Chunyan Miao


2022

doi dblp
Federated Learning for Personalized Humor Recognition
Xu Guo | Han Yu | Boyang Li | Hao Wang | Pengwei Xing | Siwei Feng | Zaiqing Nie | Chunyan Miao
2022 Volume 13 Issue 4

doi dblp
Efficient Reachability Query with Extreme Labeling Filter
Zhixiang Su | Di Wang | Xiaofeng Zhang | Lizhen Cui | Chunyan Miao
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Memory Bank Augmented Long-tail Sequential Recommendation
Yidan Hu | Yong Liu | Chunyan Miao | Yuan Miao
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Unsupervised Categorical Representation Learning for Package Arrival Time Prediction
Yang Li | Xingyu Wu | Jinglong Wang | Yong Liu | Xiaoqing Wang | Yuming Deng | Chunyan Miao
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
The Skyline of Counterfactual Explanations for Machine Learning Decision Models
Yongjie Wang | Qinxu Ding | Ke Wang | Yue Liu | Xingyu Wu | Jinglong Wang | Yong Liu | Chunyan Miao
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
A Survey of Zero-Shot Learning: Settings, Methods, and Applications
Wei Wang | Vincent W. Zheng | Han Yu | Chunyan Miao
2019 Volume 10 Issue 2

doi dblp
Generating Persuasive Visual Storylines for Promotional Videos
Chang Liu | Yi Dong | Han Yu | Zhiqi Shen | Zhanning Gao | Pan Wang | Changgong Zhang | Peiran Ren | Xuansong Xie | Lizhen Cui | Chunyan Miao
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2017

doi dblp
Crowd-enabled Pareto-Optimal Objects Finding Employing Multi-Pairwise-Comparison Questions
Chang Liu | Yinan Zhang | Lei Liu | Lizhen Cui | Dong Yuan | Chunyan Miao
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2016

doi dblp
Individual Judgments Versus Consensus: Estimating Query-URL Relevance
Hengjie Song | Yonghui Xu | Huaqing Min | Qingyao Wu | Wei Wei | Jianshu Weng | Xiaogang Han | Qiang Yang | Jialiang Shi | Jiaqian Gu | Chunyan Miao | Toyoaki Nishida
2016 Volume 10 Issue 1

2015

doi dblp
Accurate and Robust Moving-Object Segmentation for Telepresence Systems
Meiyu Huang | Yiqiang Chen | Wen Ji | Chunyan Miao
2015 Volume 6 Issue 2

doi dblp
Online Multimodal Co-indexing and Retrieval of Weakly Labeled Web Image Collections
Lei Meng | Ah-Hwee Tan | Cyril Leung | Liqiang Nie | Tat-Seng Chua | Chunyan Miao
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015

doi dblp
Learning Relative Similarity from Data Streams: Active Online Learning Approaches
Shuji Hao | Peilin Zhao | Steven C. H. Hoi | Chunyan Miao
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2014

doi dblp
Exploiting Geographical Neighborhood Characteristics for Location Recommendation
Yong Liu | Wei Wei | Aixin Sun | Chunyan Miao
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2013

doi dblp
Learning to name faces: a multimodal learning scheme for search-based face annotation
Dayong Wang | Steven C. H. Hoi | Pengcheng Wu | Jianke Zhu | Ying He | Chunyan Miao
The 36th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '13, Dublin, Ireland - July 28 - August 01, 2013

doi dblp
Personalized point-of-interest recommendation by mining users' preference transition
Xin Liu | Yong Liu | Karl Aberer | Chunyan Miao
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
FANS: face annotation by searching large-scale web facial images
Steven C. H. Hoi | Dayong Wang | I. Yeu Cheng | Elmer Weijie Lin | Jianke Zhu | Ying He | Chunyan Miao
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

2005

doi dblp
Trust-based collaborative filtering
Jianshu Weng | Chunyan Miao | Angela Goh | Dongtao Li
Proceedings of the 2005 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Bremen, Germany, October 31 - November 5, 2005