Changxin Tian


2022

doi dblp
Learning to Denoise Unreliable Interactions for Graph Collaborative Filtering
Changxin Tian | Yuexiang Xie | Yaliang Li | Nan Yang | Wayne Xin Zhao
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library
Wayne Xin Zhao | Yupeng Hou | Xingyu Pan | Chen Yang | Zeyu Zhang | Zihan Lin | Jingsen Zhang | Shuqing Bian | Jiakai Tang | Wenqi Sun | Yushuo Chen | Lanling Xu | Gaowei Zhang | Zhen Tian | Changxin Tian | Shanlei Mu | Xinyan Fan | Xu Chen | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Multimodal Meta-Learning for Cold-Start Sequential Recommendation
Xingyu Pan | Yushuo Chen | Changxin Tian | Zihan Lin | Jinpeng Wang | He Hu | Wayne Xin Zhao
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Temporal Contrastive Pre-Training for Sequential Recommendation
Changxin Tian | Zihan Lin | Shuqing Bian | Jinpeng Wang | Wayne Xin Zhao
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Improving Graph Collaborative Filtering with Neighborhood-enriched Contrastive Learning
Zihan Lin | Changxin Tian | Yupeng Hou | Wayne Xin Zhao
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao | Shanlei Mu | Yupeng Hou | Zihan Lin | Yushuo Chen | Xingyu Pan | Kaiyuan Li | Yujie Lu | Hui Wang | Changxin Tian | Yingqian Min | Zhichao Feng | Xinyan Fan | Xu Chen | Pengfei Wang | Wendi Ji | Yaliang Li | Xiaoling Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021