Main » WWWJ »

World Wide Web Journal (2019)


up

2019 Volume 22 Issue 1

doi dblp
An index structure supporting rule activation in pervasive applications
Yi Qin | Xianping Tao | Yu Huang | Jian Lu

doi dblp
Answering unique topic queries with dynamic threshold
Huixin Ma | Zhihui Yang | Yinan Jing | Zhenying He | X. Sean Wang

doi dblp
Attention based hierarchical LSTM network for context-aware microblog sentiment classification
Shi Feng | Yang Wang | Liran Liu | Daling Wang | Ge Yu

doi dblp
Applying uncertainty theory into the restaurant recommender system based on sentiment analysis of online Chinese reviews
Lihua Sun | Junpeng Guo | Yanlin Zhu

doi dblp
Privacy preserving k-nearest neighbor classification over encrypted database in outsourced cloud environments
Wei Wu | Udaya Parampalli | Jian Liu | Ming Xian

doi dblp
Correlation-aware partitioning for skewed range query optimization
Wei Ge | Xianxian Li | Chunfeng Yuan | Yihua Huang

doi dblp
SemRec: a personalized semantic recommendation method based on weighted heterogeneous information networks
Chuan Shi | Zhiqiang Zhang | Yugang Ji | Weipeng Wang | Philip S. Yu | Zhiping Shi

doi dblp
Direction-based multiple views on data
Xi Guo | Jeffrey Xu Yu | Rong-Hua Li | Xue Miao

doi dblp
Explainable recommendation with fusion of aspect information
Yunfeng Hou | Ning Yang | Yi Wu | Philip S. Yu

doi dblp
Direction-based vacancy queries in camera sensor networks
Xi Guo | Xiaochun Yang | Huaijie Zhu | Yakun Bu

doi dblp
SmartVM: a SLA-aware microservice deployment framework
Tianlei Zheng | Xi Zheng | Yuqun Zhang | Yao Deng | ErXi Dong | Rui Zhang | Xiao Liu

doi dblp
Scalable and parallel sequential pattern mining using spark
Xiao Yu | Qing Li | Jin Liu

doi dblp
User click prediction for personalized job recommendation
Miao Jiang | Yi Fang | Huangming Xie | Jike Chong | Meng Meng

doi dblp
Worship prediction: identify followers in celebrity-dived networks
Shan-Yun Teng | Lo Pang-Yun Ting | Mi-Yen Yeh | Kun-Ta Chuang

doi dblp
Protecting privacy for distance and rank based group nearest neighbor queries
Tanzima Hashem | Lars Kulik | Kotagiri Ramamohanarao | Rui Zhang | Subarna Chowdhury Soma

doi dblp
Retraction Note to: A joint model for analyzing topic and sentiment dynamics from large-scale online news


up

2019 Volume 22 Issue 2

doi dblp
Editor's Note - Special Issue on Deep vs. Shallow: Learning for Emerging Web-scale Data Computing and Applications

doi dblp
On fusing the latent deep CNN feature for image classification
Xueliang Liu | Rongjie Zhang | Zhijun Meng | Richang Hong | Guangcan Liu

doi dblp
A resource-aware approach for authenticating privacy preserving GNN queries
Yan Dai | Jie Shao | Gang Hu | Long Guo

doi dblp
Effective shortest travel-time path caching and estimating for location-based services
Detian Zhang | An Liu | Zhixu Li | Gangyong Jia | Fei Chen | Qing Li

doi dblp
Class consistent hashing for fast Web data searching
Xin Luo | Ye Wu | Wan-Jin Yu | Xin-Shun Xu

doi dblp
MARES: multitask learning algorithm for Web-scale real-time event summarization
Min Yang | Wenting Tu | Qiang Qu | Kai Lei | Xiaojun Chen | Jia Zhu | Ying Shen

doi dblp
Low-rank hypergraph feature selection for multi-output regression
Xiaofeng Zhu | Rongyao Hu | Cong Lei | Kim-Han Thung | Wei Zheng | Can Wang

doi dblp
ProfitLeader: identifying leaders in networks with profit capacity
Zhongjing Yu | Junming Shao | Qinli Yang | Zejun Sun

doi dblp
Multi-scale deep context convolutional neural networks for semantic segmentation
Quan Zhou | Wenbin Yang | Guangwei Gao | Weihua Ou | Huimin Lu | Jie Chen | Longin Jan Latecki

doi dblp
Deep learning approaches for video-based anomalous activity detection
Karishma Pawar | Vahida Attar

doi dblp
A novel approach for Web page modeling in personal information extraction
Yuliang Wei | Zhou Qi | Fang Lv | Xixian Han | Guodong Xin | Bailing Wang

doi dblp
Residual attention-based LSTM for video captioning
Xiangpeng Li | Zhilong Zhou | Lijiang Chen | Lianli Gao

doi dblp
Predicting e-book ranking based on the implicit user feedback
Bin Cao | Chenyu Hou | Hongjie Peng | Jing Fan | Jian Yang | Jianwei Yin | Shuiguang Deng

doi dblp
Deep adversarial metric learning for cross-modal retrieval
Xing Xu | Li He | Huimin Lu | Lianli Gao | Yanli Ji

doi dblp
Group sparse reduced rank regression for neuroimaging genetic study
Xiaofeng Zhu | Heung-Il Suk | Dinggang Shen

doi dblp
Abnormal event detection in tourism video based on salient spatio-temporal features and sparse combination learning
Yue Geng | Junping Du | MeiYu Liang

doi dblp
Co-regularized kernel ensemble regression
Dickson Keddy Wornyo | Xiang-jun Shen | Yong Dong | Liangjun Wang | Shu-Cheng Huang

doi dblp
Exploiting long-term temporal dynamics for video captioning
Yuyu Guo | Jingqiu Zhang | Lianli Gao

doi dblp
Context-aware graph pattern based top-k designated nodes finding in social graphs
Guanfeng Liu | Qun Shi | Kai Zheng | Zhixu Li | An Liu | Jiajie Xu

doi dblp
Global-view hashing: harnessing global relations in near-duplicate video retrieval
Weizhen Jing | Xiushan Nie | Chaoran Cui | Xiaoming Xi | Gongping Yang | Yilong Yin

doi dblp
Dilated-aware discriminative correlation filter for visual tracking
Guoxia Xu | Hu Zhu | Lizhen Deng | Lixin Han | Yujie Li | Huimin Lu

doi dblp
Generalized zero-shot learning for action recognition with web-scale video data
Kun Liu | Wu Liu | Huadong Ma | Wenbing Huang | Xiongxiong Dong

doi dblp
Semi-supervised cross-modal learning for cross modal retrieval and image annotation
Fuhao Zou | Xingqiang Bai | Chaoyang Luan | Kai Li | Yunfei Wang | Hefei Ling

doi dblp
An emotion-based responding model for natural language conversation
Feng Liu | Qirong Mao | Liangjun Wang | Nelson Ruwa | Jianping Gou | Yongzhao Zhan

doi dblp
Protecting multi-party privacy in location-aware social point-of-interest recommendation
Weiqi Wang | An Liu | Zhixu Li | Xiangliang Zhang | Qing Li | Xiaofang Zhou

doi dblp
Practical k-agents search algorithm towards information retrieval in complex networks
Pengfei Liu | Minyu Feng | Ming Liu

doi dblp
Low-rank dimensionality reduction for multi-modality neurodegenerative disease identification
Xiaofeng Zhu | Heung-Il Suk | Dinggang Shen


up

2019 Volume 22 Issue 3

doi dblp
Editor's Note - Special Issue on Geo-Social Computing

doi dblp
Discovery of accessible locations using region-based geo-social data
Yan Wang | Jianmin Li | Ying Zhong | Shunzhi Zhu | Danhuai Guo | Shuo Shang

doi dblp
An efficient method for top-k graph based node matching
Guanfeng Liu | Qun Shi | Kai Zheng | An Liu | Zhixu Li | Xiaofang Zhou

doi dblp
Searching activity trajectory with keywords
Bolong Zheng | Kai Zheng | Peter Scheuermann | Xiaofang Zhou | Quoc Viet Hung Nguyen | Chenliang Li

doi dblp
Leveraging multi-aspect time-related influence in location recommendation
Saeid Hosseini | Hongzhi Yin | Xiaofang Zhou | Shazia W. Sadiq | Mohammad Reza Kangavari | Ngai-Man Cheung

doi dblp
CoPFun: an urban co-occurrence pattern mining scheme based on regional function discovery
Xiangjie Kong | Menglin Li | Jianxin Li | Kaiqi Tian | Xiping Hu | Feng Xia

doi dblp
Embedding and predicting the event at early stage
Zhiwei Liu | Yang Yang | Zi Huang | Fumin Shen | Dongxiang Zhang | Heng Tao Shen

doi dblp
Matching user accounts across social networks based on username and display name
Yongjun Li | You Peng | Zhen Zhang | Hongzhi Yin | Quanqing Xu

doi dblp
Dual-regularized one-class collaborative filtering with implicit feedback
Yuan Yao | Hanghang Tong | Guo Yan | Feng Xu | Xiang Zhang | Boleslaw K. Szymanski | Jian Lu

doi dblp
Guest editorial: special issue on social media and interactive technologies
Timothy K. Shih | Lin Hui | Somchoke Ruengittinun | Qing Li

doi dblp
Fused matrix factorization with multi-tag, social and geographical influences for POI recommendation
Zhiyuan Zhang | Yun Liu | Zhenjiang Zhang | Bo Shen

doi dblp
On successive point-of-interest recommendation
Yi-Shu Lu | Wen-Yueh Shih | Hung-Yi Gau | Kuan-Chieh Chung | Jiun-Long Huang

doi dblp
Statistical study of characteristics of online reading behavior networks in university digital library
Lihong Han | Gaofeng Zhang | Binbin Yong | Qiang He | Fang Feng | Qingguo Zhou

doi dblp
Providing personalized learning guidance in MOOCs by multi-source data analysis
Ming Zhang | Jile Zhu | Zhuo Wang | Yunfan Chen

doi dblp
Augmented reality displaying scheme in a smart glass based on relative object positions and orientation sensors
Shih-Wei Sun | Yi-Shan Lan

doi dblp
An AR mobile navigation system integrating indoor positioning and content recommendation services
Ching-Sheng Wang

doi dblp
Analyzing influence of emotional tweets on user relationships using Naive Bayes and dependency parsing
Kiichi Tago | Kosuke Takagi | Seiji Kasuya | Qun Jin

doi dblp
A novel algorithm for mining opinion leaders in social networks
Yi-Cheng Chen

doi dblp
Discovering negative comments by sentiment analysis on web forum
Wei-Yun Hsu | Hui-Huang Hsu | Vincent S. Tseng

doi dblp
A novel image retrieval algorithm based on transfer learning and fusion features
Ying Liu | Yanan Peng | Keng-Pang Lim | Nam Ling

doi dblp
Multimodal deep representation learning for video classification
Haiman Tian | Yudong Tao | Samira Pouyanfar | Shu-Ching Chen | Mei-Ling Shyu

doi dblp
Self-feeding frequency estimation and eating action recognition from skeletal representation using Kinect
Qianhui Men | Howard Leung | Yang Yang


up

2019 Volume 22 Issue 4

doi dblp
IG-Tree: an efficient spatial keyword index for planning best path queries on road networks
Anasthasia Agnes Haryanto | Md. Saiful Islam | David Taniar | Muhammad Aamir Cheema

doi dblp
A weakly-supervised extractive framework for sentiment-preserving document summarization
Yun Ma | Qing Li

doi dblp
Neural personalized response generation as domain adaptation
Wei-Nan Zhang | Qingfu Zhu | Yifa Wang | Yanyan Zhao | Ting Liu

doi dblp
Target oriented network intelligence collection: effective exploration of social networks
Rami Puzis | Liron Samama-Kachko | Barak Hagbi | Roni Stern | Ariel Felner

doi dblp
Spatial alignment network for facial landmark localization
Huifang Li | Yidong Li | Junliang Xing | Hairong Dong

doi dblp
A framework for classifying trust for online systems
Anuradha Yadav | Shampa Chakraverty | Ritu Sibal

doi dblp
Cleaning uncertain graphs via noisy crowdsourcing
Yongcheng Wu | Xin Lin | Yan Yang | Liang He

doi dblp
A distributed PDP model based on spectral clustering for improving evaluation performance
Fan Deng | Jie Lu | Shi-Yu Wang | Jie Pan | Li-Yong Zhang

doi dblp
Deep Web crawling: a survey
Inma Hernández | Carlos R. Rivero | David Ruiz

doi dblp
GStar: an efficient framework for answering top-k star queries on billion-node knowledge graphs
Jiahui Jin | Junzhou Luo | Samamon Khemmarat | Fang Dong | Lixin Gao

doi dblp
A layer-wise deep stacking model for social image popularity prediction
Zehang Lin | Feitao Huang | Yukun Li | Zhenguo Yang | Wenyin Liu

doi dblp
E-voting scheme using secret sharing and K-anonymity
Yi-Ning Liu | Quanyu Zhao

doi dblp
VIPER: an adaptive guidance and notification service system in internet of vehicles
Chyi-Ren Dow | Duc Binh Nguyen | Syuan Cheng | Po-Yu Lai | Shiow-Fen Hwang

doi dblp
LinkLive: discovering Web learning resources for developers from Q&A discussions
Jing Li | Zhenchang Xing | Aixin Sun

doi dblp
XPloreRank: exploring XML data via you may also like queries
Mehdi Naseriparsa | Chengfei Liu | Md. Saiful Islam | Rui Zhou

doi dblp
Proximal spatial vector and affinity coefficient for multimodal biometric secured social network communication
Jayanthi Sivasubramaniam | C. Chandrasekar

doi dblp
Direction-aware KNN queries for moving objects in a road network
Tianyang Dong | Yuan Lulu | Qiang Cheng | Bin Cao | Jing Fan

doi dblp
Proactive rumor control in online networks
Ping Zhang | Zhifeng Bao | Yudong Niu | Yipeng Zhang | Songsong Mo | Fei Geng | Zhiyong Peng

doi dblp
Discovering and tracking query oriented active online social groups in dynamic information network
Md Musfique Anwar | Chengfei Liu | Jianxin Li

doi dblp
SmartVote: a full-fledged graph-based model for multi-valued truth discovery
Xiu Susie Fang | Quan Z. Sheng | Xianzhi Wang | Dianhui Chu | Anne H. H. Ngu

doi dblp
Correction to: On fusing the latent deep CNN feature for image classification
Xueliang Liu | Rongjie Zhang | Zhijun Meng | Richang Hong | Guangcan Liu


up

2019 Volume 22 Issue 5

doi dblp
Guest editorial: special issue on big data for effective disaster management (In Memorial of Tao Li)
Xuan Song | Song Guo | Haizhong Wang

doi dblp
Multimodal deep learning based on multiple correspondence analysis for disaster management
Samira Pouyanfar | Yudong Tao | Haiman Tian | Shu-Ching Chen | Mei-Ling Shyu

doi dblp
dTexSL: A dynamic disaster textual storyline generating framework
Ruifeng Yuan | Qifeng Zhou | Wubai Zhou

doi dblp
Machine learning based fast multi-layer liquefaction disaster assessment
Chongke Bi | Bairan Fu | Jian Chen | Yudong Zhao | Lu Yang | Yulin Duan | Yun Shi

doi dblp
Guest editorial: special issue on Web data querying, mining, and privacy preserving
Yunjun Gao | Lu Chen

doi dblp
Spatio-temporal top-k term search over sliding window
Lisi Chen | Shuo Shang | Bin Yao | Kai Zheng

doi dblp
Mining maximal sub-prevalent co-location patterns
Lizhen Wang | Xuguang Bao | Lihua Zhou | Hongmei Chen

doi dblp
Large-scale holistic approach to Web block classification: assembling the jigsaws of a Web page puzzle
Andrey Kravchenko

doi dblp
Towards secure and truthful task assignment in spatial crowdsourcing
Dongjun Zhai | Yue Sun | An Liu | Zhixu Li | Guanfeng Liu | Lei Zhao | Kai Zheng

doi dblp
Adapting HTML5 Web applications to user privacy preferences
Georgia M. Kapitsaki | Theodoros Charalambous

doi dblp
Editor's Note: Special Issue on Big Data Management and Intelligent Analytics

doi dblp
Fine-grained probability counting for cardinality estimation of data streams
Lun Wang | Tong Yang | Hao Wang | Jie Jiang | Zekun Cai | Bin Cui | Xiaoming Li

doi dblp
Online delivery route recommendation in spatial crowdsourcing
Dezhi Sun | Ke Xu | Hao Cheng | Yuanyuan Zhang | Tianshu Song | Rui Liu | Yi Xu

doi dblp
A novel temporal and topic-aware recommender model
Dandan Song | Zhifan Li | Mingming Jiang | Lifei Qin | Lejian Liao

doi dblp
IQGA: A route selection method based on quantum genetic algorithm- toward urban traffic management under big data environment
Yuefei Tian | Wenbin Hu | Bo Du | Simon Hu | Cong Nie | Cheng Zhang

doi dblp
Approximate spatio-temporal top-k publish/subscribe
Lisi Chen | Shuo Shang

doi dblp
Interference identification in smart grid communications
Jingping Yin | Weiwei Miao | Wen Ye | Jiayan Teng | Chengling Jiang | Rui Liu

doi dblp
Time-aware metric embedding with asymmetric projection for successive POI recommendation
Haochao Ying | Jian Wu | Guandong Xu | Yanchi Liu | Tingting Liang | Xiao Zhang | Hui Xiong

doi dblp
Layered convolutional dictionary learning for sparse coding itemsets
Sameen Mansha | Hoang Thanh Lam | Hongzhi Yin | Faisal Kamiran | Mohsen Ali


up

2019 Volume 22 Issue 6

doi dblp
A novel trust-based access control for social networks using fuzzy systems
Sadaf Vahabli | Reza Ravanmehr

doi dblp
A general framework for learning prosodic-enhanced representation of rap lyrics
Hongru Liang | Haozheng Wang | Qian Li | Jun Wang | Guandong Xu | Jiawei Chen | Jin-Mao Wei | Zhenglu Yang

doi dblp
Two-level task scheduling with multi-objectives in geo-distributed and large-scale SaaS cloud
Puheng Zhang | Xiao Ma | Yanping Xiao | Wenzhuo Li | Chuang Lin

doi dblp
A check-in shielding scheme against acquaintance inference in location-based social networks
Bo-Heng Chen | Cheng-Te Li | Kun-Ta Chuang

doi dblp
Cost-efficient viral marketing in online social networks
Jingya Zhou | Jianxi Fan | Jin Wang | Xi Wang | Lingzhi Li

doi dblp
Prediction of collective actions using deep neural network and species competition model on social media
Wei Yang | Xiao Liu | Jin Liu | Xiaohui Cui

doi dblp
PrivSem: Protecting location privacy using semantic and differential privacy
Yanhui Li | Xin Cao | Ye Yuan | Guoren Wang

doi dblp
Two-dimensional indexing to provide one-integrated-memory view of distributed memory for a massively-parallel search engine
Tae-Seob Yun | Kyu-Young Whang | Hyuk-Yoon Kwon | Jun-Sung Kim | Il-Yeol Song

doi dblp
Correction to: Two-dimensional indexing to provide one-integrated-memory view of distributed memory for a massively-parallel search engine
Tae-Seob Yun | Kyu-Young Whang | Hyuk-Yoon Kwon | Jun-Sung Kim | Il-Yeol Song

doi dblp
Integrating workload balancing and fault tolerance in distributed stream processing system
Junhua Fang | Pingfu Chao | Rong Zhang | Xiaofang Zhou

doi dblp
Editor's Note

doi dblp
A novel hybrid publication recommendation system using compound information
Qiang Yang | Zhixu Li | An Liu | Guanfeng Liu | Lei Zhao | Xiangliang Zhang | Min Zhang | Xiaofang Zhou

doi dblp
Efficient regular expression matching on LZ77 compressed strings using negative factors
Yutong Han | Bin Wang | Xiaochun Yang | Tao Qiu | Huaijie Zhu

doi dblp
Sentence level topic models for associated topics extraction
Haixin Jiang | Rui Zhou | Limeng Zhang | Hua Wang | Yanchun Zhang

doi dblp
Parallel strategy for multiple scan operations with data replication
Xing Wei | Huiqi Hu | Huichao Duan | Weining Qian | Aoying Zhou

doi dblp
Extended search method based on a semantic hashtag graph combining social and conceptual information
Wanqiu Cui | Junping Du | Dawei Wang | Feifei Kou | MeiYu Liang | Zhe Xue | Nan Zhou

doi dblp
User identity linkage across social networks via linked heterogeneous network embedding
Yaqing Wang | Chunyan Feng | Ling Chen | Hongzhi Yin | Caili Guo | Yunfei Chu

doi dblp
Efficient time-interval data extraction in MVCC-based RDBMS
Haixiang Li | Zhanhao Zhao | Yijian Cheng | Wei Lu | Xiaoyong Du | Anqun Pan

doi dblp
Understanding Skout users' mobility patterns on a global scale: a data-driven study
Rong Xie | Yang Chen | Shihan Lin | Tianyong Zhang | Yu Xiao | Xin Wang

doi dblp
FID-sketch: an accurate sketch to store frequencies in data streams
Tong Yang | Haowei Zhang | Hao Wang | Muhammad Shahzad | Xue Liu | Qin Xin | Xiaoming Li

doi dblp
Differential private collaborative Web services QoS prediction
An Liu | Xindi Shen | Zhixu Li | Guanfeng Liu | Jiajie Xu | Lei Zhao | Kai Zheng | Shuo Shang

doi dblp
Leveraging app usage contexts for app recommendation: a neural approach
Yanan Xu | Yanmin Zhu | Yanyan Shen | Jiadi Yu

doi dblp
Editor's Note

doi dblp
CSTeller: forecasting scientific collaboration sustainability based on extreme gradient boosting
Wei Wang | Bo Xu | Jiaying Liu | Zixin Cui | Shuo Yu | Xiangjie Kong | Feng Xia

doi dblp
Mining latent patterns in geoMobile data via EPIC
Arvind Narayanan | Saurabh Verma | Zhi-Li Zhang

doi dblp
HSEM: highly scalable node embedding for link prediction in very large-scale social networks
Aakas Zhiyuli | Xun Liang | YanFang Chen

doi dblp
Exploring the power of social hub services
Qingyuan Gong | Yang Chen | Xiaolong Yu | Chao Xu | Zhichun Guo | Yu Xiao | Fehmi Ben Abdesslem | Xin Wang | Pan Hui

doi dblp
Towards privacy preserving social recommendation under personalized privacy settings
Xuying Meng | Suhang Wang | Kai Shu | Jundong Li | Bo Chen | Huan Liu | Yujun Zhang

doi dblp
Evidence-driven dubious decision making in online shopping
Qiao Tian | Jianxin Li | Lu Chen | Ke Deng | Rong-Hua Li | Mark Reynolds | Chengfei Liu

doi dblp
MPE: a mobility pattern embedding model for predicting next locations
Meng Chen | Xiaohui Yu | Yang Liu

doi dblp
Collusion-aware detection of review spammers in location based social networks
Jiuxin Cao | Rongqing Xia | Yifang Guo | Zhuo Ma

doi dblp
Analysis of and defense against crowd-retweeting based spam in social networks
Bo Liu | Zeyang Ni | Junzhou Luo | Jiuxin Cao | Xudong Ni | Benyuan Liu | Xinwen Fu

doi dblp
Minimum cost seed set for threshold influence problem under competitive models
Ruidong Yan | Yuqing Zhu | Deying Li | Zilong Ye

doi dblp
A framework for discovering health disparities among cohorts in an influenza epidemic
Lijing Wang | Jiangzhuo Chen | Achla Marathe

doi dblp
Uncovering the nucleus of a massive reciprocal network
Braulio Dumba | Zhi-Li Zhang

doi dblp
Parallel computation of hierarchical closeness centrality and applications
Hai Jin | Chen Qian | Dongxiao Yu | Qiang-Sheng Hua | Xuanhua Shi | Xia Xie