Bin Hu


2022

doi dblp
A bias-variance evaluation framework for information retrieval systems
Peng Zhang | Hui Gao | Zeting Hu | Meng Yang | Dawei Song | Jun Wang | Yuexian Hou | Bin Hu
2022 Volume 59 Issue 1

doi dblp
Expression Syntax Information Bottleneck for Math Word Problems
Jing Xiong | Chengming Li | Min Yang | Xiping Hu | Bin Hu
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2017

doi dblp
A Distribution Separation Method Using Irrelevance Feedback Data for Information Retrieval
Peng Zhang | Qian Yu | Yuexian Hou | Dawei Song | Jingfei Li | Bin Hu
2017 Volume 8 Issue 3

doi dblp
MeDJ: Multidimensional Emotion-aware Music Delivery for Adolescent
Xiping Hu | Kun Bai | Jun Cheng | Jun-qi Deng | Yanxiang Guo | Bin Hu | Arun Sai Krishnan | Fei Wang
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2014

doi dblp
Generalized Bias-Variance Evaluation of TREC Participated Systems
Peng Zhang | Linxue Hao | Dawei Song | Jun Wang | Yuexian Hou | Bin Hu
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2013

doi dblp
Ontology-based context modeling for emotion recognition in an intelligent web
Xiaowei Zhang | Bin Hu | Jing Chen | Philip Moore
2013 Volume 16 Issue 4

doi dblp
Optimization of an Integrated Model for Automatic Reduction and Expansion of Long Queries
Dawei Song | Yanjie Shi | Peng Zhang | Yuexian Hou | Bin Hu | Yuan Jia | Qiang Huang | Udo Kruschwitz | Anne N. De Roeck | Peter Bruza
Information Retrieval Technology - 9th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2013, Singapore, December 9-11, 2013. Proceedings

doi dblp
Using Dempster-Shafer's Evidence Theory for Query Expansion Based on Freebase Knowledge
Dazhao Pan | Peng Zhang | Jingfei Li | Dawei Song | Ji-Rong Wen | Yuexian Hou | Bin Hu | Yuan Jia | Anne N. De Roeck
Information Retrieval Technology - 9th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2013, Singapore, December 9-11, 2013. Proceedings