Main » WWWJ »

World Wide Web Journal (2022)


up

2022 Volume 25 Issue 6

doi dblp
Editorial for the the special issue of WWW journal on Computational Aspects of Network Science (CAoNS)
Apostolos N. Papadopoulos | Richard Chbeir | Jan Platos | Václav Snásel

doi dblp
CSR: A community based spreaders ranking algorithm for influence maximization in social networks
Sanjay Kumar | Aaryan Gupta | Inder Khatri

doi dblp
GuidedWalk
Mohsen Fazaeli | Saeedeh Momtazi

doi dblp
LEOnto^: a scalable ontology enrichment approach
Salma Sassi | Anis Tissaoui | Richard Chbeir

doi dblp
Graph embeddings in criminal investigation: towards combining precision, generalization and transparency
Valerio Bellandi | Paolo Ceravolo | Samira Maghool | Stefano Siccardi

doi dblp
Event prediction from news text using subgraph embedding and graph sequence mining
Recep Firat Cekinel | Pinar Karagoz

doi dblp
TG-OUT: temporal outlier patterns detection in Twitter attribute induced graphs
Ilias Dimitriadis | Marinos Poiitis | Christos Faloutsos | Athena Vakali

doi dblp
Maximal paths recipe for constructing Web user sessions
Murat Ali Bayir | Ismail Hakki Toroslu

doi dblp
Link prediction in complex networks using node centrality and light gradient boosting machine
Sanjay Kumar | Abhishek Mallik | B. S. Panda

doi dblp
Foreseeing private car transfer between urban regions with multiple graph-based generative adversarial networks
Chenxi Liu | Zhu Xiao | Dong Wang | Minhao Cheng | Hongyang Chen | Jiawei Cai

doi dblp
Efficient information diffusion in time-varying graphs through deep reinforcement learning
Matheus R. F. Mendonça | André da Motta Salles Barreto | Artur Ziviani


up

2022 Volume 25 Issue 5

doi dblp
Efficient resource-aware control on SIP servers in 802.11n wireless edge networks
Mahdi Abbasi | Narges Rezaei | Mohammad Reza Khosravi

doi dblp
DIMA: Distributed cooperative microservice caching for internet of things in edge computing by deep reinforcement learning
Hao Tian | Xiaolong Xu | Tingyu Lin | Yong Cheng | Cheng Qian | Lei Ren | Muhammad Bilal

doi dblp
LSH-aware multitype health data prediction with privacy preservation in edge environment
Lingzhen Kong | Lina Wang | Wenwen Gong | Chao Yan | Yucong Duan | Lianyong Qi

doi dblp
Edge-cloud-enabled matrix factorization for diversified APIs recommendation in mashup creation
Fan Wang | Lina Wang | Guangshun Li | Yilei Wang | Chao Lv | Lianyong Qi

doi dblp
Time-aware scalable recommendation with clustering-based distributed factorization for edge services
Shunmei Meng | Jiangmin Xu | Huihui Wang | Rui Yuan | Jing Zhang | Qianmu Li

doi dblp
Microservices priority estimation for IoT platform based on analytic hierarchy process and fuzzy comprehensive method
Jianyu Xiao | Wei Su | Shancang Li | Huanhua Liu

doi dblp
Edge data based trailer inception probabilistic matrix factorization for context-aware movie recommendation
Honglong Chen | Zhe Li | Zhu Wang | Zhichen Ni | Junjian Li | Ge Xu | Abdul Aziz | Feng Xia

doi dblp
A lightweight automatic sleep staging method for children using single-channel EEG based on edge artificial intelligence
Liqiang Zhu | Changming Wang | Zhihui He | Yuan Zhang

doi dblp
A distributed learning based sentiment analysis methods with Web applications
Guanghao Xiong | Ke Yan | Xiaokang Zhou

doi dblp
An edge-assisted cloud framework using a residual concatenate FCN approach to beam correction in the internet of weather radars
Hao Wu | Qi Liu | Xiaodong Liu | Yonghong Zhang | Zhiyun Yang

doi dblp
MDHandNet: a lightweight deep neural network for hand gesture/sign language recognition based on micro-doppler images
Yang Yang | Junhan Li | Beichen Li | Yutong Zhang

doi dblp
FedAda: Fast-convergent adaptive federated learning in heterogeneous mobile edge computing environment
Jinghui Zhang | Xinyu Cheng | Cheng Wang | Yuchen Wang | Zhan Shi | Jiahui Jin | Aibo Song | Wei Zhao | Liangsheng Wen | Tingting Zhang

doi dblp
Task offloading for vehicular edge computing with edge-cloud cooperation
Fei Dai | Guozhi Liu | Qi Mo | Weiheng Xu | Bi Huang

doi dblp
Joint optimization of delay and cost for microservice composition in mobile edge computing
Feiyan Guo | Bing Tang | Mingdong Tang

doi dblp
A survey on nature-inspired techniques for computation offloading and service placement in emerging edge technologies
Dinesh Kumar | Gaurav Baranwal | Yamini Shankar | Deo Prakash Vidyarthi

doi dblp
A threat recognition solution of edge data security in industrial internet
Qianmu Li | Huaqiu Long | Zhuoran Xu | Jun Hou | Junhui Cai

doi dblp
FlowSpectrum: a concrete characterization scheme of network traffic behavior for anomaly detection
Luming Yang | Shaojing Fu | Xuyun Zhang | Shize Guo | Yongjun Wang | Chi Yang

doi dblp
Edge computing empowered anomaly detection framework with dynamic insertion and deletion schemes on data streams
Haolong Xiang | Xuyun Zhang

doi dblp
CoTask: Correlation-aware task offloading in edge computing
Yuben Qu | Haipeng Dai | Lihao Wang | Weijun Wang | Fan Wu | Haisheng Tan | Shaojie Tang | Chao Dong

doi dblp
Determinantal point process-based new radio unlicensed link scheduling for multi-access edge computing
Chigang Xing | Yangfan Li | Cen Chen | Fangmin Li | Zeng Zeng | Xiaofeng Zou

doi dblp
Design of vehicle certification schemes in IoV based on blockchain
Junhua Wu | Zhenyu Jin | Guangshun Li | Zhuqing Xu | Cang Fan | Yuanwang Zheng

doi dblp
HWOA: an intelligent hybrid whale optimization algorithm for multi-objective task selection strategy in edge cloud computing system
Yan Kang | Xuekun Yang | Bin Pu | Xiaokang Wang | Haining Wang | Yulong Xu | Puming Wang


up

2022 Volume 25 Issue 4

doi dblp
Special Issue on Synthetic Media on the Web
Huimin Lu | Xing Xu | Joze Guna | Gautam Srivastava

doi dblp
Deep medical cross-modal attention hashing
Yong Zhang | Weihua Ou | Yufeng Shi | Jiaxin Deng | Xinge You | Anzhi Wang

doi dblp
A Bi-GRU with attention and CapsNet hybrid model for cyberbullying detection on social media
Akshi Kumar | Nitin Sachdeva

doi dblp
Multi-feature fusion point cloud completion network
Xiu Chen | Yujie Li | Yun Li

doi dblp
Relation-aware aggregation network with auxiliary guidance for text-based person search
Pengpeng Zeng | Shuaiqi Jing | Jingkuan Song | Kaixuan Fan | Xiangpeng Li | Liansuo We | Yuan Guo

doi dblp
Scaled gated networks
Ruiyuan Lu | Jihua Zhu | Xueming Qian | Zhiqiang Tian | Yi Yue

doi dblp
Multi-level, multi-modal interactions for visual question answering over text in images
Jincai Chen | Sheng Zhang | Jiangfeng Zeng | Fuhao Zou | Yuan-Fang Li | Tao Liu | Ping Lu

doi dblp
DRA-ODM: a faster and more accurate deep recurrent attention dynamic model for object detection
Gaojie Li | Fei Xu | He Li | Yaoxuan Yuan | MingShou An

doi dblp
Leaning compact and representative features for cross-modality person re-identification
Guangwei Gao | Hao Shao | Fei Wu | Meng Yang | Yi Yu

doi dblp
Object detection network pruning with multi-task information fusion
Shengming Li | Linsong Xue | Lin Feng | Yifan Wang | Dong Wang

doi dblp
Domain classifier-based transfer learning for visual attention prediction
Zhiwen Zhang | Feng Duan | Cesar F. Caiafa | Jordi Solé-Casals | Zhenglu Yang | Zhe Sun

doi dblp
Multi-granularity interaction model based on pinyins and radicals for Chinese semantic matching
Pengyu Zhao | Wenpeng Lu | Shoujin Wang | Xueping Peng | Ping Jian | Hao Wu | Weiyu Zhang

doi dblp
Universal adversarial perturbations generative network
Zheng Wang | Yang Yang | Jingjing Li | Xiaofeng Zhu


up

2022 Volume 25 Issue 3

doi dblp
Sentiment analysis and topic modeling for COVID-19 vaccine discussions
Hui Yin | Xiangyu Song | Shuiqiao Yang | Jianxin Li

doi dblp
ELM-based data distribution model in ElasticChain
Dayu Jia | Junchang Xin | Zhiqiong Wang | Han Lei | Guoren Wang

doi dblp
McHa: a multistage clustering-based hierarchical attention model for knowledge graph-aware recommendation
Jihu Wang | Yuliang Shi | Dong Li | Kun Zhang | Zhiyong Chen | Hui Li

doi dblp
Token replacement-based data augmentation methods for hate speech detection
Kosisochukwu Judith Madukwe | Xiaoying Gao | Bing Xue

doi dblp
Time-optimal and privacy preserving route planning for carpool policy
Congcong Zhu | Dayong Ye | Tianqing Zhu | Wanlei Zhou

doi dblp
SSLE: A framework for evaluating the "Filter Bubble" effect on the news aggregator and recommenders
Han Han | Can Wang | Yunwei Zhao | Min Shu | Wenlei Wang | Yong Min

doi dblp
Automated post scoring: evaluating posts with topics and quoted posts in online forum
Ruosong Yang | Jiannong Cao | Zhiyuan Wen | Jiaxing Shen

doi dblp
Web Intelligence meets Brain Informatics: Towards the future of artificial intelligence in the connected world
Hongzhi Kuai | Xiaohui Tao | Ning Zhong

doi dblp
Leverage knowledge graph and GCN for fine-grained-level clickbait detection
Mengxi Zhou | Wei Xu | Wenping Zhang | Qiqi Jiang

doi dblp
Efficient trajectory compression and range query processing
Hongbo Yin | Hong Gao | Binghao Wang | Sirui Li | Jianzhong Li

doi dblp
Onion under Microscope: An in-depth analysis of the Tor Web
Massimo Bernaschi | Alessandro Celestini | Marco Cianfriglia | Stefano Guarino | Flavio Lombardi | Enrico Mastrostefano

doi dblp
Critical Nodes Identification in Large Networks: The Inclined and Detached Models
Renjie Sun | Chen Chen | Xijuan Liu | Shuangyan Xu | Xiaoyang Wang | Xuemin Lin

doi dblp
Multi-type factors representation learning for deep learning-based knowledge tracing
Liangliang He | Jintao Tang | Xiao Li | Pancheng Wang | Feng Chen | Ting Wang

doi dblp
Special Issue of Graph Data Management, Mining, and Applications (APWeb-WAIM 2020)
Xin Wang | Rui Zhang | Young-Koo Lee

doi dblp
Unified-memory-based hybrid processing for partition-oriented subgraph matching on GPU
Jing Chen | Qiange Wang | Yu Gu | Chuanwen Li | Ge Yu

doi dblp
Knowledge based natural answer generation via masked-graph transformer
Xiangyu Li | Sen Hu | Lei Zou

doi dblp
Multi-task attributed graphical lasso and its application in fund classification
Yao Zhang | Sijia Peng | Yun Xiong | Xiangnan Kong | Xinyue Liu | Yangyong Zhu

doi dblp
Bayesian networks and chained classifiers based on SVM for traditional chinese medical prescription generation
Yingpei Wu | Chaohan Pei | Chunyang Ruan | Ruofei Wang | Yun Yang | Yanchun Zhang

doi dblp
Contrastive heterogeneous graphs learning for multi-hop machine reading comprehension
Jinzhi Liao | Xiang Zhao | Xinyi Li | Jiuyang Tang | Bin Ge

doi dblp
CrowdMed-II: a blockchain-based framework for efficient consent management in health data sharing
Chaochen Hu | Chao Li | Guigang Zhang | Zhiwei Lei | Mira Shah | Yong Zhang | Chunxiao Xing | Jinpeng Jiang | Renyi Bao


up

2022 Volume 25 Issue 2

doi dblp
bi-directional Bayesian probabilistic model based hybrid grained semantic matchmaking for Web service discovery
Shuangyin Li | Haoyu Luo | Gansen Zhao | Mingdong Tang | Xiao Liu

doi dblp
Polarity-based graph neural network for sign prediction in signed bipartite graphs
Xianhang Zhang | Hanchen Wang | Jianke Yu | Chen Chen | Xiaoyang Wang | Wenjie Zhang

doi dblp
Robust self-tuning multi-view clustering
Chang-an Yuan | Yonghua Zhu | Zhi Zhong | Wei Zheng | Xiaofeng Zhu

doi dblp
Leveraging statistical information in fine-grained financial sentiment analysis
Han Zhang | Zongxi Li | Haoran Xie | Raymond Y. K. Lau | Gary Cheng | Qing Li | Dian Zhang

doi dblp
Editor's Note

doi dblp
On flexible cohesive subgraph mining
Dandan Liu | Zhaonian Zou

doi dblp
Finding attribute diversified community over large attributed networks
Afzal Azeem Chowdhary | Chengfei Liu | Lu Chen | Rui Zhou | Yun Yang

doi dblp
Powerful graph of graphs neural network for structured entity analysis
Hanchen Wang | Defu Lian | Wanqi Liu | Dong Wen | Chen Chen | Xiaoyang Wang

doi dblp
Reinforced KGs reasoning for explainable sequential recommendation
Zhihong Cui | Hongxu Chen | Lizhen Cui | Shijun Liu | Xueyan Liu | Guandong Xu | Hongzhi Yin

doi dblp
The art of characterization in large networks: Finding the critical attributes
Renjie Sun | Chen Chen | Xiaoyang Wang | Yanping Wu | Mengqi Zhang | Xijuan Liu

doi dblp
Discovering key users for defending network structural stability
Fan Zhang | Jiadong Xie | Kai Wang | Shiyu Yang | Yu Jiang

doi dblp
Cyclic label propagation for graph semi-supervised learning
Zhao Li | Yixin Liu | Zhen Zhang | Shirui Pan | Jianliang Gao | Jiajun Bu

doi dblp
VEK: a vertex-oriented approach for edge k-core problem
Zhongxin Zhou | Wenchao Zhang | Fan Zhang | Deming Chu | Binghao Li

doi dblp
Efficient critical relationships identification in bipartite networks
Chen Chen | Qiuyu Zhu | Yanping Wu | Renjie Sun | Xiaoyang Wang | Xijuan Liu

doi dblp
GSBRL : Efficient RDF graph storage based on reinforcement learning
Lei Zheng | Ziming Shen | Hongzhi Wang

doi dblp
RoleSim*: Scaling axiomatic role-based similarity ranking on large graphs
Weiren Yu | Sima Iranmanesh | Aparajita Haldar | Maoyin Zhang | Hakan Ferhatosmanoglu

doi dblp
Key-core: cohesive keyword subgraph exploration in large graphs
Zhiwei Zhang | Jeffrey Xu Yu | Guoren Wang | Ye Yuan | Lisi Chen

doi dblp
Efficient maintenance for maximal bicliques in bipartite graph streams
Ziyi Ma | Yuling Liu | Yikun Hu | Jianye Yang | Chubo Liu | Huadong Dai

doi dblp
Multi-label transfer learning via latent graph alignment
Jianghui Sang | Yongli Wang | Long Yuan | Hao Li | Xiaohui Jiang

doi dblp
Locating pivotal connections: the K-Truss minimization and maximization problems
Chen Chen | Mengqi Zhang | Renjie Sun | Xiaoyang Wang | Weijie Zhu | Xun Wang

doi dblp
Community search over large semantic-based attribute graphs
Peiying Lin | Siyang Yu | Xu Zhou | Peng Peng | Kenli Li | Xiangke Liao

doi dblp
K-truss community most favorites query based on top-t
ZhiBang Yang | Xiaoxue Li | Xu Zhang | Wensheng Luo | Kenli Li

doi dblp
Fast datalog evaluation for batch and stream graph processing
Muhammad Imran | Gábor E. Gévay | Jorge-Arnulfo Quiané-Ruiz | Volker Markl

doi dblp
Efficient distributed path computation on RDF knowledge graphs using partial evaluation
Qaiser Mehmood | Muhammad Saleem | Alokkumar Jha | Mathieu d'Aquin

doi dblp
HOPLoP: multi-hop link prediction over knowledge graph embeddings
Varun Ranganathan | Denilson Barbosa


up

2022 Volume 25 Issue 1

doi dblp
Semantic-aware heterogeneous information network embedding with incompatible meta-paths
Susu Zheng | Donghai Guan | Weiwei Yuan

doi dblp
A reranking-based tweet retrieval approach for planned events
Sreekanth Madisetty | Maunendra Sankar Desarkar

doi dblp
AskMe: joint individual-level and community-level behavior interaction for question recommendation
Nuo Li | Bin Guo | Yan Liu | Lina Yao | Jiaqi Liu | Zhiwen Yu

doi dblp
DPNLP: distance based peripheral nodes label propagation algorithm for community detection in social networks
Mahdi Zarezadeh | Esmaeil Nourani | Asgarali Bouyer

doi dblp
Computing reverse nearest neighbourhood on road maps
Nasser Allheeib | Kiki Adhinugraha | David Taniar | Md. Saiful Islam

doi dblp
Extracting nonlinear neural topics with neural variational bayes
Yiming Wang | Ximing Li | Jihong Ouyang | Zeqi Guo | Yimeng Wang

doi dblp
Compression techniques for 2-hop labeling for shortest distance queries
Shikha Anirban | Junhu Wang | Md. Saiful Islam | Humayun Kayesh | Jianxin Li | Mao Lin Huang

doi dblp
Description and demonstration guided data augmentation for sequence tagging
Zhuang Chen | Tieyun Qian

doi dblp
An efficient and effective approach for multi-fact extraction from text corpus
Jianfeng Qu | Wen Hua | Dantong Ouyang | Xiaofang Zhou

doi dblp
Lifelong topic modeling with knowledge-enhanced adversarial network
Xuewen Zhang | Yanghui Rao | Qing Li

doi dblp
API-GNN: attribute preserving oriented interactive graph neural network
Yuchen Zhou | Yanmin Shang | Yanan Cao | Qian Li | Chuan Zhou | Guandong Xu

doi dblp
One-step spectral rotation clustering with balanced constrains
Guoqiu Wen | Yonghua Zhu | Linjun Chen | Shichao Zhang

doi dblp
Explainable depression detection with multi-aspect features using a hybrid deep learning model on social media
Hamad Zogan | Imran Razzak | Xianzhi Wang | Shoaib Jameel | Guandong Xu

doi dblp
Guest editorial: WWWJ special issue of the 21th international Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2020)
Hua Wang | Zhisheng Huang

doi dblp
Joint service-function deployment and task scheduling in UAVFog-assisted data-driven disaster response architecture
Xianglin Wei | Li Li | Lingfeng Cai | Chaogang Tang | Suresh Subramaniam

doi dblp
Graph embedding based real-time social event matching for EBSNs recommendation
Gang Wu | Leilei Li | Xueyu Li | Yongzheng Chen | Zhiyong Chen | Baiyou Qiao | Donghong Han | Li Xia

doi dblp
Desynchronization-attack-resilient audio watermarking mechanism for stereo signals using the linear correlation between channels
Tianrui Zong | Juan Zhao | Yong Xiang | Iynkaran Natgunanathan | Longxiang Gao | Wanlei Zhou

doi dblp
Charge prediction modeling with interpretation enhancement driven by double-layer criminal system
Lin Li | Lingyun Zhao | Peiran Nai | Xiaohui Tao

doi dblp
Vulnerability exploitation time prediction: an integrated framework for dynamic imbalanced learning
Jiao Yin | MingJian Tang | Jinli Cao | Hua Wang | Mingshan You | Yongzheng Lin

doi dblp
Exploiting intra- and inter-session dependencies for session-based recommendations
Nan Wang | Shoujin Wang | Yan Wang | Quan Z. Sheng | Mehmet A. Orgun