Danai Koutra


2022

doi dblp
On Generalizing Static Node Embedding to Dynamic Settings
Di Jin | Sungchul Kim | Ryan A. Rossi | Danai Koutra
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
CAPER: Coarsen, Align, Project, Refine - A General Multilevel Framework for Network Alignment
Jing Zhu | Danai Koutra | Mark Heimann
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Leveraging the Graph Structure of Neural Network Training Dynamics
Fatemeh Vahedian | Ruiyu Li | Puja Trivedi | Di Jin | Danai Koutra
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Augmentations in Graph Contrastive Learning: Current Methodological Flaws & Towards Better Practices
Puja Trivedi | Ekdeep Singh Lubana | Yujun Yan | Yaoqing Yang | Danai Koutra
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Accepted Tutorials at The Web Conference 2022
Riccardo Tommasini | Senjuti Basu Roy | Xuan Wang | Hongwei Wang | Heng Ji | Jiawei Han | Preslav Nakov | Giovanni Da San Martino | Firoj Alam | Markus Schedl | Elisabeth Lex | Akash Bharadwaj | Graham Cormode | Milan Dojchinovski | Jan Forberg | Johannes Frey | Pieter Bonte | Marco Balduini | Matteo Belcao | Emanuele Della Valle | Junliang Yu | Hongzhi Yin | Tong Chen | Haochen Liu | Yiqi Wang | Wenqi Fan | Xiaorui Liu | Jamell Dacon | Lingjuan Lye | Jiliang Tang | Aristides Gionis | Stefan Neumann | Bruno Ordozgoiti | Simon Razniewski | Hiba Arnaout | Shrestha Ghosh | Fabian M. Suchanek | Lingfei Wu | Yu Chen | Yunyao Li | Bang Liu | Filip Ilievski | Daniel Garijo | Hans Chalupsky | Pedro A. Szekely | Ilias Kanellos | Dimitris Sacharidis | Thanasis Vergoulis | Nurendra Choudhary | Nikhil Rao | Karthik Subbian | Srinivasan H. Sengamedu | Chandan K. Reddy | Friedhelm Victor | Bernhard Haslhofer | George Katsogiannis-Meimarakis | Georgia Koutrika | Shengmin Jin | Danai Koutra | Reza Zafarani | Yulia Tsvetkov | Vidhisha Balachandran | Sachin Kumar | Xiangyu Zhao | Bo Chen | Huifeng Guo | Yejing Wang | Ruiming Tang | Yang Zhang | Wenjie Wang | Peng Wu | Fuli Feng | Xiangnan He
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2020

doi dblp
Toward Activity Discovery in the Personal Web
Tara Safavi | Adam Fourney | Robert Sim | Marcin Juraszek | Shane Williams | Ned Friend | Danai Koutra | Paul N. Bennett
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
CONE-Align: Consistent Network Alignment with Proximity-Preserving Node Embedding
Xiyuan Chen | Mark Heimann | Fatemeh Vahedian | Danai Koutra
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
G-CREWE: Graph CompREssion With Embedding for Network Alignment
Kyle Kai Qin | Flora D. Salim | Yongli Ren | Wei Shao | Mark Heimann | Danai Koutra
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
What is Normal, What is Strange, and What is Missing in a Knowledge Graph: Unified Characterization via Inductive Summarization
Caleb Belth | Xinyi Zheng | Jilles Vreeken | Danai Koutra
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2018

doi dblp
REGAL: Representation Learning-based Graph Alignment
Mark Heimann | Haoming Shen | Tara Safavi | Danai Koutra
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
Individual and Collective Graph Mining: Principles, Algorithms, and Applications
Danai Koutra | Christos Faloutsos
2017

2015

doi dblp
Events and Controversies: Influences of a Shocking News Event on Information Seeking
Danai Koutra | Paul N. Bennett | Eric Horvitz
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015

2013

doi dblp
Fast anomaly detection despite the duplicates
Jay Yoon Lee | U Kang | Danai Koutra | Christos Faloutsos
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

Search
Co-authors
Venues