Bai Wang


2021

doi dblp
Large-scale Comb-K Recommendation
Houye Ji | Junxiong Zhu | Chuan Shi | Xiao Wang | Bai Wang | Chaoyu Zhang | Zixuan Zhu | Feng Zhang | Yanghua Li
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
One2Multi Graph Autoencoder for Multi-view Graph Clustering
Shaohua Fan | Xiao Wang | Chuan Shi | Emiao Lu | Ken Lin | Bai Wang
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Deep Adversarial Completion for Sparse Heterogeneous Information Network Embedding
Kai Zhao | Ting Bai | Bin Wu | Bai Wang | Youjie Zhang | Yuanyu Yang | Jian-Yun Nie
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Heterogeneous Graph Attention Network
Xiao Wang | Houye Ji | Chuan Shi | Bai Wang | Yanfang Ye | Peng Cui | Philip S. Yu
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2017

doi dblp
Local Low-Rank Matrix Approximation with Preference Selection of Anchor Points
Menghao Zhang | Binbin Hu | Chuan Shi | Bai Wang
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2009

doi dblp
Group CRM: a new telecom CRM framework from social network perspective
Bin Wu | Qi Ye | Shengqi Yang | Bai Wang
Proceeding of the ACM First International Workshop on Complex Networks Meet Information & Knowledge Management, CIKM-CNIKM 2009, Hong Kong, China, November 6, 2009

2008

doi dblp
Overlapping community structure detection in networks
Nan Du | Bai Wang | Bin Wu
Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2008, Napa Valley, California, USA, October 26-30, 2008