Chaochao Chen


2018

doi dblp
Heterogeneous Graph Neural Networks for Malicious Account Detection
Ziqi Liu | Chaochao Chen | Xinxing Yang | Jun Zhou | Xiaolong Li | Le Song
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2019

doi dblp
DTCDR: A Framework for Dual-Target Cross-Domain Recommendation
Feng Zhu | Chaochao Chen | Yan Wang | Guanfeng Liu | Xiaolin Zheng
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Distributed Deep Forest and its Application to Automatic Detection of Cash-Out Fraud
Ya-Lin Zhang | Jun Zhou | Wenhao Zheng | Ji Feng | Longfei Li | Ziqi Liu | Ming Li | Zhiqiang Zhang | Chaochao Chen | Xiaolong Li | Yuan (Alan) Qi | Zhi-Hua Zhou
2019 Volume 10 Issue 5

2020

doi dblp
Nebula: A Scalable Privacy-Preserving Machine Learning System in Ant Financial
Cen Chen | Bingzhe Wu | Li Wang | Chaochao Chen | Jin Tan | Lei Wang | Jun Zhou | Benyu Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Practical Privacy Preserving POI Recommendation
Chaochao Chen | Jun Zhou | Bingzhe Wu | Wenjing Fang | Li Wang | Yuan Qi | Xiaolin Zheng
2020 Volume 11 Issue 5

2021

doi dblp
Large-scale Secure XGB for Vertical Federated Learning
Wenjing Fang | Derun Zhao | Jin Tan | Chaochao Chen | Chaofan Yu | Li Wang | Lei Wang | Jun Zhou | Benyu Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021