Main » TIST »

ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (2022)


up

2022 Volume 13 Issue 3

doi dblp
Introduction to the Special Issue on Intelligent Trajectory Analytics: Part II
Kai Zheng | Yong Li | Cyrus Shahabi | Hongzhi Yin

doi dblp
Efficient and Effective Similar Subtrajectory Search: A Spatial-aware Comprehension Approach
Liwei Deng | Hao Sun | Rui Sun | Yan Zhao | Han Su

doi dblp
Analyzing Trajectory Gaps to Find Possible Rendezvous Region
Arun Sharma | Shashi Shekhar

doi dblp
Supply-Demand-aware Deep Reinforcement Learning for Dynamic Fleet Management
Bolong Zheng | Lingfeng Ming | Qi Hu | Zhipeng Lü | Guanfeng Liu | Xiaofang Zhou

doi dblp
Multivariate Correlation-aware Spatio-temporal Graph Convolutional Networks for Multi-scale Traffic Prediction
Senzhang Wang | Meiyue Zhang | Hao Miao | Zhaohui Peng | Philip S. Yu

doi dblp
Integrating Algorithmic Sampling-Based Motion Planning with Learning in Autonomous Driving
Yifan Zhang | Jinghuai Zhang | Jindi Zhang | Jianping Wang | Kejie Lu | Jeff Hong

doi dblp
GPSClean: A Framework for Cleaning and Repairing GPS Data
Chenglong Fang | Feng Wang | Bin Yao | Jianqiu Xu

doi dblp
Deep Reinforcement Learning-based Trajectory Pricing on Ride-hailing Platforms
Jianbin Huang | Longji Huang | Meijuan Liu | He Li | Qinglin Tan | Xiaoke Ma | Jiangtao Cui | De-Shuang Huang

doi dblp
Privacy Preservation for Trajectory Publication Based on Differential Privacy
Lin Yao | Zhenyu Chen | Haibo Hu | Guowei Wu | Bin Wu

doi dblp
Algorithms for Trajectory Points Clustering in Location-based Social Networks
Nan Han | Shaojie Qiao | Kun Yue | Jianbin Huang | Qiang He | Tingting Tang | Faliang Huang | Chunlin He | Chang-an Yuan

doi dblp
Utility-aware and Privacy-preserving Trajectory Synthesis Model that Resists Social Relationship Privacy Attacks
Zhirun Zheng | Zhetao Li | Jie Li | Hongbo Jiang | Tong Li | Bin Guo

doi dblp
NEAR: Neighborhood Edge AggregatoR for Graph Classification
Cheolhyeong Kim | Haeseong Moon | Hyung Ju Hwang

doi dblp
Weakly Supervised Video Object Segmentation via Dual-attention Cross-branch Fusion
Lili Wei | Congyan Lang | Liqian Liang | Songhe Feng | Tao Wang | Shidi Chen

doi dblp
A Computational Framework for Modeling Biobehavioral Rhythms from Mobile and Wearable Data Streams
Runze Yan | Xinwen Liu | Janine M. Dutcher | Michael J. Tumminia | Daniella K. Villalba | Sheldon Cohen | J. David Creswell | Kasey G. Creswell | Jennifer Mankoff | Anind K. Dey | Afsaneh Doryab

doi dblp
What Can Knowledge Bring to Machine Learning? - A Survey of Low-shot Learning for Structured Data
Yang Hu | Adriane Chapman | Guihua Wen | Wendy Hall

doi dblp
Traveling Transporter Problem: Arranging a New Circular Route in a Public Transportation System Based on Heterogeneous Non-Monotonic Urban Data
Fandel Lin | Hsun-Ping Hsieh

doi dblp
Doing More with Less: Overcoming Data Scarcity for POI Recommendation via Cross-Region Transfer
Vinayak Gupta | Srikanta Bedathur

doi dblp
Self-supervised Short-text Modeling through Auxiliary Context Generation
Nurendra Choudhary | Charu C. Aggarwal | Karthik Subbian | Chandan K. Reddy


up

2022 Volume 13 Issue 2

doi dblp
Introduction to the Special Issue on Deep Learning for Spatio-Temporal Data: Part 2
Senzhang Wang | Junbo Zhang | Yanjie Fu | Yong Li

doi dblp
Multimodal Spatio-Temporal Prediction with Stochastic Adversarial Networks
Divya Saxena | Jiannong Cao

doi dblp
Deep Spatio-temporal Adaptive 3D Convolutional Neural Networks for Traffic Flow Prediction
He Li | Xuejiao Li | Liangcai Su | Duo Jin | Jianbin Huang | Deshuang Huang

doi dblp
Graph Sequence Neural Network with an Attention Mechanism for Traffic Speed Prediction
Zhilong Lu | Weifeng Lv | Zhipu Xie | Bowen Du | Guixi Xiong | Leilei Sun | Haiquan Wang

doi dblp
Predicting Citywide Crowd Dynamics at Big Events: A Deep Learning System
Renhe Jiang | Zekun Cai | Zhaonan Wang | Chuang Yang | Zipei Fan | Quanjun Chen | Xuan Song | Ryosuke Shibasaki

doi dblp
Generative Adversarial Networks for Spatio-temporal Data: A Survey
Nan Gao | Hao Xue | Wei Shao | Sichen Zhao | Kyle Kai Qin | Arian Prabowo | Mohammad Saiedur Rahaman | Flora D. Salim

doi dblp
Urban Traffic Dynamics Prediction - A Continuous Spatial-temporal Meta-learning Approach
Yingxue Zhang | Yanhua Li | Xun Zhou | Jun Luo | Zhi-Li Zhang

doi dblp
DeepRoute+: Modeling Couriers' Spatial-temporal Behaviors and Decision Preferences for Package Pick-up Route Prediction
Haomin Wen | Youfang Lin | Huaiyu Wan | Shengnan Guo | Fan Wu | Lixia Wu | Chao Song | Yinghui Xu

doi dblp
Weakly Supervised Spatial Deep Learning for Earth Image Segmentation Based on Imperfect Polyline Labels
Zhe Jiang | Wenchong He | Marcus Stephen Kirby | Arpan Man Sainju | Shaowen Wang | Lawrence V. Stanislawski | Ethan Shavers | E. Lynn Usery

doi dblp
Earth Imagery Segmentation on Terrain Surface with Limited Training Labels: A Semi-supervised Approach based on Physics-Guided Graph Co-Training
Wenchong He | Arpan Man Sainju | Zhe Jiang | Da Yan | Yang Zhou

doi dblp
COVID-GAN+: Estimating Human Mobility Responses to COVID-19 through Spatio-temporal Generative Adversarial Networks with Enhanced Features
Han Bao | Xun Zhou | Yiqun Xie | Yingxue Zhang | Yanhua Li

doi dblp
Make More Connections: Urban Traffic Flow Forecasting with Spatiotemporal Adaptive Gated Graph Convolution Network
Bin Lu | Xiaoying Gan | Haiming Jin | Luoyi Fu | Xinbing Wang | Haisong Zhang

doi dblp
Data-driven Targeted Advertising Recommendation System for Outdoor Billboard
Liang Wang | Zhiwen Yu | Bin Guo | Dingqi Yang | Lianbo Ma | Zhidan Liu | Fei Xiong

doi dblp
Bayesian Attribute Bagging-Based Extreme Learning Machine for High-Dimensional Classification and Regression
Yulin He | Xuan Ye | Joshua Zhexue Huang | Philippe Fournier-Viger

doi dblp
A Survey on Text Classification: From Traditional to Deep Learning
Qian Li | Hao Peng | Jianxin Li | Congying Xia | Renyu Yang | Lichao Sun | Philip S. Yu | Lifang He

doi dblp
Location-Centered House Price Prediction: A Multi-Task Learning Approach
Guangliang Gao | Zhifeng Bao | Jie Cao | A. Kai Qin | Timos Sellis

doi dblp
CrimeTensor: Fine-Scale Crime Prediction via Tensor Learning with Spatiotemporal Consistency
Weichao Liang | Zhiang Wu | Zhe Li | Yong Ge


up

2022 Volume 13 Issue 1

doi dblp
Introduction to the Special Issue on Intelligent Trajectory Analytics: Part I
Kai Zheng | Yong Li | Cyrus Shahabi | Hongzhi Yin

doi dblp
Passenger Mobility Prediction via Representation Learning for Dynamic Directed and Weighted Graphs
Yuandong Wang | Hongzhi Yin | Tong Chen | Chunyang Liu | Ben Wang | Tianyu Wo | Jie Xu

doi dblp
Instant Basketball Defensive Trajectory Generation
Wen-Cheng Chen | Wan-Lun Tsai | Huan-Hua Chang | Min-Chun Hu | Wei-Ta Chu

doi dblp
Contrastive Trajectory Learning for Tour Recommendation
Fan Zhou | Pengyu Wang | Xovee Xu | Wenxin Tai | Goce Trajcevski

doi dblp
Origin-Aware Location Prediction Based on Historical Vehicle Trajectories
Meng Chen | Qingjie Liu | Weiming Huang | Teng Zhang | Yixuan Zuo | Xiaohui Yu

doi dblp
Deep Siamese Metric Learning: A Highly Scalable Approach to Searching Unordered Sets of Trajectories
Christoffer Löffler | Luca Reeb | Daniel Dzibela | Robert Marzilger | Nicolas Witt | Björn M. Eskofier | Christopher Mutschler

doi dblp
Predicting Future Locations with Semantic Trajectories
Heli Sun | Xianglan Guo | Zhou Yang | Xuguang Chu | Xinwang Liu | Liang He

doi dblp
Let Trajectories Speak Out the Traffic Bottlenecks
Hui Luo | Zhifeng Bao | Gao Cong | J. Shane Culpepper | Nguyen Lu Dang Khoa

doi dblp
Exploring the Risky Travel Area and Behavior of Car-hailing Service
Hongting Niu | Hengshu Zhu | Ying Sun | Xinjiang Lu | Jing Sun | Zhiyuan Zhao | Hui Xiong | Bo Lang

doi dblp
Simultaneous Past and Current Social Interaction-aware Trajectory Prediction for Multiple Intelligent Agents in Dynamic Scenes
Yanliang Zhu | Dongchun Ren | Yi Xu | Deheng Qian | Mingyu Fan | Xin Li | Huaxia Xia

doi dblp
An Uncertainty-based Neural Network for Explainable Trajectory Segmentation
Xin Bi | Chao Zhang | Fangtong Wang | Zhixun Liu | Xiangguo Zhao | Ye Yuan | Guoren Wang

doi dblp
How Members of Covert Networks Conceal the Identities of Their Leaders
Marcin Waniek | Tomasz P. Michalak | Michael J. Wooldridge | Talal Rahwan

doi dblp
Self-Adaptive Feature Transformation Networks for Object Detection in low luminance Images
Shih-Chia Huang | Quoc-Viet Hoang | Da-Wei Jaw

doi dblp
Mining Willing-to-Pay Behavior Patterns from Payment Datasets
Yu Ting Wen | Hui-Kuo Yang | Wen-Chih Peng

doi dblp
Graph Neural Networks: Taxonomy, Advances, and Trends
Yu Zhou | Haixia Zheng | Xin Huang | Shufeng Hao | Dengao Li | Jumin Zhao

doi dblp
FairSR: Fairness-aware Sequential Recommendation through Multi-Task Learning with Preference Graph Embeddings
Cheng-Te Li | Cheng Hsu | Yang Zhang