Bin Guo


2013

doi dblp
From the internet of things to embedded intelligence
Bin Guo | Daqing Zhang | Zhiwen Yu | Yunji Liang | Zhu Wang | Xingshe Zhou
2013 Volume 16 Issue 4

2015

doi dblp
An Introduction to the Special Issue on Participatory Sensing and Crowd Intelligence
Bin Guo | Alvin Chin | Zhiwen Yu | Runhe Huang | Daqing Zhang
2015 Volume 6 Issue 3

2018

doi dblp
Guest editorial: special issue on mobile crowdsourcing - Preface to the special issue on mobile crowdsourcing
Bin Guo | Xing Xie | Raghu K. Ganti | Daqing Zhang | Zhu Wang
2018 Volume 21 Issue 3

2019

doi dblp
CrowdGuard: Characterization and Early Detection of Collective Content Polluters in Online Social Networks
Ke Li | Bin Guo | Qiuyun Zhang | Jianping Yuan | Zhiwen Yu
Companion of The 2019 World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2020

doi dblp
From crowdsourcing to crowdmining: using implicit human intelligence for better understanding of crowdsourced data
Bin Guo | Huihui Chen | Yan Liu | Chao Chen | Qi Han | Zhiwen Yu
2020 Volume 23 Issue 2

2021

doi dblp
A multi-view attention-based deep learning system for online deviant content detection
Yunji Liang | Bin Guo | Zhiwen Yu | Xiaolong Zheng | Zhu Wang | Lei Tang
2021 Volume 24 Issue 1

doi dblp
Conditional Text Generation for Harmonious Human-Machine Interaction
Bin Guo | Hao Wang | Yasan Ding | Wei Wu | Shaoyang Hao | Yueqi Sun | Zhiwen Yu
2021 Volume 12 Issue 2

doi dblp
MetaStore: A Task-adaptative Meta-learning Model for Optimal Store Placement with Multi-city Knowledge Transfer
Yan Liu | Bin Guo | Daqing Zhang | Djamal Zeghlache | Jingmin Chen | Sizhe Zhang | Dan Zhou | Xinlei Shi | Zhiwen Yu
2021 Volume 12 Issue 3