | Matthew Smith | Vincent Lenders | Ivan Martinovic

doi dblp
Causal Discovery with Confounding Cascade Nonlinear Additive Noise Models
Jie Qiao | Ruichu Cai | Kun Zhang | Zhenjie Zhang | Zhifeng Hao

doi dblp
A Survey of AIOps Methods for Failure Management
Paolo Notaro | Jorge Cardoso | Michael Gerndt

doi dblp
Multi-Stage Fusion and Multi-Source Attention Network for Multi-Modal Remote Sensing Image Segmentation
Jiaqi Zhao | Yong Zhou | Boyu Shi | Jingsong Yang | Di Zhang | Rui Yao