Chaozhuo Li


2023

doi dblp
Efficiently Leveraging Multi-level User Intent for Session-based Recommendation via Atten-Mixer Network
Peiyan Zhang | Jiayan Guo | Chaozhuo Li | Yueqi Xie | Jaeboum Kim | Yan Zhang | Xing Xie | Haohan Wang | Sunghun Kim
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Ada-Ranker: A Data Distribution Adaptive Ranking Paradigm for Sequential Recommendation
Xinyan Fan | Jianxun Lian | Wayne Xin Zhao | Zheng Liu | Chaozhuo Li | Xing Xie
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Geometric Disentangled Collaborative Filtering
Yiding Zhang | Chaozhuo Li | Xing Xie | Xiao Wang | Chuan Shi | Yuming Liu | Hao Sun | Liangjie Zhang | Weiwei Deng | Qi Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Evolutionary Preference Learning via Graph Nested GRU ODE for Session-based Recommendation
Jiayan Guo | Peiyan Zhang | Chaozhuo Li | Xing Xie | Yan Zhang | Sunghun Kim
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Progressively Optimized Bi-Granular Document Representation for Scalable Embedding Based Retrieval
Shitao Xiao | Zheng Liu | Weihao Han | Jianjin Zhang | Yingxia Shao | Defu Lian | Chaozhuo Li | Hao Sun | Denvy Deng | Liangjie Zhang | Qi Zhang | Xing Xie
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
AdsGNN: Behavior-Graph Augmented Relevance Modeling in Sponsored Search
Chaozhuo Li | Bochen Pang | Yuming Liu | Hao Sun | Zheng Liu | Xing Xie | Tianqi Yang | Yanling Cui | Liangjie Zhang | Qi Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Hubness-aware User Identity Linkage
Chaozhuo Li | Senzhang Wang | Feiran Huang | Jie Xu | Philip S. Yu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
Deep Distribution Network: Addressing the Data Sparsity Issue for Top-N Recommendation
Lei Zheng | Chaozhuo Li | Chun-Ta Lu | Jiawei Zhang | Philip S. Yu
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Multi-Hot Compact Network Embedding
Chaozhuo Li | Lei Zheng | Senzhang Wang | Feiran Huang | Philip S. Yu | Zhoujun Li
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Partially Shared Adversarial Learning For Semi-supervised Multi-platform User Identity Linkage
Chaozhuo Li | Senzhang Wang | Hao Wang | Yanbo Liang | Philip S. Yu | Zhoujun Li | Wei Wang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
Multimodal Network Embedding via Attention based Multi-view Variational Autoencoder
Feiran Huang | Xiaoming Zhang | Chaozhuo Li | Zhoujun Li | Yueying He | Zhonghua Zhao
Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, June 11-14, 2018

doi dblp
Optimizing Generalized Linear Models with Billions of Variables
Yanbo Liang | Yongyang Yu | MingJie Tang | Chaozhuo Li | Weiqing Yang | Weichen Xu | Ruifeng Zheng
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Distribution Distance Minimization for Unsupervised User Identity Linkage
Chaozhuo Li | Senzhang Wang | Philip S. Yu | Lei Zheng | Xiaoming Zhang | Zhoujun Li | Yanbo Liang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
From Properties to Links: Deep Network Embedding on Incomplete Graphs
Dejian Yang | Senzhang Wang | Chaozhuo Li | Xiaoming Zhang | Zhoujun Li
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017