Bin Cao


2014

doi dblp
Estimating ad group performance in sponsored search
Dawei Yin | Bin Cao | Jian-Tao Sun | Brian D. Davison
Seventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2014, New York, NY, USA, February 24-28, 2014

doi dblp
Exploiting contextual factors for click modeling in sponsored search
Dawei Yin | Shike Mei | Bin Cao | Jian-Tao Sun | Brian D. Davison
Seventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2014, New York, NY, USA, February 24-28, 2014

doi dblp
Improving query suggestion through noise filtering and query length prediction
Liang Wu | Bin Cao | Yuanchun Zhou | Jianhui Li
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

2013

doi dblp
Short text classification by detecting information path
Shitao Zhang | Xiaoming Jin | Dou Shen | Bin Cao | Xuetao Ding | Xiaochen Zhang
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2009

doi dblp
Exploiting term relationship to boost text classification
Dou Shen | Jianmin Wu | Bin Cao | Jian-Tao Sun | Qiang Yang | Zheng Chen | Ying Li
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

doi dblp
PQC: personalized query classification
Bin Cao | Jian-Tao Sun | Evan Wei Xiang | Derek Hao Hu | Qiang Yang | Zheng Chen
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009