Main » WSDM »

Conference on Web Search and Data Mining (2023)


up

Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Towards Autonomous Driving
Ya-Qin Zhang

doi dblp
Beyond-Accuracy Goals, Again
Maarten de Rijke

doi dblp
Learning to Understand Audio and Multimodal Content
Rosie Jones

doi dblp
Local Edge Dynamics and Opinion Polarization
Nikita Bhalla | Adam Lechowicz | Cameron Musco

doi dblp
Never Too Late to Learn: Regularizing Gender Bias in Coreference Resolution
Sunyoung Park | Kyuri Choi | Haeun Yu | Youngjoong Ko

doi dblp
Marginal-Certainty-Aware Fair Ranking Algorithm
Tao Yang | Zhichao Xu | Zhenduo Wang | Anh Tran | Qingyao Ai

doi dblp
Beyond Digital "Echo Chambers": The Role of Viewpoint Diversity in Political Discussion
Rishav Hada | Amir Ebrahimi Fard | Sarah Shugars | Federico Bianchi | Patrícia G. C. Rossini | Dirk Hovy | Rebekah Tromble | Nava Tintarev

doi dblp
BLADE: Biased Neighborhood Sampling based Graph Neural Network for Directed Graphs
Srinivas Virinchi | Anoop Saladi

doi dblp
Mining User-aware Multi-relations for Fake News Detection in Large Scale Online Social Networks
Xing Su | Jian Yang | Jia Wu | Yuchen Zhang

doi dblp
Simplifying Graph-based Collaborative Filtering for Recommendation
Li He | Xianzhi Wang | Dingxian Wang | Haoyuan Zou | Hongzhi Yin | Guandong Xu

doi dblp
Self-Supervised Group Graph Collaborative Filtering for Group Recommendation
Kang Li | Chang-Dong Wang | Jian-Huang Lai | Huaqiang Yuan

doi dblp
Towards Universal Cross-Domain Recommendation
Jiangxia Cao | Shaoshuai Li | Bowen Yu | Xiaobo Guo | Tingwen Liu | Bin Wang

doi dblp
A Personalized Neighborhood-based Model for Within-basket Recommendation in Grocery Shopping
Mozhdeh Ariannezhad | Ming Li | Sebastian Schelter | Maarten de Rijke

doi dblp
Disentangled Negative Sampling for Collaborative Filtering
Riwei Lai | Li Chen | Yuhan Zhao | Rui Chen | Qilong Han

doi dblp
Relation Preference Oriented High-order Sampling for Recommendation
Mukun Chen | Xiuwen Gong | YH Jin | Wenbin Hu

doi dblp
Minimum Entropy Principle Guided Graph Neural Networks
Zhenyu Yang | Ge Zhang | Jia Wu | Jian Yang | Quan Z. Sheng | Hao Peng | Angsheng Li | Shan Xue | Jianlin Su

doi dblp
Learning to Distill Graph Neural Networks
Cheng Yang | Yuxin Guo | Yao Xu | Chuan Shi | Jiawei Liu | Chunchen Wang | Xin Li | Ning Guo | Hongzhi Yin

doi dblp
MM-GNN: Mix-Moment Graph Neural Network towards Modeling Neighborhood Feature Distribution
Wendong Bi | Lun Du | Qiang Fu | Yanlin Wang | Shi Han | Dongmei Zhang

doi dblp
Global Counterfactual Explainer for Graph Neural Networks
Zexi Huang | Mert Kosan | Sourav Medya | Sayan Ranu | Ambuj K. Singh

doi dblp
Effective Graph Kernels for Evolving Functional Brain Networks
Xinlei Wang | Jinyi Chen | Bing Tian Dai | Junchang Xin | Yu Gu | Ge Yu

doi dblp
Self-Supervised Graph Structure Refinement for Graph Neural Networks
Jianan Zhao | Qianlong Wen | Mingxuan Ju | Chuxu Zhang | Yanfang Ye

doi dblp
Efficiently Leveraging Multi-level User Intent for Session-based Recommendation via Atten-Mixer Network
Peiyan Zhang | Jiayan Guo | Chaozhuo Li | Yueqi Xie | Jaeboum Kim | Yan Zhang | Xing Xie | Haohan Wang | Sunghun Kim

doi dblp
Learning Stance Embeddings from Signed Social Graphs
John Pougué-Biyong | Akshay Gupta | Aria Haghighi | Ahmed El-Kishky

doi dblp
Marketing Budget Allocation with Offline Constrained Deep Reinforcement Learning
Tianchi Cai | Jiyan Jiang | Wenpeng Zhang | Shiji Zhou | Xierui Song | Li Yu | Lihong Gu | Xiaodong Zeng | Jinjie Gu | Guannan Zhang

doi dblp
Knowledge Enhancement for Contrastive Multi-Behavior Recommendation
Hongrui Xuan | Yi Liu | Bohan Li | Hongzhi Yin

doi dblp
Learning to Distinguish Multi-User Coupling Behaviors for TV Recommendation
Jiarui Qin | Jiachen Zhu | Yankai Liu | Junchao Gao | Jianjie Ying | Chaoxiong Liu | Ding Wang | Junlan Feng | Chao Deng | Xiaozheng Wang | Jian Jiang | Cong Liu | Yong Yu | Haitao Zeng | Weinan Zhang

doi dblp
Range Restricted Route Recommendation Based on Spatial Keyword
Hongwei Tang | Detian Zhang

doi dblp
Meta Policy Learning for Cold-Start Conversational Recommendation
Zhendong Chu | Hongning Wang | Yun Xiao | Bo Long | Lingfei Wu

doi dblp
Variational Reasoning over Incomplete Knowledge Graphs for Conversational Recommendation
Xiaoyu Zhang | Xin Xin | Dongdong Li | Wenxuan Liu | Pengjie Ren | Zhumin Chen | Jun Ma | Zhaochun Ren

doi dblp
A Causal View for Item-level Effect of Recommendation on User Preference
Wei Cai | Fuli Feng | Qifan Wang | Tian Yang | Zhenguang Liu | Congfu Xu

doi dblp
Counterfactual Collaborative Reasoning
Jianchao Ji | Zelong Li | Shuyuan Xu | Max Xiong | Juntao Tan | Yingqiang Ge | Hao Wang | Yongfeng Zhang

doi dblp
NGAME: Negative Mining-aware Mini-batching for Extreme Classification
Kunal Dahiya | Nilesh Gupta | Deepak Saini | Akshay Soni | Yajun Wang | Kushal Dave | Jian Jiao | Gururaj K | Prasenjit Dey | Amit Singh | Deepesh Hada | Vidit Jain | Bhawna Paliwal | Anshul Mittal | Sonu Mehta | Ramachandran Ramjee | Sumeet Agarwal | Purushottam Kar | Manik Varma

doi dblp
Adversarial Autoencoder for Unsupervised Time Series Anomaly Detection and Interpretation
Xuanhao Chen | Liwei Deng | Yan Zhao | Kai Zheng

doi dblp
Few-shot Node Classification with Extremely Weak Supervision
Song Wang | Yushun Dong | Kaize Ding | Chen Chen | Jundong Li

doi dblp
Reliable Decision from Multiple Subtasks through Threshold Optimization: Content Moderation in the Wild
Donghyun Son | Byounggyu Lew | Kwanghee Choi | Yongsu Baek | Seungwoo Choi | Beomjun Shin | Sungjoo Ha | Buru Chang

doi dblp
A Multi-graph Fusion Based Spatiotemporal Dynamic Learning Framework
Xu Wang | Lianliang Chen | Hongbo Zhang | Pengkun Wang | Zhengyang Zhou | Yang Wang

doi dblp
Simultaneous Linear Multi-view Attributed Graph Representation Learning and Clustering
Chakib Fettal | Lazhar Labiod | Mohamed Nadif

doi dblp
DeMEtRIS: Counting (near)-Cliques by Crawling
Suman K. Bera | Jayesh Choudhari | Shahrzad Haddadan | Sara Ahmadian

doi dblp
Interpretable Research Interest Shift Detection with Temporal Heterogeneous Graphs
Qiang Yang | Changsheng Ma | Qiannan Zhang | Xin Gao | Chuxu Zhang | Xiangliang Zhang

doi dblp
Self-supervised Graph Representation Learning for Black Market Account Detection
Zequan Xu | Lianyun Li | Hui Li | Qihang Sun | Shaofeng Hu | Rongrong Ji

doi dblp
GOOD-D: On Unsupervised Graph Out-Of-Distribution Detection
Yixin Liu | Kaize Ding | Huan Liu | Shirui Pan

doi dblp
Graph Explicit Neural Networks: Explicitly Encoding Graphs for Efficient and Accurate Inference
Yiwei Wang | Bryan Hooi | Yozen Liu | Neil Shah

doi dblp
Alleviating Structural Distribution Shift in Graph Anomaly Detection
Yuan Gao | Xiang Wang | Xiangnan He | Zhenguang Liu | Huamin Feng | Yongdong Zhang

doi dblp
One for All, All for One: Learning and Transferring User Embeddings for Cross-Domain Recommendation
Chenglin Li | Yuanzhen Xie | Chenyun Yu | Bo Hu | Zang Li | Guoqiang Shu | Xiaohu Qie | Di Niu

doi dblp
S2TUL: A Semi-Supervised Framework for Trajectory-User Linking
Liwei Deng | Hao Sun | Yan Zhao | Shuncheng Liu | Kai Zheng

doi dblp
DIGMN: Dynamic Intent Guided Meta Network for Differentiated User Engagement Forecasting in Online Professional Social Platforms
Feifan Li | Lun Du | Qiang Fu | Shi Han | Yushu Du | Guangming Lu | Zi Li

doi dblp
Federated Unlearning for On-Device Recommendation
Wei Yuan | Hongzhi Yin | Fangzhao Wu | Shijie Zhang | Tieke He | Hao Wang

doi dblp
Cognition-aware Knowledge Graph Reasoning for Explainable Recommendation
Qingyu Bing | Qiannan Zhu | Zhicheng Dou

doi dblp
Multi-Intention Oriented Contrastive Learning for Sequential Recommendation
Xuewei Li | Aitong Sun | Mankun Zhao | Jian Yu | Kun Zhu | Di Jin | Mei Yu | Ruiguo Yu

doi dblp
Friendly Conditional Text Generator
Noriaki Kawamae

doi dblp
Effective Seed-Guided Topic Discovery by Integrating Multiple Types of Contexts
Yu Zhang | Yunyi Zhang | Martin Michalski | Yucheng Jiang | Yu Meng | Jiawei Han

doi dblp
Making Pre-trained Language Models End-to-end Few-shot Learners with Contrastive Prompt Tuning
Ziyun Xu | Chengyu Wang | Minghui Qiu | Fuli Luo | Runxin Xu | Songfang Huang | Jun Huang

doi dblp
Visual Matching is Enough for Scene Text Retrieval
Lilong Wen | Yingrong Wang | Dongxiang Zhang | Gang Chen

doi dblp
AGREE: Aligning Cross-Modal Entities for Image-Text Retrieval Upon Vision-Language Pre-trained Models
Xiaodan Wang | Lei Li | Zhixu Li | Xuwu Wang | Xiangru Zhu | Chengyu Wang | Jun Huang | Yanghua Xiao

doi dblp
Can Pre-trained Language Models Understand Chinese Humor?
Yuyan Chen | Zhixu Li | Jiaqing Liang | Yanghua Xiao | Bang Liu | Yunwen Chen

doi dblp
IDNP: Interest Dynamics Modeling Using Generative Neural Processes for Sequential Recommendation
Jing Du | Zesheng Ye | Bin Guo | Zhiwen Yu | Lina Yao

doi dblp
Disentangled Representation for Diversified Recommendations
Xiaoying Zhang | Hongning Wang | Hang Li

doi dblp
Slate-Aware Ranking for Recommendation
Yi Ren | Xiao Han | Xu Zhao | Shenzheng Zhang | Yan Zhang

doi dblp
DisenPOI: Disentangling Sequential and Geographical Influence for Point-of-Interest Recommendation
Yifang Qin | Yifan Wang | Fang Sun | Wei Ju | Xuyang Hou | Zhe Wang | Jia Cheng | Jun Lei | Ming Zhang

doi dblp
MUSENET: Multi-Scenario Learning for Repeat-Aware Personalized Recommendation
Senrong Xu | Liangyue Li | Yuan Yao | Zulong Chen | Han Wu | Quan Lu | Hanghang Tong

doi dblp
VRKG4Rec: Virtual Relational Knowledge Graph for Recommendation
Lingyun Lu | Bang Wang | Zizhuo Zhang | Shenghao Liu | Han Xu

doi dblp
Knowledge-Adaptive Contrastive Learning for Recommendation
Hao Wang | Yao Xu | Cheng Yang | Chuan Shi | Xin Li | Ning Guo | Zhiyuan Liu

doi dblp
Heterogeneous Graph Contrastive Learning for Recommendation
Mengru Chen | Chao Huang | Lianghao Xia | Wei Wei | Yong Xu | Ronghua Luo

doi dblp
Exploiting Explicit and Implicit Item relationships for Session-based Recommendation
Zihao Li | Xianzhi Wang | Chao Yang | Lina Yao | Julian J. McAuley | Guandong Xu

doi dblp
Improving News Recommendation with Channel-Wise Dynamic Representations and Contrastive User Modeling
Jingkun Wang | Yongtao Jiang | Haochen Li | Wen Zhao

doi dblp
Calibrated Recommendations as a Minimum-Cost Flow Problem
Himan Abdollahpouri | Zahra Nazari | Alex Gain | Clay Gibson | Maria Dimakopoulou | Jesse Anderton | Benjamin A. Carterette | Mounia Lalmas | Tony Jebara

doi dblp
Generative Slate Recommendation with Reinforcement Learning
Romain Deffayet | Thibaut Thonet | Jean-Michel Renders | Maarten de Rijke

doi dblp
SGCCL: Siamese Graph Contrastive Consensus Learning for Personalized Recommendation
Boyu Li | Ting Guo | Xingquan Zhu | Qian Li | Yang Wang | Fang Chen

doi dblp
AutoGen: An Automated Dynamic Model Generation Framework for Recommender System
Chenxu Zhu | Bo Chen | Huifeng Guo | Hang Xu | Xiangyang Li | Xiangyu Zhao | Weinan Zhang | Yong Yu | Ruiming Tang

doi dblp
Robust Training of Graph Neural Networks via Noise Governance
Siyi Qian | Haochao Ying | Renjun Hu | Jingbo Zhou | Jintai Chen | Danny Z. Chen | Jian Wu

doi dblp
Cooperative Explanations of Graph Neural Networks
Junfeng Fang | Xiang Wang | An Zhang | Zemin Liu | Xiangnan He | Tat-Seng Chua

doi dblp
Bring Your Own View: Graph Neural Networks for Link Prediction with Personalized Subgraph Selection
Qiaoyu Tan | Xin Zhang | Ninghao Liu | Daochen Zha | Li Li | Rui Chen | Soo-Hyun Choi | Xia Hu

doi dblp
Towards Faithful and Consistent Explanations for Graph Neural Networks
Tianxiang Zhao | Dongsheng Luo | Xiang Zhang | Suhang Wang

doi dblp
Position-Aware Subgraph Neural Networks with Data-Efficient Learning
Chang Liu | Yuwen Yang | Zhe Xie | Hongtao Lu | Yue Ding

doi dblp
Graph Neural Networks with Interlayer Feature Representation for Image Super-Resolution
Shenggui Tang | Kaixuan Yao | Jianqing Liang | Zhiqiang Wang | Jiye Liang

doi dblp
DGRec: Graph Neural Network for Recommendation with Diversified Embedding Generation
Liangwei Yang | Shengjie Wang | Yunzhe Tao | Jiankai Sun | Xiaolong Liu | Philip S. Yu | Taiqing Wang

doi dblp
CLNode: Curriculum Learning for Node Classification
Xiaowen Wei | Xiuwen Gong | Yibing Zhan | Bo Du | Yong Luo | Wenbin Hu

doi dblp
Inductive Graph Transformer for Delivery Time Estimation
Xin Zhou | Jinglong Wang | Yong Liu | Xingyu Wu | Zhiqi Shen | Cyril Leung

doi dblp
Ask "Who", Not "What": Bitcoin Volatility Forecasting with Twitter Data
M. Eren Akbiyik | Mert Erkul | Killian Kämpf | Vaiva Vasiliauskaite | Nino Antulov-Fantulin

doi dblp
Search Behavior Prediction: A Hypergraph Perspective
Yan Han | Edward W. Huang | Wenqing Zheng | Nikhil Rao | Zhangyang Wang | Karthik Subbian

doi dblp
A Multimodal Framework for the Identification of Vaccine Critical Memes on Twitter
Usman Naseem | Jinman Kim | Matloob Khushi | Adam G. Dunn

doi dblp
Directed Acyclic Graph Factorization Machines for CTR Prediction via Knowledge Distillation
Zhen Tian | Ting Bai | Zibin Zhang | Zhiyuan Xu | Kangyi Lin | Ji-Rong Wen | Wayne Xin Zhao

doi dblp
Heterogeneous Graph-based Context-aware Document Ranking
Shuting Wang | Zhicheng Dou | Yutao Zhu

doi dblp
Learning and Maximizing Influence in Social Networks Under Capacity Constraints
Pritish Chakraborty | Sayan Ranu | Krishna Sri Ipsit Mantri | Abir De

doi dblp
Graph Summarization via Node Grouping: A Spectral Algorithm
Arpit Merchant | Michael Mathioudakis | Yanhao Wang

doi dblp
Beyond Individuals: Modeling Mutual and Multiple Interactions for Inductive Link Prediction between Groups
Gongzhu Yin | Xing Wang | Hongli Zhang | Chao Meng | Yuchen Yang | Kun Lu | Yi Luo

doi dblp
Scalable Adversarial Attack Algorithms on Influence Maximization
Lichao Sun | Xiaobin Rui | Wei Chen

doi dblp
Ranking-based Group Identification via Factorized Attention on Social Tripartite Graph
Mingdai Yang | Zhiwei Liu | Liangwei Yang | Xiaolong Liu | Chen Wang | Hao Peng | Philip S. Yu

doi dblp
Graph Sequential Neural ODE Process for Link Prediction on Dynamic and Sparse Graphs
Linhao Luo | Gholamreza Haffari | Shirui Pan

doi dblp
S2GAE: Self-Supervised Graph Autoencoders are Generalizable Learners with Graph Masking
Qiaoyu Tan | Ninghao Liu | Xiao Huang | Soo-Hyun Choi | Li Li | Rui Chen | Xia Hu

doi dblp
Dependency-aware Self-training for Entity Alignment
Bing Liu | Tiancheng Lan | Wen Hua | Guido Zuccon

doi dblp
CL4CTR: A Contrastive Learning Framework for CTR Prediction
Fangye Wang | Yingxu Wang | Dongsheng Li | Hansu Gu | Tun Lu | Peng Zhang | Ning Gu

doi dblp
Weakly Supervised Entity Alignment with Positional Inspiration
Wei Tang | Fenglong Su | Haifeng Sun | Qi Qi | Jingyu Wang | Shimin Tao | Hao Yang

doi dblp
Zero to Hero: Exploiting Null Effects to Achieve Variance Reduction in Experiments with One-sided Triggering
Alex Deng | Lo-Hua Yuan | Naoya Kanai | Alexandre Salama-Manteau

doi dblp
Hansel: A Chinese Few-Shot and Zero-Shot Entity Linking Benchmark
Zhenran Xu | Zifei Shan | Yuxin Li | Baotian Hu | Bing Qin

doi dblp
Self-supervised Multi-view Disentanglement for Expansion of Visual Collections
Nihal Jain | Praneetha Vaddamanu | Paridhi Maheshwari | Vishwa Vinay | Kuldeep Kulkarni

doi dblp
Efficient Integration of Multi-Order Dynamics and Internal Dynamics in Stock Movement Prediction
Thanh Trung Huynh | Minh Hieu Nguyen | Thanh Tam Nguyen | Phi Le Nguyen | Matthias Weidlich | Quoc Viet Hung Nguyen | Karl Aberer

doi dblp
Telecommunication Traffic Forecasting via Multi-task Learning
Xiaochuan Gou | Xiangliang Zhang

doi dblp
Combining vs. Transferring Knowledge: Investigating Strategies for Improving Demographic Inference in Low Resource Settings
Yaguang Liu | Lisa Singh

doi dblp
Active Ensemble Learning for Knowledge Graph Error Detection
Junnan Dong | Qinggang Zhang | Xiao Huang | Qiaoyu Tan | Daochen Zha | Zihao Zhao

doi dblp
Stochastic Solutions for Dense Subgraph Discovery in Multilayer Networks
Yasushi Kawase | Atsushi Miyauchi | Hanna Sumita

doi dblp
Model-based Unbiased Learning to Rank
Dan Luo | Lixin Zou | Qingyao Ai | Zhiyu Chen | Dawei Yin | Brian D. Davison

doi dblp
Reducing Negative Effects of the Biases of Language Models in Zero-Shot Setting
Xiaosu Wang | Yun Xiong | Beichen Kang | Yao Zhang | Philip S. Yu | Yangyong Zhu

doi dblp
Separating Examination and Trust Bias from Click Predictions for Unbiased Relevance Ranking
Haiyuan Zhao | Jun Xu | Xiao Zhang | Guohao Cai | Zhenhua Dong | Ji-Rong Wen

doi dblp
Unbiased and Efficient Self-Supervised Incremental Contrastive Learning
Cheng Ji | Jianxin Li | Hao Peng | Jia Wu | Xingcheng Fu | Qingyun Sun | Philip S. Yu

doi dblp
Pairwise Fairness in Ranking as a Dissatisfaction Measure
Alessandro Fabris | Gianmaria Silvello | Gian Antonio Susto | Asia J. Biega

doi dblp
Uncertainty Quantification for Fairness in Two-Stage Recommender Systems
Lequn Wang | Thorsten Joachims

doi dblp
Generating Explainable Product Comparisons for Online Shopping
Nikhita Vedula | Marcus D. Collins | Eugene Agichtein | Oleg Rokhlenko

doi dblp
Reducing the Bias of Visual Objects in Multimodal Named Entity Recognition
Xin Zhang | Jingling Yuan | Lin Li | Jianquan Liu

doi dblp
Variance-Minimizing Augmentation Logging for Counterfactual Evaluation in Contextual Bandits
Aaron David Tucker | Thorsten Joachims

doi dblp
Unbiased Knowledge Distillation for Recommendation
Gang Chen | Jiawei Chen | Fuli Feng | Sheng Zhou | Xiangnan He

doi dblp
Differentially Private Temporal Difference Learning with Stochastic Nonconvex-Strongly-Concave Optimization
Canzhe Zhao | Yanjie Ze | Jing Dong | Baoxiang Wang | Shuai Li

doi dblp
Revisiting Code Search in a Two-Stage Paradigm
Fan Hu | Yanlin Wang | Lun Du | Xirong Li | Hongyu Zhang | Shi Han | Dongmei Zhang

doi dblp
Multi-queue Momentum Contrast for Microvideo-Product Retrieval
Yali Du | Yinwei Wei | Wei Ji | Fan Liu | Xin Luo | Liqiang Nie

doi dblp
Beyond Hard Negatives in Product Search: Semantic Matching Using One-Class Classification (SMOCC)
Arindam Bhattacharya | Ankit Gandhi | Vijay Huddar | Ankith M. S | Aayush Moroney | Atul Saroop | Rahul Bhagat

doi dblp
Modeling Fine-grained Information via Knowledge-aware Hierarchical Graph for Zero-shot Entity Retrieval
Taiqiang Wu | Xingyu Bai | Weigang Guo | Weijie Liu | Siheng Li | Yujiu Yang

doi dblp
Feature Missing-aware Routing-and-Fusion Network for Customer Lifetime Value Prediction in Advertising
Xuejiao Yang | Binfeng Jia | Shuangyang Wang | Shijie Zhang

doi dblp
Multimodal Pre-Training with Self-Distillation for Product Understanding in E-Commerce
Shilei Liu | Lin Li | Jun Song | Yonghua Yang | Xiaoyi Zeng

doi dblp
Improving Cross-lingual Information Retrieval on Low-Resource Languages via Optimal Transport Distillation
Zhiqi Huang | Puxuan Yu | James Allan

doi dblp
An F-shape Click Model for Information Retrieval on Multi-block Mobile Pages
Lingyue Fu | Jianghao Lin | Weiwen Liu | Ruiming Tang | Weinan Zhang | Rui Zhang | Yong Yu

doi dblp
Boosting Advertising Space: Designing Ad Auctions for Augment Advertising
Yangsu Liu | Dagui Chen | Zhenzhe Zheng | Zhilin Zhang | Chuan Yu | Fan Wu | Guihai Chen

doi dblp
A Bird's-eye View of Reranking: From List Level to Page Level
Yunjia Xi | Jianghao Lin | Weiwen Liu | Xinyi Dai | Weinan Zhang | Rui Zhang | Ruiming Tang | Yong Yu

doi dblp
Long-Document Cross-Lingual Summarization
Shaohui Zheng | Zhixu Li | Jiaan Wang | Jianfeng Qu | An Liu | Lei Zhao | Zhigang Chen

doi dblp
FineSum: Target-Oriented, Fine-Grained Opinion Summarization
Suyu Ge | Jiaxin Huang | Yu Meng | Jiawei Han

doi dblp
EZInterviewer: To Improve Job Interview Performance with Mock Interview Generator
Mingzhe Li | Xiuying Chen | Weiheng Liao | Yang Song | Tao Zhang | Dongyan Zhao | Rui Yan

doi dblp
Concept-Oriented Transformers for Visual Sentiment Analysis
Quoc-Tuan Truong | Hady W. Lauw

doi dblp
UnCommonSense in Action! Informative Negations for Commonsense Knowledge Bases
Hiba Arnaout | Tuan-Phong Nguyen | Simon Razniewski | Gerhard Weikum

doi dblp
A Framework for Detecting Frauds from Extremely Few Labels
Ya-Lin Zhang | Yi-Xuan Sun | Fangfang Fan | Meng Li | Yeyu Zhao | Wei Wang | Longfei Li | Jun Zhou | Jinghua Feng

doi dblp
MMBench: The Match Making Benchmark
Yongsheng Liu | Yanxing Qi | Jiangwei Zhang | Connie Kou | Qiaolin Chen

doi dblp
SoCraft: Advertiser-level Predictive Scoring for Creative Performance on Meta
Alfred Huang | Qi Yang | Sergey I. Nikolenko | Marlo Ongpin | Ilia Gossoudarev | Ngoc Yen Duong | Kirill Lepikhin | Sergey Vishnyakov | Yu-Yi Chu-Farseeva | Aleksandr Farseev

doi dblp
DisKeyword: Tweet Corpora Exploration for Keyword Selection
Sacha Lévy | Reihaneh Rabbany

doi dblp
AgAsk: A Conversational Search Agent for Answering Agricultural Questions
Hang Li | Bevan Koopman | Ahmed Mourad | Guido Zuccon

doi dblp
Privacy Aware Experiments without Cookies
Shiv Shankar | Ritwik Sinha | Saayan Mitra | Viswanathan (Vishy) Swaminathan | Sridhar Mahadevan | Moumita Sinha

doi dblp
ElasticDL: A Kubernetes-native Deep Learning Framework with Fault-tolerance and Elastic Scheduling
Jun Zhou | Ke Zhang | Feng Zhu | Qitao Shi | Wenjing Fang | Lin Wang | Yi Wang

doi dblp
PiggyBack: Pretrained Visual Question Answering Environment for Backing up Non-deep Learning Professionals
Zhihao Zhang | Siwen Luo | Junyi Chen | Sijia Lai | Siqu Long | Hyunsuk Chung | Soyeon Caren Han

doi dblp
A Synthetic Search Session Generator for Task-Aware Information Seeking and Retrieval
Shawon Sarkar | Chirag Shah

doi dblp
UserSimCRS: A User Simulation Toolkit for Evaluating Conversational Recommender Systems
Jafar Afzali | Aleksander Mark Drzewiecki | Krisztian Balog | Shuo Zhang

doi dblp
Travel Bird: A Personalized Destination Recommender with TourBERT and Airbnb Experiences
Veronika Arefieva | Roman Egger | Michael Schrefl | Markus Schedl

doi dblp
CoQEx: Entity Counts Explained
Shrestha Ghosh | Simon Razniewski | Gerhard Weikum

doi dblp
Web of Conferences: A Conference Knowledge Graph
Shuo Yu | Ciyuan Peng | Chengchuan Xu | Chen Zhang | Feng Xia

doi dblp
MeSH Suggester: A Library and System for MeSH Term Suggestion for Systematic Review Boolean Query Construction
Shuai Wang | Hang Li | Guido Zuccon

doi dblp
Developing and Evaluating Graph Counterfactual Explanation with GRETEL
Mario Alfonso Prado-Romero | Bardh Prenkaj | Giovanni Stilo

doi dblp
DistriBayes: A Distributed Platform for Learning, Inference and Attribution on Large Scale Bayesian Network
Yi Ding | Jun Zhou | Qing Cui | Lin Wang | Mengqi Zhang | Yang Dong

doi dblp
SimSumIoT: A Platform for Simulating the Summarisation from Internet of Things
Wei Emma Zhang | Adnan Mahmood | Lixin Deng | Minhao Zhu

doi dblp
AntTS: A Toolkit for Time Series Forecasting in Industrial Scenarios
Jianping Wei | Zhibo Zhu | Ziqi Liu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou

doi dblp
"Just To See You Smile": SMILEY, a Voice-Guided GUY GAN
Qi Yang | Christos Tzelepis | Sergey Nikolenko | Ioannis Patras | Aleksandr Farseev

doi dblp
Unsupervised Question Duplicate and Related Questions Detection in e-learning platforms
Maksimjeet Chowdhary | Sanyam Goyal | Venktesh V | Mukesh K. Mohania | Vikram Goyal

doi dblp
DOCoR: Document-level OpenIE with Coreference Resolution
Shan Jie Yong | Kuicai Dong | Aixin Sun

doi dblp
A Semantic Search Framework for Similar Audit Issue Recommendation in Financial Industry
Chuchu Zhang | Can Song | Samarth Agarwal | Huayu Wu | Xuejie Zhang | John Jianan Lu

doi dblp
Classification of Different Participating Entities in the Rise of Hateful Content in Social Media
Mithun Das

doi dblp
Generalizing Graph Neural Network across Graphs and Time
Zhihao Wen

doi dblp
Graphs: Privacy and Generation through ML
Rucha Bhalchandra Joshi

doi dblp
Data-Efficient Graph Learning Meets Ethical Challenges
Tao Tang

doi dblp
From Classic GNNs to Hyper-GNNs for Detecting Camouflaged Malicious Actors
Venus Haghighi

doi dblp
Efficient Graph Learning for Anomaly Detection Systems
Falih Gozi Febrinanto

doi dblp
Self-supervision and Controlling Techniques to Improve Counter Speech Generation
Punyajoy Saha

doi dblp
Understanding the Effect of Outlier Items in E-commerce Ranking
Fatemeh Sarvi

doi dblp
Knowledge-Augmented Methods for Natural Language Processing
Chenguang Zhu | Yichong Xu | Xiang Ren | Bill Yuchen Lin | Meng Jiang | Wenhao Yu

doi dblp
Hate Speech: Detection, Mitigation and Beyond
Punyajoy Saha | Mithun Das | Binny Mathew | Animesh Mukherjee

doi dblp
A Tutorial on Domain Generalization
Jindong Wang | Haoliang Li | Sinno Jialin Pan | Xing Xie

doi dblp
Trustworthy Algorithmic Ranking Systems
Markus Schedl | Emilia Gómez | Elisabeth Lex

doi dblp
Proactive Conversational Agents
Lizi Liao | Grace Hui Yang | Chirag Shah

doi dblp
Preference-Based Offline Evaluation
Charles L. A. Clarke | Fernando Diaz | Negar Arabzadeh

doi dblp
Natural and Artificial Dynamics in GNNs: A Tutorial
Dongqi Fu | Zhe Xu | Hanghang Tong | Jingrui He

doi dblp
Next-generation Challenges of Responsible Data Integration
Fatemeh Nargesian | Abolfazl Asudeh | H. V. Jagadish

doi dblp
Data Democratisation with Deep Learning: The Anatomy of a Natural Language Data Interface
George Katsogiannis-Meimarakis | Mike Xydas | Georgia Koutrika

doi dblp
AutoML for Deep Recommender Systems: Fundamentals and Advances
Ruiming Tang | Bo Chen | Yejing Wang | Huifeng Guo | Yong Liu | Wenqi Fan | Xiangyu Zhao

doi dblp
4th Crowd Science Workshop - CANDLE: Collaboration of Humans and Learning Algorithms for Data Labeling
Dmitry Ustalov | Saiph Savage | Niels van Berkel | Yang Liu

doi dblp
Integrity 2023: Integrity in Social Networks and Media
Lluís Garcia Pueyo | Panayiotis Tsaparas | Prathyusha Senthil Kumar | Timos Sellis | Paolo Papotti | Sibel Adali | Giuseppe Manco | Tudor Trufinescu | Gireeja Ranade | James Verbus | Mehmet N. Tek | Anthony McCosker

doi dblp
The 3rd International Workshop on Machine Learning on Graphs (MLoG)
Tyler Derr | Yao Ma | Benedek Rozemberczki | Neil Shah | Shirui Pan

doi dblp
International Workshop on Learning with Knowledge Graphs: Construction, Embedding, and Reasoning
Qing Li | Xiao Huang | Ninghao Liu | Yuxiao Dong | Guansong Pang

doi dblp
WSDM 2023 Workshop on Interactive Recommender Systems
Yong Liu | Hao Zhang | Zhu Sun | Shoujin Wang | Jie Zhang

doi dblp
Responsible AI for Trusted AI-powered Enterprise Platforms
Steven C. H. Hoi

doi dblp
Simulating Humans at Scale to Evaluate Voice Interfaces for TVs: the Round-Trip System at Comcast
Breck Baldwin | Lauren Reese | Liming Zhang | Jan Neumann | Taylor Cassidy | Michael Pereira | G. Craig Murray | Kishorekumar Sundararajan | Yidnekachew Endale | Pramod Kadagattor | Paul Wolfe | Brian Aiken | Tony Braskich | Donte Jiggetts | Adam Sloan | Esther Vaturi | Crystal Pender | Ferhan Ture

doi dblp
Under the Hood of Social Media Advertising: How Do We use AI Responsibly for Advertising Targeting and Creative Evaluation
Aleksandr Farseev

doi dblp
An Open-Source Suite of Causal AI Tools and Libraries
Emre Kiciman

doi dblp
Compliance Analyses of Australia's Online Household Appliances
Chang How Tan | Vincent C. S. Lee | Jessie Nghiem | Priya Laxman

doi dblp
Considerations for Ethical Speech Recognition Datasets
Orestis Papakyriakopoulos | Alice Xiang

doi dblp
Incorporating Fairness in Large Scale NLU Systems
Rahul Gupta | Lisa Bauer | Kai-Wei Chang | Jwala Dhamala | Aram Galstyan | Palash Goyal | Qian Hu | Avni Khatri | Rohit Parimi | Charith Peris | Apurv Verma | Richard S. Zemel | Prem Natarajan

doi dblp
Privacy in the Time of Language Models
Charith Peris | Christophe Dupuy | Jimit Majmudar | Rahil Parikh | Sami Smaili | Richard Zemel | Rahul Gupta

doi dblp
Learning to Infer Product Attribute Values From Descriptive Texts and Images
Pablo Montalvo | Aghiles Salah

doi dblp
Recent Advances on Deep Learning based Knowledge Tracing
Zitao Liu | Jiahao Chen | Weiqi Luo

doi dblp
Social Public Health Infrastructure for a Smart City Citizen Patient: Advances and Opportunities for AI Driven Disruptive Innovation
Ankur Teredesai

doi dblp
SmartCityBus - A Platform for Smart Transportation Systems
Georgios Bouloukakis | Chrysostomos Zeginis | Nikolaos Papadakis | Kostas Magoutis | George Christodoulou | Chrysanthi Kosyfaki | Konstantinos Lampropoulos | Nikos Mamoulis

doi dblp
Metropolitan-scale Mobility Digital Twin
Zipei Fan | Renhe Jiang | Ryosuke Shibasaki

doi dblp
Towards an Event-Aware Urban Mobility Prediction System
Zhaonan Wang | Renhe Jiang | Zipei Fan | Xuan Song | Ryosuke Shibasaki

doi dblp
Student Behavior Pattern Mining and Analysis: Towards Smart Campuses
Teng Guo | Feng Xia