Cheng Jin


2017

doi dblp
Generating Illustrative Snippets for Open Data on the Web
Gong Cheng | Cheng Jin | Wentao Ding | Danyun Xu | Yuzhong Qu
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
Deep Multimodal Embedding Model for Fine-grained Sketch-based Image Retrieval
Fei Huang | Yong Cheng | Cheng Jin | Yuejie Zhang | Tao Zhang
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
A Hierarchical Multimodal Attention-based Neural Network for Image Captioning
Yong Cheng | Fei Huang | Lian Zhou | Cheng Jin | Yuejie Zhang | Tao Zhang
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

2015

doi dblp
People News Search via Name-Face Association Analysis
Yong Cheng | Zhixin Liu | Yun Zhao | Cheng Jin | Yuejie Zhang | Tao Zhang
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015

doi dblp
A Novel Visual-Region-Descriptor-based Approach to Sketch-based Image Retrieval
Cheng Jin | Zheming Wang | Tianhao Zhang | Qinen Zhu | Yuejie Zhang
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015

2014

doi dblp
Sketch-Based Image Retrieval via Adaptive Weighting
Shuai Ren | Cheng Jin | Chang Sun | Yuejie Zhang
International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR '14, Glasgow, United Kingdom - April 01 - 04, 2014

2011

doi dblp
Integrating hierarchical feature selection and classifier training for multi-label image annotation
Cheng Jin | Chunlei Yang
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

2010

doi dblp
An effective method for video genre classification
Jian-Feng Chen | Hong Lu | Renzhong Wei | Cheng Jin | Xiangyang Xue
Proceedings of the 9th ACM International Conference on Image and Video Retrieval, CIVR 2010, Xi'an, China, July 5-7, 2010

2008

doi dblp
Fudan University: hierarchical video retrieval with adaptive multi-modal fusion
Zichen Sun | Yuanzheng Song | Yingbin Zheng | Hui Yu | Cheng Jin | Hong Lu | Xiangyang Xue
Proceedings of the 7th ACM International Conference on Image and Video Retrieval, CIVR 2008, Niagara Falls, Canada, July 7-9, 2008