Chen Li


2021

doi dblp
Package Recommendation with Intra- and Inter-Package Attention Networks
Chen Li | Yuanfu Lu | Wei Wang | Chuan Shi | Ruobing Xie | Haili Yang | Cheng Yang | Xu Zhang | Leyu Lin
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Graph-based Semi-Supervised Learning by Strengthening Local Label Consistency
Chen Li | Xutan Peng | Hao Peng | Jia Wu | Lihong Wang | Philip S. Yu | Jianxin Li | Lichao Sun
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Two-tier Graph Contextual Embedding for Cross-device User Matching
Hongren Huang | Shu Guo | Chen Li | Jiawei Sheng | Lihong Wang | Jianxin Li | Jing Liu | Shenghai Zhong
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Multi-level Connection Enhanced Representation Learning for Script Event Prediction
Lihong Wang | Juwei Yue | Shu Guo | Jiawei Sheng | Qianren Mao | Zhenyu Chen | Shenghai Zhong | Chen Li
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Graph neural news recommendation with long-term and short-term interest modeling
Linmei Hu | Chen Li | Chuan Shi | Cheng Yang | Chao Shao
2020 Volume 57 Issue 2

pdf dblp
Automatic Summarization of Open-Domain Podcast Episodes
Kaiqiang Song | Fei Liu | Chen Li | Xiaoyang Wang | Dong Yu
Proceedings of the Twenty-Ninth Text REtrieval Conference, TREC 2020, Virtual Event [Gaithersburg, Maryland, USA], November 16-20, 2020

2018

doi dblp
Automatic Extraction of Behavioral Patterns for Elderly Mobility and Daily Routine Analysis
Chen Li | William K. Cheung | Jiming Liu | Joseph Kee-Yin Ng
2018 Volume 9 Issue 5