Main » WWWJ »

World Wide Web Journal (2023)


Content

up

2023 Volume 26 Issue 2

doi dblp
Super-resolution-based part collaboration network for vehicle re-identification
Jianming Li | Yue Cong | Ling Zhou | Zhihong Tian | Jing Qiu

doi dblp
Multi-task hourglass network for online automatic diagnosis of developmental dysplasia of the hip
Jingyuan Xu | Hongtao Xie | Qingfeng Tan | Hai Wu | Chuanbin Liu | Sicheng Zhang | Zhendong Mao | Yongdong Zhang

doi dblp
Long short-term enhanced memory for sequential recommendation
Jiasheng Duan | Peng-Fei Zhang | Ruihong Qiu | Zi Huang

doi dblp
A generalized multi-skill aggregation method for cognitive diagnosis
Suojuan Zhang | Song Huang | Xiaohan Yu | Enhong Chen | Fei Wang | Zhenya Huang

doi dblp
Influence-Aware Successive Point-of-Interest Recommendation
Xinghe Cheng | Ning Li | Gulsim Rysbayeva | Qing Yang | Jingwei Zhang

doi dblp
Correction to: Influence8209Aware Successive Point8209of8209Interest Recommendation
Xinghe Cheng | Ning Li | Gulsim Rysbayeva | Qing Yang | Jingwei Zhang

doi dblp
Correction to: Task offloading for vehicular edge computing with edge8209cloud cooperation
Fei Dai | Guozhi Liu | Qi Mo | Weiheng Xu | Bi Huang

doi dblp
Preface to the special issue on the Asia Pacific Web (APWeb) and Web-Age Information Management (WAIM) Joint International Conference on Web and Big Data (APWeb-WAIM) 2021
Leong Hou U | Yasushi Sakurai | Marc Spaniol

doi dblp
Learning refined features for open-world text classification with class description and commonsense knowledge
Haopeng Ren | Zeting Li | Yi Cai | Xingwei Tan | Xin Wu

doi dblp
FPIRPQ: Accelerating regular path queries on knowledge graphs
Xin Wang | Wenqi Hao | Yuzhou Qin | Baozhu Liu | Pengkai Liu | Yanyan Song | Qingpeng Zhang | Xiaofei Wang

doi dblp
What have we learned from OpenReview?
Gang Wang | Qi Peng | Yanfeng Zhang | Mingyang Zhang

doi dblp
Guest Editorial: WWWJ Special Issue of the 22th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2021)
Hua Wang | Wenjie Zhang | Lei Zou | Zakaria Maamar

doi dblp
CupMar: A deep learning model for personalized news recommendation based on contextual user-profile and multi-aspect article representation
Dai Hoang Tran | Quan Z. Sheng | Wei Emma Zhang | Nguyen Hoang Tran | Nguyen Lu Dang Khoa

doi dblp
Text style transfer between classical and modern chinese through prompt-based reinforcement learning
Minzhang Xu | Min Peng | Fang Liu

doi dblp
Optimizing subgraph matching over distributed knowledge graphs using partial evaluation
Yanyan Song | Yuzhou Qin | Wenqi Hao | Pengkai Liu | Jianxin Li | Farhana Murtaza Choudhury | Xin Wang | Qingpeng Zhang

doi dblp
Improving medical experts' efficiency of misinformation detection: an exploratory study
Aleksandra Nabozny | Bartlomiej Balcerzak | Mikolaj Morzy | Adam Wierzbicki | Pavel Savov | Kamil Warpechowski

doi dblp
A text and GNN based controversy detection method on social media
Samy Benslimane | Jérôme Azé | Sandra Bringay | Maximilien Servajean | Caroline Mollevi

doi dblp
A knowledge graph empowered online learning framework for access control decision-making
Mingshan You | Jiao Yin | Hua Wang | Jinli Cao | Kate N. Wang | Yuan Miao | Elisa Bertino


up

2023 Volume 26 Issue 1

doi dblp
Special Issue on Decision Making in Heterogeneous Network Data Scenarios and Applications
Jianxin Li | Chengfei Liu | Ziyu Guan | Yinghui Wu

doi dblp
Sparse relation prediction based on hypergraph neural networks in online social networks
Yuanshen Guan | Xiangguo Sun | Yongjiao Sun

doi dblp
Group homophily based facility location selection in geo-social networks
Yuliang Ma | Ningning Cui | Zhong-Zhong Jiang | Ye Yuan | Guoren Wang

doi dblp
Identifying informative tweets during a pandemic via a topic-aware neural language model
Wang Gao | Lin Li | Xiaohui Tao | Jing Zhou | Jun Tao

doi dblp
Intra- and inter-association attention network-enhanced policy learning for social group recommendation
Youquan Wang | Zhiwen Dai | Jie Cao | Jia Wu | Haicheng Tao | Guixiang Zhu

doi dblp
Personalized tag recommendation via denoising auto-encoder
Weibin Zhao | Lin Shang | Yonghong Yu | Li Zhang | Can Wang | Jiajun Chen

doi dblp
Glider: rethinking congestion control with deep reinforcement learning
Zhenchang Xia | Libing Wu | Fei Wang | Xudong Liao | Haiyan Hu | Jia Wu | Dan Wu

doi dblp
Optimization of maintenance personnel dispatching strategy in smart grid
Yunliang Chen | Nian Zhang | Jining Yan | Guishui Zhu | Geyong Min

doi dblp
A novel feature-based framework enabling multi-type DDoS attacks detection
Lu Zhou | Ye Zhu | Yong Xiang | Tianrui Zong

doi dblp
A multi-attribute decision making approach based on information extraction for real estate buyer profiling
Linan Zhu | Minhao Xu | Yifei Xu | Zhechao Zhu | Yanyan Zhao | Xiangjie Kong

doi dblp
Clustering-enhanced stock price prediction using deep learning
Man Li | Ye Zhu | Yuxin Shen | Maia Angelova

doi dblp
Memory-augmented meta-learning framework for session-based target behavior recommendation
Bo Yu | Xiyang Li | Junhua Fang | Chong Tai | Wanjun Cheng | Jiajie Xu

doi dblp
Auxiliary signal-guided knowledge encoder-decoder for medical report generation
Mingjie Li | Rui Liu | Fuyu Wang | Xiaojun Chang | Xiaodan Liang

doi dblp
Dynamic path learning in decision trees using contextual bandits
Weiyu Ju | Dong Yuan | Wei Bao | Liming Ge | Bing Bing Zhou

doi dblp
TransO: a knowledge-driven representation learning method with ontology information constraints
Zhao Li | Xin Liu | Xin Wang | Pengkai Liu | Yuxin Shen

doi dblp
PreKar: A learned performance predictor for knowledge graph stores
Zhixin Qi | Hongzhi Wang | Ziming Shen | Donghua Yang

doi dblp
Example query on ontology-labels knowledge graph based on filter-refine strategy
Linlin Ding | Sisi Li | Mo Li | Ze Chen | Hanlin Zhang | Hao Luo | George Y. Yuan

doi dblp
Structured anchor-inferred graph learning for universal incomplete multi-view clustering
Wenjue He | Zheng Zhang | Yongyong Chen | Jie Wen

doi dblp
Gated graph convolutional network with enhanced representation and joint attention for distant supervised heterogeneous relation extraction
Xiang Ying | Zechen Meng | Mankun Zhao | Mei Yu | Shirui Pan | Xuewei Li

doi dblp
Bipartite graph capsule network
Xianhang Zhang | Hanchen Wang | Jianke Yu | Chen Chen | Xiaoyang Wang | Wenjie Zhang

doi dblp
Attention-based hierarchical denoised deep clustering network
Yongfeng Dong | Ziqiu Wang | Jiapeng Du | Weidong Fang | Linhao Li

doi dblp
Effective rule mining of sparse data based on transfer learning
Yongjiao Sun | Jiancheng Guo | Boyang Li | Nur Al Hasan Haldar

doi dblp
Multi-center federated learning: clients clustering for better personalization
Guodong Long | Ming Xie | Tao Shen | Tianyi Zhou | Xianzhi Wang | Jing Jiang

doi dblp
LIFOSS: a learned index scheme for streaming scenarios
Tong Yu | Guanfeng Liu | An Liu | Zhixu Li | Lei Zhao