Binbin Hu


2022

doi dblp
CORE: Simple and Effective Session-based Recommendation within Consistent Representation Space
Yupeng Hou | Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Wayne Xin Zhao
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Confidence May Cheat: Self-Training on Graph Neural Networks under Distribution Shift
Hongrui Liu | Binbin Hu | Xiao Wang | Chuan Shi | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Counterfactual Review-based Recommendation
Kun Xiong | Wenwen Ye | Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
ATBRG: Adaptive Target-Behavior Relational Graph Network for Effective Recommendation
Yufei Feng | Binbin Hu | Fuyu Lv | Qingwen Liu | Zhiqiang Zhang | Wenwu Ou
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Loan Default Analysis with Multiplex Graph Learning
Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Jingli Fang | Quanhui Jia | Yanming Fang | Quan Yu | Yuan Qi
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
EdgeRec: Recommender System on Edge in Mobile Taobao
Yu Gong | Ziwen Jiang | Yufei Feng | Binbin Hu | Kaiqi Zhao | Qingwen Liu | Wenwu Ou
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
MTBRN: Multiplex Target-Behavior Relation Enhanced Network for Click-Through Rate Prediction
Yufei Feng | Fuyu Lv | Binbin Hu | Fei Sun | Kun Kuang | Yang Liu | Qingwen Liu | Wenwu Ou
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Financial Defaulter Detection on Online Credit Payment via Multi-view Attributed Heterogeneous Information Network
Qiwei Zhong | Yang Liu | Xiang Ao | Binbin Hu | Jinghua Feng | Jiayu Tang | Qing He
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2018

doi dblp
Local and Global Information Fusion for Top-N Recommendation in Heterogeneous Information Network
Binbin Hu | Chuan Shi | Wayne Xin Zhao | Tianchi Yang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
Local Low-Rank Matrix Approximation with Preference Selection of Anchor Points
Menghao Zhang | Binbin Hu | Chuan Shi | Bai Wang
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017