Main » TOIS »

ACM Transactions on Information Systems (2022)


up

2022 Volume 40 Issue 4

doi dblp
Scalable Representation Learning for Dynamic Heterogeneous Information Networks via Metagraphs
Yang Fang | Xiang Zhao | Peixin Huang | Weidong Xiao | Maarten de Rijke

doi dblp
STARec: Adaptive Learning with Spatiotemporal and Activity Influence for POI Recommendation
Weiyu Ji | Xiangwu Meng | Yujie Zhang

doi dblp
Semantic Models for the First-Stage Retrieval: A Comprehensive Review
Jiafeng Guo | Yinqiong Cai | Yixing Fan | Fei Sun | Ruqing Zhang | Xueqi Cheng

doi dblp
Graph Co-Attentive Session-based Recommendation
Zhiqiang Pan | Fei Cai | Wanyu Chen | Honghui Chen

doi dblp
Grounded Task Prioritization with Context-Aware Sequential Ranking
Chuxu Zhang | Julia Kiseleva | Sujay Kumar Jauhar | Ryen W. White

doi dblp
Reinforced Neighborhood Selection Guided Multi-Relational Graph Neural Networks
Hao Peng | Ruitong Zhang | Yingtong Dou | Renyu Yang | Jingyi Zhang | Philip S. Yu

doi dblp
Personalized and Explainable Employee Training Course Recommendations: A Bayesian Variational Approach
Chao Wang | Hengshu Zhu | Peng Wang | Chen Zhu | Xi Zhang | Enhong Chen | Hui Xiong

doi dblp
The Footprint of Factorization Models and Their Applications in Collaborative Filtering
Jinze Wang | Yongli Ren | Jie Li | Ke Deng

doi dblp
Collaborative Graph Learning for Session-based Recommendation
Zhiqiang Pan | Fei Cai | Wanyu Chen | Chonghao Chen | Honghui Chen

doi dblp
Combining Graph Convolutional Neural Networks and Label Propagation
Hongwei Wang | Jure Leskovec

doi dblp
Learning Text-image Joint Embedding for Efficient Cross-modal Retrieval with Deep Feature Engineering
Zhongwei Xie | Ling Liu | Yanzhao Wu | Luo Zhong | Lin Li

doi dblp
Feature-Level Attentive ICF for Recommendation
Zhiyong Cheng | Fan Liu | Shenghan Mei | Yangyang Guo | Lei Zhu | Liqiang Nie

doi dblp
Relevance Assessments for Web Search Evaluation: Should We Randomise or Prioritise the Pooled Documents?
Tetsuya Sakai | Sijie Tao | Zhaohao Zeng

doi dblp
Understanding the "Pathway" Towards a Searcher's Learning Objective
Kelsey Urgo | Jaime Arguello

doi dblp
Scaling High-Quality Pairwise Link-Based Similarity Retrieval on Billion-Edge Graphs
Weiren Yu | Julie A. McCann | Chengyuan Zhang | Hakan Ferhatosmanoglu

doi dblp
Jointly Predicting Future Content in Multiple Social Media Sites Based on Multi-task Learning
Peng Zhang | Baoxi Liu | Tun Lu | Xianghua Ding | Hansu Gu | Ning Gu

doi dblp
A Re-classification of Information Seeking Tasks and Their Computational Solutions
Zhiwen Tang | Grace Hui Yang

doi dblp
"What Can I Cook with these Ingredients?" - Understanding Cooking-Related Information Needs in Conversational Search
Alexander Frummet | David Elsweiler | Bernd Ludwig

doi dblp
Dynamic Graph Reasoning for Conversational Open-Domain Question Answering
Yongqi Li | Wenjie Li | Liqiang Nie

doi dblp
MiDTD: A Simple and Effective Distillation Framework for Distantly Supervised Relation Extraction
Rui Li | Cheng Yang | Tingwei Li | Sen Su

doi dblp
Complex-valued Neural Network-based Quantum Language Models
Peng Zhang | Wenjie Hui | Benyou Wang | Donghao Zhao | Dawei Song | Christina Lioma | Jakob Grue Simonsen

doi dblp
Simulating and Modeling the Risk of Conversational Search
Zhenduo Wang | Qingyao Ai

doi dblp
Leveraging Narrative to Generate Movie Script
Yutao Zhu | Ruihua Song | Jian-Yun Nie | Pan Du | Zhicheng Dou | Jin Zhou

doi dblp
Toward Personalized Answer Generation in E-Commerce via Multi-perspective Preference Modeling
Yang Deng | Yaliang Li | Wenxuan Zhang | Bolin Ding | Wai Lam

doi dblp
A Systematic Analysis on the Impact of Contextual Information on Point-of-Interest Recommendation
Hossein A. Rahmani | Mohammad Aliannejadi | Mitra Baratchi | Fabio Crestani


up

2022 Volume 40 Issue 3

doi dblp
Introduction to the Special Section on Graph Technologies for User Modeling and Recommendation, Part 2
Xiangnan He | Zhaochun Ren | Emine Yilmaz | Marc Najork | Tat-Seng Chua

doi dblp
Clarifying Ambiguous Keywords with Personal Word Embeddings for Personalized Search
Jing Yao | Zhicheng Dou | Ji-Rong Wen

doi dblp
Dual Gated Graph Attention Networks with Dynamic Iterative Training for Cross-Lingual Entity Alignment
Zhiwen Xie | Runjie Zhu | Kunsong Zhao | Jin Liu | Guangyou Zhou | Jimmy Xiangji Huang

doi dblp
GraphHINGE: Learning Interaction Models of Structured Neighborhood on Heterogeneous Information Network
Jiarui Jin | Kounianhua Du | Weinan Zhang | Jiarui Qin | Yuchen Fang | Yong Yu | Zheng Zhang | Alexander J. Smola

doi dblp
Dynamic Structural Role Node Embedding for User Modeling in Evolving Networks
Lili Wang | Chenghan Huang | Ying Lu | Weicheng Ma | Ruibo Liu | Soroush Vosoughi

doi dblp
eFraudCom: An E-commerce Fraud Detection System via Competitive Graph Neural Networks
Ge Zhang | Zhao Li | Jiaming Huang | Jia Wu | Chuan Zhou | Jian Yang | Jianliang Gao

doi dblp
Graph Neural Collaborative Topic Model for Citation Recommendation
Qianqian Xie | Yutao Zhu | Jimin Huang | Pan Du | Jian-Yun Nie

doi dblp
Modeling Global and Local Interactions for Online Conversation Recommendation
Xingshan Zeng | Jing Li | Lingzhi Wang | Kam-Fai Wong

doi dblp
BotSpot++: A Hierarchical Deep Ensemble Model for Bots Install Fraud Detection in Mobile Advertising
Yadong Zhu | Xiliang Wang | Qing Li | Tianjun Yao | Shangsong Liang

doi dblp
Are Topics Interesting or Not? An LDA-based Topic-graph Probabilistic Model for Web Search Personalization
Jiashu Zhao | Jimmy Xiangji Huang | Hongbo Deng | Yi Chang | Long Xia

doi dblp
Social Context-aware Person Search in Videos via Multi-modal Cues
Dan Li | Tong Xu | Peilun Zhou | Weidong He | Yanbin Hao | Yi Zheng | Enhong Chen

doi dblp
I Know What You Need: Investigating Document Retrieval Effectiveness with Partial Session Contexts
Procheta Sen | Debasis Ganguly | Gareth J. F. Jones

doi dblp
LkeRec: Toward Lightweight End-to-End Joint Representation Learning for Building Accurate and Effective Recommendation
Surong Yan | Kwei-Jay Lin | Xiaolin Zheng | Haosen Wang

doi dblp
Personalizing Medication Recommendation with a Graph-Based Approach
Suman Bhoi | Mong-Li Lee | Wynne Hsu | Andrew Hao Sen Fang | Ngiap Chuan Tan

doi dblp
Truncated Models for Probabilistic Weighted Retrieval
Jiaul H. Paik | Yash Agrawal | Sahil Rishi | Vaishal Shah

doi dblp
Embedding Hierarchical Structures for Venue Category Representation
Meng Chen | Lei Zhu | Ronghui Xu | Yang Liu | Xiaohui Yu | Yilong Yin

doi dblp
Hyperspherical Variational Co-embedding for Attributed Networks
Jinyuan Fang | Shangsong Liang | Zaiqiao Meng | Maarten de Rijke

doi dblp
Multimodal Web Page Segmentation Using Self-organized Multi-objective Clustering
Srivatsa Ramesh Jayashree | Gaël Dias | Judith Jeyafreeda Andrew | Sriparna Saha | Fabrice Maurel | Stéphane Ferrari

doi dblp
A Game Theory Approach for Estimating Reliability of Crowdsourced Relevance Assessments
Yashar Moshfeghi | Alvaro Francisco Huertas-Rosero

doi dblp
Component-based Analysis of Dynamic Search Performance
Ameer Albahem | Damiano Spina | Falk Scholer | Lawrence Cavedon

doi dblp
A Comparison between Term-Independence Retrieval Models for Ad Hoc Retrieval
Edward Kai Fung Dang | Robert Wing Pong Luk | James Allan

doi dblp
An Unsupervised Aspect-Aware Recommendation Model with Explanation Text Generation
Peijie Sun | Le Wu | Kun Zhang | Yu Su | Meng Wang


up

2022 Volume 40 Issue 2

doi dblp
Graph Technologies for User Modeling and Recommendation: Introduction to the Special Issue - Part 1
Xiangnan He | Zhaochun Ren | Emine Yilmaz | Marc Najork | Tat-Seng Chua

doi dblp
The Network Visibility Problem
Khashayar Gatmiry | Manuel Gomez-Rodriguez

doi dblp
Sequential-Knowledge-Aware Next POI Recommendation: A Meta-Learning Approach
Yue Cui | Hao Sun | Yan Zhao | Hongzhi Yin | Kai Zheng

doi dblp
HyperSoRec: Exploiting Hyperbolic User and Item Representations with Multiple Aspects for Social-aware Recommendation
Hao Wang | Defu Lian | Hanghang Tong | Qi Liu | Zhenya Huang | Enhong Chen

doi dblp
Beyond Relevance Ranking: A General Graph Matching Framework for Utility-Oriented Learning to Rank
Xinyi Dai | Yunjia Xi | Weinan Zhang | Qing Liu | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Jiawei Hou | Jun Wang | Yong Yu

doi dblp
Learning from Substitutable and Complementary Relations for Graph-based Sequential Product Recommendation
Wei Zhang | Zeyuan Chen | Hongyuan Zha | Jianyong Wang

doi dblp
Exploiting Group Information for Personalized Recommendation with Graph Neural Networks
Zhiqiang Tian | Yezheng Liu | Jianshan Sun | Yuanchun Jiang | Mingyue Zhu

doi dblp
Multi-Graph Heterogeneous Interaction Fusion for Social Recommendation
Chengyuan Zhang | Yang Wang | Lei Zhu | Jiayu Song | Hongzhi Yin

doi dblp
Direction-Aware User Recommendation Based on Asymmetric Network Embedding
Sheng Zhou | Xin Wang | Martin Ester | Bolang Li | Chen Ye | Zhen Zhang | Can Wang | Jiajun Bu

doi dblp
Learning to Learn a Cold-start Sequential Recommender
Xiaowen Huang | Jitao Sang | Jian Yu | Changsheng Xu

doi dblp
Bilateral Filtering Graph Convolutional Network for Multi-relational Social Recommendation in the Power-law Networks
Minghao Zhao | Qilin Deng | Kai Wang | Runze Wu | Jianrong Tao | Changjie Fan | Liang Chen | Peng Cui

doi dblp
A Graph-Based Approach for Mitigating Multi-Sided Exposure Bias in Recommender Systems
Masoud Mansoury | Himan Abdollahpouri | Mykola Pechenizkiy | Bamshad Mobasher | Robin Burke

doi dblp
LegalGNN: Legal Information Enhanced Graph Neural Network for Recommendation
Jun Yang | Weizhi Ma | Min Zhang | Xin Zhou | Yiqun Liu | Shaoping Ma

doi dblp
Profiling Users for Question Answering Communities via Flow-Based Constrained Co-Embedding Model
Shangsong Liang | Yupeng Luo | Zaiqiao Meng

doi dblp
Exploiting Positional Information for Session-Based Recommendation
Ruihong Qiu | Zi Huang | Tong Chen | Hongzhi Yin

doi dblp
Personalized, Sequential, Attentive, Metric-Aware Product Search
Yaoxin Pan | Shangsong Liang | Jiaxin Ren | Zaiqiao Meng | Qiang Zhang

doi dblp
SPEX: A Generic Framework for Enhancing Neural Social Recommendation
Hui Li | Lianyun Li | Guipeng Xv | Chen Lin | Ke Li | Bingchuan Jiang

doi dblp
Learning a Hierarchical Intent Model for Next-Item Recommendation
Nengjun Zhu | Jian Cao | Xinjiang Lu | Hui Xiong

doi dblp
Does More Context Help? Effects of Context Window and Application Source on Retrieval Performance
Tung Thanh Vuong | Salvatore Andolina | Giulio Jacucci | Tuukka Ruotsalo

doi dblp
Fast Filtering of Search Results Sorted by Attribute
Franco Maria Nardini | Roberto Trani | Rossano Venturini

doi dblp
Efficient Multi-modal Hashing with Online Query Adaption for Multimedia Retrieval
Lei Zhu | Chaoqun Zheng | Xu Lu | Zhiyong Cheng | Liqiang Nie | Huaxiang Zhang


up

2022 Volume 40 Issue 1

doi dblp
A Graph Theoretic Approach for Multi-Objective Budget Constrained Capsule Wardrobe Recommendation
Shubham Patil | Debopriyo Banerjee | Shamik Sural

doi dblp
Contextualized Knowledge-aware Attentive Neural Network: Enhancing Answer Selection with Knowledge
Yang Deng | Yuexiang Xie | Yaliang Li | Min Yang | Wai Lam | Ying Shen

doi dblp
Hierarchical Hyperedge Embedding-Based Representation Learning for Group Recommendation
Lei Guo | Hongzhi Yin | Tong Chen | Xiangliang Zhang | Kai Zheng

doi dblp
The Simpson's Paradox in the Offline Evaluation of Recommendation Systems
Amir Hossein Jadidinejad | Craig Macdonald | Iadh Ounis

doi dblp
CATS: Customizable Abstractive Topic-based Summarization
Seyed Ali Bahrainian | George Zerveas | Fabio Crestani | Carsten Eickhoff

doi dblp
Knowledge-Guided Disentangled Representation Learning for Recommender Systems
Shanlei Mu | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Siqing Li | Ji-Rong Wen

doi dblp
CHA: Categorical Hierarchy-based Attention for Next POI Recommendation
Hongyu Zang | Dongcheng Han | Xin Li | Zhifeng Wan | Mingzhong Wang

doi dblp
What and How long: Prediction of Mobile App Engagement
Yuan Tian | Ke Zhou | Dan Pelleg

doi dblp
Unstructured Text Enhanced Open-Domain Dialogue System: A Systematic Survey
Longxuan Ma | Mingda Li | Wei-Nan Zhang | Jiapeng Li | Ting Liu

doi dblp
Collaborative Reflection-Augmented Autoencoder Network for Recommender Systems
Lianghao Xia | Chao Huang | Yong Xu | Huance Xu | Xiang Li | Weiguo Zhang

doi dblp
Interpretable Aspect-Aware Capsule Network for Peer Review Based Citation Count Prediction
Siqing Li | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Bolin Ding | Ji-Rong Wen

doi dblp
Question Tagging via Graph-guided Ranking
Xiao Zhang | Meng Liu | Jianhua Yin | Zhaochun Ren | Liqiang Nie

doi dblp
Anytime Ranking on Document-Ordered Indexes
Joel Mackenzie | Matthias Petri | Alistair Moffat

doi dblp
A Review on Question Generation from Natural Language Text
Ruqing Zhang | Jiafeng Guo | Lu Chen | Yixing Fan | Xueqi Cheng

doi dblp
Joint Representation Learning with Relation-Enhanced Topic Models for Intelligent Job Interview Assessment
Dazhong Shen | Chuan Qin | Hengshu Zhu | Tong Xu | Enhong Chen | Hui Xiong

doi dblp
Knowledge Preserving and Distribution Alignment for Heterogeneous Domain Adaptation
Hanrui Wu | Qingyao Wu | Michael K. Ng

doi dblp
User Profiling Based on Nonlinguistic Audio Data
Jiaxing Shen | Jiannong Cao | Oren Lederman | Shaojie Tang | Alex 'Sandy' Pentland

doi dblp
On the Study of Transformers for Query Suggestion
Agnès Mustar | Sylvain Lamprier | Benjamin Piwowarski

doi dblp
Topic Difficulty: Collection and Query Formulation Effects
J. Shane Culpepper | Guglielmo Faggioli | Nicola Ferro | Oren Kurland

doi dblp
Multi-interest Diversification for End-to-end Sequential Recommendation
Wanyu Chen | Pengjie Ren | Fei Cai | Fei Sun | Maarten de Rijke