Chuan Yu


2023

doi dblp
Boosting Advertising Space: Designing Ad Auctions for Augment Advertising
Yangsu Liu | Dagui Chen | Zhenzhe Zheng | Zhilin Zhang | Chuan Yu | Fan Wu | Guihai Chen
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
A Cooperative-Competitive Multi-Agent Framework for Auto-bidding in Online Advertising
Chao Wen | Miao Xu | Zhilin Zhang | Zhenzhe Zheng | Yuhui Wang | Xiangyu Liu | Yu Rong | Dong Xie | Xiaoyang Tan | Chuan Yu | Jian Xu | Fan Wu | Guihai Chen | Xiaoqiang Zhu | Bo Zheng
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Hierarchically Constrained Adaptive Ad Exposure in Feeds
Dagui Chen | Qi Yan | Chunjie Chen | Zhenzhe Zheng | Yangsu Liu | Zhenjia Ma | Chuan Yu | Jian Xu | Bo Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
MBCT: Tree-Based Feature-Aware Binning for Individual Uncertainty Calibration
Siguang Huang | Yunli Wang | Lili Mou | Huayue Zhang | Han Zhu | Chuan Yu | Bo Zheng
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
On Designing a Two-stage Auction for Online Advertising
Yiqing Wang | Xiangyu Liu | Zhenzhe Zheng | Zhilin Zhang | Miao Xu | Chuan Yu | Fan Wu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Optimizing Multiple Performance Metrics with Deep GSP Auctions for E-commerce Advertising
Zhilin Zhang | Xiangyu Liu | Zhenzhe Zheng | Chenrui Zhang | Miao Xu | Junwei Pan | Chuan Yu | Fan Wu | Jian Xu | Kun Gai
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

2020

doi dblp
Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising
Zhaoqing Peng | Junqi Jin | Lan Luo | Yaodong Yang | Rui Luo | Jun Wang | Weinan Zhang | Haiyang Xu | Miao Xu | Chuan Yu | Tiejian Luo | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Learning Adaptive Display Exposure for Real-Time Advertising
Weixun Wang | Junqi Jin | Jianye Hao | Chunjie Chen | Chuan Yu | Weinan Zhang | Jun Wang | Xiaotian Hao | Yixi Wang | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds
Dagui Chen | Junqi Jin | Weinan Zhang | Fei Pan | Lvyin Niu | Chuan Yu | Jun Wang | Han Li | Jian Xu | Kun Gai
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019