Main » WWWJ »

World Wide Web Journal (2020)up

2020 Volume 23 Issue 5

doi dblp
Editorial for application-driven knowledge acquisition
Xue Li | Sen Wang | Bohan Li

doi dblp
Decentralized Knowledge Acquisition for Mobile Internet Applications
Jing Jiang | Shaoxiong Ji | Guodong Long

doi dblp
Knowledge graph construction from multiple online encyclopedias
Tianxing Wu | Haofen Wang | Cheng Li | Guilin Qi | Xing Niu | Meng Wang | Lin Li | Chaomin Shi

doi dblp
Multi-view network embedding with node similarity ensemble
Weiwei Yuan | Kangya He | Chenyang Shi | Donghai Guan | Yuan Tian | Abdullah Al-Dhelaan | Mohammed Al-Dhelaan

doi dblp
Deep learning for heterogeneous medical data analysis
Lin Yue | Dongyuan Tian | Weitong Chen | Xuming Han | Minghao Yin

doi dblp
Graph augmented triplet architecture for fine-grained patient similarity
Yanda Wang | Weitong Chen | Dechang Pi | Robert Boots

doi dblp
AMRNN: attended multi-task recurrent neural networks for dynamic illness severity prediction
Weitong Chen | Guodong Long | Lina Yao | Quan Z. Sheng

doi dblp
Fine-grained emotion classification of Chinese microblogs based on graph convolution networks
Yuni Lai | Linfeng Zhang | Donghong Han | Rui Zhou | Guoren Wang

doi dblp
Embedding geographic information for anomalous trajectory detection
Ding Xiao | Li Song | Ruijia Wang | Xiaotian Han | Yanan Cai | Chuan Shi

doi dblp
Preface to the special issue on web information systems engineering (WISE 2018)
Hakim Hacid | Wojciech Cellary | Hua Wang | Yanchun Zhang

doi dblp
Combining weighted category-aware contextual information in convolutional neural networks for text classification
Xin Wu | Yi Cai | Qing Li | Jingyun Xu | Ho-fung Leung

doi dblp
A framework for cardiac arrhythmia detection from IoT-based ECGs
Jinyuan He | Jia Rong | Le Sun | Hua Wang | Yanchun Zhang | Jiangang Ma

doi dblp
Leveraging burst in twitter network communities for event detection
Jeffery Ansah | Lin Liu | Wei Kang | Jixue Liu | Jiuyong Li

doi dblp
Let's CoRank: trust of users and tweets on social networks
Peiyao Li | Weiliang Zhao | Jian Yang | Quan Z. Sheng | Jia Wu

doi dblp
Extracting representative user subset of social networks towards user characteristics and topological features
Yiming Zhou | Yuehui Han | An Liu | Zhixu Li | Hongzhi Yin | Wei Chen | Lei Zhao

doi dblp
End-to-end relation extraction based on bootstrapped multi-level distant supervision
Ying He | Zhixu Li | Qiang Yang | Zhigang Chen | An Liu | Lei Zhao | Xiaofang Zhou

doi dblp
Decision-based evasion attacks on tree ensemble classifiers
Fuyong Zhang | Yi Wang | Shigang Liu | Hua Wang


up

2020 Volume 23 Issue 4

doi dblp
Outsourced data integrity verification based on blockchain in untrusted environment
Kun Hao | Junchang Xin | Zhiqiong Wang | Guoren Wang

doi dblp
Link prediction of scientific collaboration networks based on information retrieval
Dmytro V. Lande | Minglei Fu | Wen Guo | Iryna V. Balagura | Ivan V. Gorbov | Hongbo Yang

doi dblp
Learning social representations with deep autoencoder for recommender system
Yiteng Pan | Fazhi He | Haiping Yu

doi dblp
Leveraging citation influences for Modeling scientific documents
Yue Qian | Yu Liu | Xiujuan Xu | Quan Z. Sheng

doi dblp
Towards a smarter directional data aggregation in VANETs
Sabri Allani | Taoufik Yeferny | Richard Chbeir | Sadok Ben Yahia

doi dblp
Efficient targeted influence minimization in big social networks
Xinjue Wang | Ke Deng | Jianxin Li | Jeffrey Xu Yu | Christian S. Jensen | Xiaochun Yang

doi dblp
Mining health knowledge graph for health risk prediction
Xiaohui Tao | Thuan Pham | Ji Zhang | Jianming Yong | Wee Pheng Goh | Wenping Zhang | Yi Cai

doi dblp
Measurement and analysis on large-scale offline mobile app dissemination over device-to-device sharing in mobile social networks
Xiaofei Wang | Chenyang Wang | Xu Chen | Xiaoming Fu | Jinyoung Han | Xin Wang

doi dblp
Flexible sensitive K-anonymization on transactions
Yu-Chuan Tsai | Shyue-Liang Wang | I-Hsien Ting | Tzung-Pei Hong

doi dblp
A detailed review of D2D cache in helper selection
Tong Wang | Yunfeng Wang | Xibo Wang | Yue Cao

doi dblp
Understanding a bag of words by conceptual labeling with prior weights
Haiyun Jiang | Deqing Yang | Yanghua Xiao | Wei Wang

doi dblp
Yet another approach to understanding news event evolution
Shangwen Lv | Longtao Huang | Liangjun Zang | Wei Zhou | Jizhong Han | Songlin Hu

doi dblp
Generative temporal link prediction via self-tokenized sequence modeling
Yue Wang | Chenwei Zhang | Shen Wang | Philip S. Yu | Lu Bai | Lixin Cui | Guandong Xu

doi dblp
Guest editorial: special issue on data science in cyberspace 2019
Bin Zhou | Feifei Li | Jinjun Chen | Ye Wang

doi dblp
Rebalancing the car-sharing system with reinforcement learning
Changwei Ren | Lixingjian An | Zhanquan Gu | Yuexuan Wang | Yunjun Gao

doi dblp
Mode decomposition based deep learning model for multi-section traffic prediction
Khouanetheva Pholsena | Li Pan | Zhenpeng Zheng

doi dblp
DP-FL: a novel differentially private federated learning framework for the unbalanced data
Xixi Huang | Ye Ding | Zoe Lin Jiang | Shuhan Qi | Xuan Wang | Qing Liao

doi dblp
Processing capability and QoE driven optimized computation offloading scheme in vehicular fog based F-RAN
Tianpeng Ye | Xiang Lin | Jun Wu | Gaolei Li | Jianhua Li

doi dblp
Multi-source knowledge fusion: a survey
Xiao-Juan Zhao | Yan Jia | Aiping Li | Rong Jiang | Yichen Song

doi dblp
High-performance docker integration scheme based on OpenStack
Sijie Yang | Xiaofeng Wang | Xiaoxue Wang | Lun An | Guizhu Zhang

doi dblp
Scene text reading based cloud compliance access
Hezhong Pan | Chuanyi Liu | Shaoming Duan | Peiyi Han | Binxing Fang


up

2020 Volume 23 Issue 3

doi dblp
Distributed Pregel-based provenance-aware regular path query processing on RDF knowledge graphs
Xin Wang | Simiao Wang | Yueqi Xin | Yajun Yang | Jianxin Li | Xiaofei Wang

doi dblp
Recommender system for marketing optimization
Wei Deng | Yong Shi | Zhengxin Chen | Wikil Kwak | Huimin Tang

doi dblp
Finding and tracking local communities by approximating derivatives in networks
M. Amin Rigi | Irene Moser | M. Mehdi Farhangi | Chengfei Lui

doi dblp
User group based emotion detection and topic discovery over short text
Jiachun Feng | Yanghui Rao | Haoran Xie | Fu Lee Wang | Qing Li

doi dblp
iLinker: a novel approach for issue knowledge acquisition in GitHub projects
Yang Zhang | Yiwen Wu | Tao Wang | Huaimin Wang

doi dblp
Survey on user location prediction based on geo-social networking data
Shuai Xu | Xiaoming Fu | Jiuxin Cao | Bo Liu | Zhixiao Wang

doi dblp
Automatic Web service composition driven by keyword query
Dongjin Yu | Lei Zhang | Chengfei Liu | Rui Zhou | Dengwei Xu

doi dblp
Explaining a bag of words with hierarchical conceptual labels
Haiyun Jiang | Yanghua Xiao | Wei Wang

doi dblp
Web service QoS prediction: when collaborative filtering meets data fluctuating in big-range
Zhen Chen | Limin Shen | Feng Li | Dianlong You | Jean Pepe Buanga Mapetu

doi dblp
Author Correction: A lightweight and cost effective edge intelligence architecture based on containerization technology
Mabrook Al-Rakhami | Abdu Gumaei | Mohammed Abdullah Alsahli | Mohammad Mehedi Hassan | Atif Alamri | Antonio Guerrieri | Giancarlo Fortino

doi dblp
Editorial: Computational Social Science as the ultimate Web Intelligence
Xiaohui Tao | Juan Domingo Velásquez-Silva | Jiming Liu | Ning Zhong

doi dblp
From ideal to reality: segmentation, annotation, and recommendation, the vital trajectory of intelligent micro learning
Jiayin Lin | Geng Sun | Tingru Cui | Jun Shen | Dongming Xu | Ghassan Beydoun | Ping Yu | David Pritchard | Li Li | Shiping Chen

doi dblp
A continuous learning method for recognizing named entities by integrating domain contextual relevance measurement and Web farming mode of Web intelligence
Shaofu Lin | Jiangfan Gao | Shun Zhang | Xiaobo He | Ying Sheng | Jianhui Chen

doi dblp
Query-based unsupervised learning for improving social media search
Khaled Albishre | Yuefeng Li | Yue Xu | Wei Huang

doi dblp
A comprehensive analysis of adverb types for mining user sentiments on amazon product reviews
Ummara Ahmed Chauhan | Muhammad Tanvir Afzal | Abdul Shahid | Moloud Abdar | Mohammad Ehsan Basiri | Xujuan Zhou

doi dblp
Topic based time-sensitive influence maximization in online social networks
Huiyu Min | Jiuxin Cao | Tangfei Yuan | Bo Liu

doi dblp
Web event evolution trend prediction based on its computational social context
Junyu Xuan | Xiangfeng Luo | Jie Lu | Guangquan Zhang

doi dblp
Group-level personality detection based on text generated networks
Xiangguo Sun | Bo Liu | Qing Meng | Jiuxin Cao | Junzhou Luo | Hongzhi Yin

doi dblp
Learning part-alignment feature for person re-identification with spatial-temporal-based re-ranking method
Zhongyi Li | Yi Jin | Yidong Li | Congyan Lang | Songhe Feng | Tao Wang

doi dblp
Extractive convolutional adversarial networks for network embedding
Xiaorui Qin | Yanghui Rao | Haoran Xie | Jian Yin | Fu Lee Wang

doi dblp
Robust SVM with adaptive graph learning
Rongyao Hu | Xiaofeng Zhu | Yonghua Zhu | Jiangzhang Gan

doi dblp
Spectral clustering via half-quadratic optimization
Xiaofeng Zhu | Jiangzhang Gan | Guangquan Lu | Jiaye Li | Shichao Zhang

doi dblp
End-to-End latent-variable task-oriented dialogue system with exact log-likelihood optimization
Haotian Xu | Haiyun Peng | Haoran Xie | Erik Cambria | Liuyang Zhou | Weiguo Zheng

doi dblp
Guest editorial: special issue on Web and big data 2019
Jie Shao | Man Lung Yiu | Masashi Toyoda

doi dblp
Geographical address representation learning for address matching
Shuangli Shan | Zhixu Li | Qiang Yang | An Liu | Lei Zhao | Guanfeng Liu | Zhigang Chen

doi dblp
Medical treatment migration behavior prediction and recommendation based on health insurance data
Lin Cheng | Yuliang Shi | Kun Zhang

doi dblp
Multi-document semantic relation extraction for news analytics
Yongpan Sheng | Zenglin Xu | Yafang Wang | Gerard de Melo

doi dblp
A framework for image dark data assessment
Ke Zhou | Yangtao Wang | Yu Liu | Yujuan Yang | Yifei Liu | Guoliang Li | Lianli Gao | Zhili Xiao

doi dblp
Exploring nonnegative and low-rank correlation for noise-resistant spectral clustering
Zheng Wang | Lin Zuo | Jing Ma | Si Chen | Jingjing Li | Zhao Kang | Lei Zhang

doi dblp
Special issue on Web information management and applications
Yi Cai | Jianliang Xu

doi dblp
User experience-driven secure task assignment in spatial crowdsourcing
Wei Peng | An Liu | Zhixu Li | Guanfeng Liu | Qing Li

doi dblp
Personalized top-n influential community search over large social networks
Jian Xu | Xiaoyi Fu | Yiming Wu | Ming Luo | Ming Xu | Ning Zheng

doi dblp
An enhanced wildcard-based fuzzy searching scheme in encrypted databases
Jiaxun Hua | Yu Liu | He Chen | Xiuxia Tian | Cheqing Jin


up

2020 Volume 23 Issue 2

doi dblp
Preface to the Special Issue on Graph Data Management in Online Social Networks
Kai Zheng | Guanfeng Liu | Mehmet A. Orgun | Junping Du

doi dblp
Misinformation-oriented expert finding in social networks
GuoHui Li | Ming Dong | Fuming Yang | Jun Zeng | Jiansen Yuan | Congyuan Jin | Nguyen Quoc Viet Hung | Phan Thanh Cong | Bolong Zheng

doi dblp
Detecting the evolving community structure in dynamic social networks
Fanzhen Liu | Jia Wu | Shan Xue | Chuan Zhou | Jian Yang | Quanzheng Sheng

doi dblp
A relationship extraction method for domain knowledge graph construction
Haoze Yu | Haisheng Li | Dianhui Mao | Qiang Cai

doi dblp
Cluster query: a new query pattern on temporal knowledge graph
Jinjing Huang | Wei Chen | An Liu | Weiqing Wang | Hongzhi Yin | Lei Zhao

doi dblp
Semi-supervised clustering with deep metric learning and graph embedding
Xiaocui Li | Hongzhi Yin | Ke Zhou | Xiaofang Zhou

doi dblp
Towards k-vertex connected component discovery from large networks
Yuan Li | Guoren Wang | Yuhai Zhao | Feida Zhu | Yubao Wu

doi dblp
Detecting topic-level influencers in large-scale scientific networks
Yang Qian | Yezheng Liu | Yuanchun Jiang | Xiao Liu

doi dblp
Matching of social events and users: a two-way selection perspective
Zikai Yin | Tong Xu | Hengshu Zhu | Chen Zhu | Enhong Chen | Hui Xiong

doi dblp
Dolha - an efficient and exact data structure for streaming graphs
Fan Zhang | Lei Zou | Li Zeng | Xiangyang Gou

doi dblp
Distributed and parallel processing for real-time and dynamic spatio-temporal graph
Junhua Fang | Jiafeng Ding | Pengpeng Zhao | Jiajie Xu | An Liu | Zhixu Li

doi dblp
Gaussian mixture embedding of multiple node roles in networks
Yujun Chen | Juhua Pu | Xingwu Liu | Xiangliang Zhang

doi dblp
Editorial: Special issue on security and privacy in network computing
Hua Wang | Yongzhi Wang | Tarek Taleb | Xiaohong Jiang

doi dblp
Privacy-preserving conjunctive keyword search on encrypted data with enhanced fine-grained access control
Qiang Cao | Yanping Li | Zhenqiang Wu | Yinbin Miao | Jianqing Liu

doi dblp
MALDC: a depth detection method for malware based on behavior chains
Hao Zhang | Wenjun Zhang | Zhihan Lv | Arun Kumar Sangaiah | Tao Huang | Naveen K. Chilamkurti

doi dblp
A SDR-based verification platform for 802.11 PHY layer security authentication
Xiaoguang Li | Jun Liu | Boyan Ding | Zhiwei Li | Haoyang Wu | Tao Wang

doi dblp
An incentive mechanism with bid privacy protection on multi-bid crowdsourced spectrum sensing
Xuewen Dong | Guangxia Li | Tao Zhang | Di Lu | Yulong Shen | Jianfeng Ma

doi dblp
A PUF-based unified identity verification framework for secure IoT hardware via device authentication
Zhao Huang | Quan Wang

doi dblp
Smart computing and cyber technology for cyberization
Xiaokang Zhou | Flávia Coimbra Delicato | Kevin I-Kai Wang | Runhe Huang

doi dblp
From crowdsourcing to crowdmining: using implicit human intelligence for better understanding of crowdsourced data
Bin Guo | Huihui Chen | Yan Liu | Chao Chen | Qi Han | Zhiwen Yu

doi dblp
LW-CoEdge: a lightweight virtualization model and collaboration process for edge computing
Marcelo Pitanga Alves | Flávia Coimbra Delicato | Igor Leão dos Santos | Paulo F. Pires

doi dblp
Intelligent maintenance frameworks of large-scale grid using genetic algorithm and K-Mediods clustering methods
Weifeng Wang | Bing Lou | Xiong Li | Xizhong Lou | Ning Jin | Ke Yan

doi dblp
Fault tolerant data transmission reduction method for wireless sensor networks
Gaby Bou Tayeh | Abdallah Makhoul | Jacques Demerjian | Christophe Guyeux | Jacques M. Bahi

doi dblp
From affect, behavior, and cognition to personality: an integrated personal character model for individual-like intelligent artifacts
Ao Guo | Jianhua Ma | Shunxiang Tan | Guanqun Sun

doi dblp
A multiview learning method for malware threat hunting: windows, IoT and android as case studies
Hamid Darabian | Ali Dehghantanha | Sattar Hashemi | Mohammad Taheri | Amin Azmoodeh | Sajad Homayoun | Kim-Kwang Raymond Choo | Reza M. Parizi

doi dblp
Three-hop velocity attenuation propagation model for influence maximization in social networks
Weimin Li | Yuting Fan | Jun Mo | Wei Liu | Can Wang | Minjun Xin | Qun Jin

doi dblp
A QoS-aware virtual machine scheduling method for energy conservation in cloud-based cyber-physical systems
Lianyong Qi | Yi Chen | Yuan Yuan | Shucun Fu | Xuyun Zhang | Xiaolong Xu

doi dblp
An accurate multi-modal biometric identification system for person identification via fusion of face and finger print
Sidra Aleem | Po Yang | Saleha Masood | Ping Li | Bin Sheng

doi dblp
ICFR: An effective incremental collaborative filtering based recommendation architecture for personalized websites
Yayuan Tang | Kehua Guo | Ruifang Zhang | Tao Xu | Jianhua Ma | Tao Chi

doi dblp
A lightweight and cost effective edge intelligence architecture based on containerization technology
Mabrook Al-Rakhami | Abdu Gumaei | Mohammed Abdullah Alsahli | Mohammad Mehedi Hassan | Atif Alamri | Antonio Guerrieri | Giancarlo Fortino

doi dblp
Optimal placement of barrier coverage in heterogeneous bistatic radar sensor networks
Xianghua Xu | Chengwei Zhao | Zichen Jiang | Zongmao Cheng | Jinjun Chen

doi dblp
TBI2Flow: Travel behavioral inertia based long-term taxi passenger flow prediction
Xiangjie Kong | Feng Xia | Zhenhuan Fu | Xiaoran Yan | Amr Tolba | Zafer Al-Makhadmeh

doi dblp
Master data management for manufacturing big data: a method of evaluation for data network
Chun Zhao | Lei Ren | Ziqiao Zhang | Zihao Meng

doi dblp
Secure limitation analysis of public-key cryptography for smart card settings
Youliang Tian | Qiuxian Li | Jia Hu | Hui Lin

doi dblp
A survey on data provenance in IoT
Rui Hu | Zheng Yan | Wenxiu Ding | Laurence T. Yang


up

2020 Volume 23 Issue 1

doi dblp
POLYTOPE: a flexible sampling system for answering exploratory queries
Zhigang Wu | Yinan Jing | Zhenying He | Chenghao Guo | X. Sean Wang

doi dblp
Heterogeneous ensemble learning with feature engineering for default prediction in peer-to-peer lending in China
Wei Li | Shuai Ding | Hao Wang | Yi Chen | Shanlin Yang

doi dblp
Trajectories know where map is wrong: an iterative framework for map-trajectory co-optimisation
Pingfu Chao | Wen Hua | Xiaofang Zhou

doi dblp
A content search method for security topics in microblog based on deep reinforcement learning
Nan Zhou | Junping Du | Xu Yao | Wanqiu Cui | Zhe Xue | MeiYu Liang

doi dblp
Mining top-k sequential patterns in transaction database graphs
Mingtao Lei | Lingyang Chu | Zhefeng Wang | Jian Pei | Caifeng He | Xi Zhang | Binxing Fang

doi dblp
Mix geographical information into local collaborative ranking for POI recommendation
Wei Liu | Hanjiang Lai | Jing Wang | Ge-Yang Ke | Weiwei Yang | Jian Yin

doi dblp
Incorporating geographical location for team formation in social coding sites
Liang Chen | Yongjian Ye | Angyu Zheng | Fenfang Xie | Zibin Zheng | Michael R. Lyu

doi dblp
Preserving location privacy using three layer RDV masking in geocoded published discrete point data
Ruchika Gupta | Udai Pratap Rao

doi dblp
Direction-based spatial skyline for retrieving surrounding objects
Bojie Shen | Md. Saiful Islam | David Taniar | Junhu Wang

doi dblp
A meta-feature based unified framework for both cold-start and warm-start explainable recommendations
Ning Yang | Yuchi Ma | Li Chen | Philip S. Yu

doi dblp
Incorporating word attention with convolutional neural networks for abstractive summarization
Chengzhe Yuan | Zhifeng Bao | Mark Sanderson | Yong Tang

doi dblp
Budget-aware online task assignment in spatial crowdsourcing
Jia-Xu Liu | Ke Xu

doi dblp
Temporal paths discovery with multiple constraints in attributed dynamic graphs
Anqi Zhao | Guanfeng Liu | Bolong Zheng | Yan Zhao | Kai Zheng

doi dblp
Generating multidimensional schemata from relational aggregation queries
Zheng Huo | Kerry Taylor | Xiuzhen Zhang | Suzhen Wang | Chaoyi Pang

doi dblp
Efficient and robust data augmentation for trajectory analytics: a similarity-based approach
Dan He | Sibo Wang | Boyu Ruan | Bolong Zheng | Xiaofang Zhou

doi dblp
Guest editorial: special issue on trust, privacy, and security in crowdsourcing computing
An Liu | Guanfeng Liu | Mehmet A. Orgun | Qing Li

doi dblp
A survey of blockchain technology on security, privacy, and trust in crowdsourcing services
Ying Ma | Yu Sun | Yunjie Lei | Nan Qin | Junwen Lu

doi dblp
Privacy protection in mobile crowd sensing: a survey
Yongfeng Wang | Zheng Yan | Wei Feng | Shushu Liu

doi dblp
A crowd-efficient learning approach for NER based on online encyclopedia
Maolong Li | Zhixu Li | Qiang Yang | Zhigang Chen | Pengpeng Zhao | Lei Zhao

doi dblp
Adaptive knowledge subgraph ensemble for robust and trustworthy knowledge graph completion
Guojia Wan | Bo Du | Shirui Pan | Jia Wu

doi dblp
Secure range query over encrypted data in outsourced environments
Ningning Cui | Xiaochun Yang | Bin Wang | Jing Geng | Jianxin Li

doi dblp
SGPM: a privacy protected approach of time-constrained graph pattern matching in cloud
Jinjing Huang | Wei Chen | Zhixu Li | Pengpeng Zhao | Weiqing Wang | Hongzhi Yin | Lei Zhao

doi dblp
A low cost and un-cancelled laplace noise based differential privacy algorithm for spatial decompositions
Xiaocui Li | Yangtao Wang | Jingkuan Song | Yu Liu | Xinyu Zhang | Ke Zhou | Chunhua Li

doi dblp
Co-Detection of crowdturfing microblogs and spammers in online social networks
Bo Liu | Xiangguo Sun | Zeyang Ni | Jiuxin Cao | Junzhou Luo | Benyuan Liu | Xinwen Fu

doi dblp
Distributed time-respecting flow graph pattern matching on temporal graphs
Tianming Zhang | Yunjun Gao | Linshan Qiu | Lu Chen | Qingyuan Linghu | Shiliang Pu

doi dblp
Spatial crowdsourcing based on Web mapping services
Detian Zhang | Shiting Wen | Fei Chen | Zhixu Li | Lei Zhao

doi dblp
Multi-fuzzy-objective graph pattern matching in big graph environments with reliability, trust and social relationship
Lei Li | Fang Zhang | Zan Zhang | Peipei Li | Chenyang Bu

doi dblp
Reverse-auction-based crowdsourced labeling for active learning
Hai Tang | Mingjun Xiao | Guoju Gao | Hui Zhao