Bo Zheng


2022

doi dblp
Leaving No One Behind: A Multi-Scenario Multi-Task Meta Learning Approach for Advertiser Modeling
Qianqian Zhang | Xinru Liao | Quan Liu | Jian Xu | Bo Zheng
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
A Cooperative-Competitive Multi-Agent Framework for Auto-bidding in Online Advertising
Chao Wen | Miao Xu | Zhilin Zhang | Zhenzhe Zheng | Yuhui Wang | Xiangyu Liu | Yu Rong | Dong Xie | Xiaoyang Tan | Chuan Yu | Jian Xu | Fan Wu | Guihai Chen | Xiaoqiang Zhu | Bo Zheng
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Posterior Probability Matters: Doubly-Adaptive Calibration for Neural Predictions in Online Advertising
Penghui Wei | Weimin Zhang | Ruijie Hou | Jinquan Liu | Shaoguo Liu | Liang Wang | Bo Zheng
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Towards Personalized Bundle Creative Generation with Contrastive Non-Autoregressive Decoding
Penghui Wei | Shaoguo Liu | Xuanhua Yang | Liang Wang | Bo Zheng
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Joint Optimization of Ad Ranking and Creative Selection
Kaiyi Lin | Xiang Zhang | Feng Li | Pengjie Wang | Qingqing Long | Hongbo Deng | Jian Xu | Bo Zheng
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Transform Cold-Start Users into Warm via Fused Behaviors in Large-Scale Recommendation
Pengyang Li | Rong Chen | Quan Liu | Jian Xu | Bo Zheng
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Learning Disentangled Representations for Counterfactual Regression via Mutual Information Minimization
Mingyuan Cheng | Xinru Liao | Quan Liu | Bin Ma | Jian Xu | Bo Zheng
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
AdaSparse: Learning Adaptively Sparse Structures for Multi-Domain Click-Through Rate Prediction
Xuanhua Yang | Xiaoyu Peng | Penghui Wei | Shaoguo Liu | Liang Wang | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Visual Encoding and Debiasing for CTR Prediction
Guipeng Xv | Si Chen | Chen Lin | Wanxian Guan | Xingyuan Bu | Xubin Li | Hongbo Deng | Jian Xu | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
KEEP: An Industrial Pre-Training Framework for Online Recommendation via Knowledge Extraction and Plugging
Yujing Zhang | Zhangming Chan | Shuhao Xu | Weijie Bian | Shuguang Han | Hongbo Deng | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Graph-based Weakly Supervised Framework for Semantic Relevance Learning in E-commerce
Zhiyuan Zeng | Yuzhi Huang | Tianshu Wu | Hongbo Deng | Jian Xu | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
STARDOM: Semantic Aware Deep Hierarchical Forecasting Model for Search Traffic Prediction
Yucheng Lu | Qiang Ji | Liang Wang | Tianshu Wu | Hongbo Deng | Jian Xu | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Adaptive Domain Interest Network for Multi-domain Recommendation
Yuchen Jiang | Qi Li | Han Zhu | Jinbei Yu | Jin Li | Ziru Xu | Huihui Dong | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Approximate Nearest Neighbor Search under Neural Similarity Metric for Large-Scale Recommendation
Rihan Chen | Bin Liu | Han Zhu | Yaoxuan Wang | Qi Li | Buting Ma | Qingbo Hua | Jun Jiang | Yunlong Xu | Hongbo Deng | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Hierarchically Constrained Adaptive Ad Exposure in Feeds
Dagui Chen | Qi Yan | Chunjie Chen | Zhenzhe Zheng | Yangsu Liu | Zhenjia Ma | Chuan Yu | Jian Xu | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Towards Understanding the Overfitting Phenomenon of Deep Click-Through Rate Models
Zhao-Yu Zhang | Xiang-Rong Sheng | Yujing Zhang | Biye Jiang | Shuguang Han | Hongbo Deng | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
MBCT: Tree-Based Feature-Aware Binning for Individual Uncertainty Calibration
Siguang Huang | Yunli Wang | Lili Mou | Huayue Zhang | Han Zhu | Chuan Yu | Bo Zheng
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
UKD: Debiasing Conversion Rate Estimation via Uncertainty-regularized Knowledge Distillation
Zixuan Xu | Penghui Wei | Weimin Zhang | Shaoguo Liu | Liang Wang | Bo Zheng
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Asymptotically Unbiased Estimation for Delayed Feedback Modeling via Label Correction
Yu Chen | Jiaqi Jin | Hui Zhao | Pengjie Wang | Guojun Liu | Jian Xu | Bo Zheng
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
DC-GNN: Decoupled Graph Neural Networks for Improving and Accelerating Large-Scale E-commerce Retrieval
Chenchen Feng | Yu He | Shiyang Wen | Guojun Liu | Liang Wang | Jian Xu | Bo Zheng
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Explicit Semantic Cross Feature Learning via Pre-trained Graph Neural Networks for CTR Prediction
Feng Li | Bencheng Yan | Qingqing Long | Pengjie Wang | Wei Lin | Jian Xu | Bo Zheng
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Towards a Better Tradeoff between Effectiveness and Efficiency in Pre-Ranking: A Learnable Feature Selection based Approach
Xu Ma | Pengjie Wang | Hui Zhao | Shaoguo Liu | Chuhan Zhao | Wei Lin | Kuang-Chih Lee | Jian Xu | Bo Zheng
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Heterogeneous Graph Neural Networks for Large-Scale Bid Keyword Matching
Zongtao Liu | Bin Ma | Quan Liu | Jian Xu | Bo Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Learning Effective and Efficient Embedding via an Adaptively-Masked Twins-based Layer
Bencheng Yan | Pengjie Wang | Kai Zhang | Wei Lin | Kuang-Chih Lee | Jian Xu | Bo Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Binary Code based Hash Embedding for Web-scale Applications
Bencheng Yan | Pengjie Wang | Jinquan Liu | Wei Lin | Kuang-Chih Lee | Jian Xu | Bo Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
SMAD: Scalable Multi-view Ad Retrieval System for E-Commerce Sponsored Search
Shiyang Wen | Yiran Chen | Zhi Yang | Yan Zhang | Di Zhang | Liang Wang | Bo Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
AutoHERI: Automated Hierarchical Representation Integration for Post-Click Conversion Rate Estimation
Penghui Wei | Weimin Zhang | Zixuan Xu | Shaoguo Liu | Kuang-chih Lee | Bo Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Adversarial Multimodal Representation Learning for Click-Through Rate Prediction
Xiang Li | Chao Wang | Jiwei Tan | Xiaoyi Zeng | Dan Ou | Bo Zheng
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Aggregating E-commerce Search Results from Heterogeneous Sources via Hierarchical Reinforcement Learning
Ryuichi Takanobu | Tao Zhuang | Minlie Huang | Jun Feng | Haihong Tang | Bo Zheng
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019