Dawei Yin


2023

doi dblp
Pre-trained Language Model-based Retrieval and Ranking for Web Search
Lixin Zou | Weixue Lu | Yiding Liu | Hengyi Cai | Xiaokai Chu | Dehong Ma | Daiting Shi | Yu Sun | Zhicong Cheng | Simiu Gu | Shuaiqiang Wang | Dawei Yin
2023 Volume 17 Issue 1

doi dblp
Model-based Unbiased Learning to Rank
Dan Luo | Lixin Zou | Qingyao Ai | Zhiyu Chen | Dawei Yin | Brian D. Davison
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
A GNN-based Multi-task Learning Framework for Personalized Video Search
Li Zhang | Lei Shi | Jiashu Zhao | Juan Yang | Tianshu Lyu | Dawei Yin | Haiping Lu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Fast Semantic Matching via Flexible Contextualized Interaction
Wenwen Ye | Yiding Liu | Lixin Zou | Hengyi Cai | Suqi Cheng | Shuaiqiang Wang | Dawei Yin
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Contrastive Meta Learning with Behavior Multiplicity for Recommendation
Wei Wei | Chao Huang | Lianghao Xia | Yong Xu | Jiashu Zhao | Dawei Yin
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
DRL4IR: 3rd Workshop on Deep Reinforcement Learning for Information Retrieval
Xiangyu Zhao | Xin Xin | Weinan Zhang | Li Zhao | Dawei Yin | Grace Hui Yang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Self-Supervised Learning for Recommender System
Chao Huang | Xiang Wang | Xiangnan He | Dawei Yin
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Incorporating Explicit Knowledge in Pre-trained Language Models for Passage Re-ranking
Qian Dong | Yiding Liu | Suqi Cheng | Shuaiqiang Wang | Zhicong Cheng | Shuzi Niu | Dawei Yin
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
H-ERNIE: A Multi-Granularity Pre-Trained Language Model for Web Search
Xiaokai Chu | Jiashu Zhao | Lixin Zou | Dawei Yin
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Hypergraph Contrastive Collaborative Filtering
Lianghao Xia | Chao Huang | Yong Xu | Jiashu Zhao | Dawei Yin | Jimmy X. Huang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Self-Supervised Learning for Recommendation
Chao Huang | Lianghao Xia | Xiang Wang | Xiangnan He | Dawei Yin
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Approximated Doubly Robust Search Relevance Estimation
Lixin Zou | Changying Hao | Hengyi Cai | Shuaiqiang Wang | Suqi Cheng | Zhicong Cheng | Wenwen Ye | Simiu Gu | Dawei Yin
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Unbiased Learning to Rank in Feeds Recommendation
Xinwei Wu | Hechang Chen | Jiashu Zhao | Li He | Dawei Yin | Yi Chang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
DRL4IR: 2nd Workshop on Deep Reinforcement Learning for Information Retrieval
Weinan Zhang | Xiangyu Zhao | Li Zhao | Dawei Yin | Grace Hui Yang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Enhanced Doubly Robust Learning for Debiasing Post-Click Conversion Rate Estimation
Siyuan Guo | Lixin Zou | Yiding Liu | Wenwen Ye | Suqi Cheng | Shuaiqiang Wang | Hechang Chen | Dawei Yin | Yi Chang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
MGNETS: Multi-Graph Neural Networks for Table Search
Zhiyu Chen | Mohamed Trabelsi | Jeff Heflin | Dawei Yin | Brian D. Davison
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
UserSim: User Simulation via Supervised GenerativeAdversarial Network
Xiangyu Zhao | Long Xia | Lixin Zou | Hui Liu | Dawei Yin | Jiliang Tang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Report on the international workshop on natural language processing for recommendations (NLP4REC 2020) workshop held at WSDM 2020
Xiao Huang | Pengjie Ren | Zhaochun Ren | Fei Sun | Xiangnan He | Dawei Yin | Maarten de Rijke
2020 Volume 54 Issue 1

doi dblp
Neural Feature-aware Recommendation with Signed Hypergraph Convolutional Network
Xu Chen | Kun Xiong | Yongfeng Zhang | Long Xia | Dawei Yin | Jimmy Xiangji Huang
2020 Volume 39 Issue 1

doi dblp
NLP4REC: The WSDM 2020 Workshop on Natural Language Processing for Recommendations
Pengjie Ren | Zhaochun Ren | Fei Sun | Xiangnan He | Dawei Yin | Maarten de Rijke
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Pseudo Dyna-Q: A Reinforcement Learning Framework for Interactive Recommendation
Lixin Zou | Long Xia | Pan Du | Zhuo Zhang | Ting Bai | Weidong Liu | Jian-Yun Nie | Dawei Yin
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Hierarchical User Profiling for E-commerce Recommender Systems
Yulong Gu | Zhuoye Ding | Shuaiqiang Wang | Dawei Yin
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Deep Reinforcement Learning for Information Retrieval: Fundamentals and Advances
Weinan Zhang | Xiangyu Zhao | Li Zhao | Dawei Yin | Grace Hui Yang | Alex Beutel
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
AIIS: The SIGIR 2020 Workshop on Applied Interactive Information Systems
Hongshen Chen | Zhaochun Ren | Pengjie Ren | Dawei Yin | Xiaodong He
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
User-Inspired Posterior Network for Recommendation Reason Generation
Haolan Zhan | Hainan Zhang | Hongshen Chen | Lei Shen | Yanyan Lan | Zhuoye Ding | Dawei Yin
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Time Matters: Sequential Recommendation with Complex Temporal Information
Wenwen Ye | Shuaiqiang Wang | Xu Chen | Xuepeng Wang | Zheng Qin | Dawei Yin
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Neural Interactive Collaborative Filtering
Lixin Zou | Long Xia | Yulong Gu | Xiangyu Zhao | Weidong Liu | Jimmy Xiangji Huang | Dawei Yin
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Streaming Graph Neural Networks
Yao Ma | Ziyi Guo | Zhaochun Ren | Jiliang Tang | Dawei Yin
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Reinforcement Learning to Rank with Pairwise Policy Gradient
Jun Xu | Zeng Wei | Long Xia | Yanyan Lan | Dawei Yin | Xueqi Cheng | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Deep Multifaceted Transformers for Multi-objective Ranking in Large-Scale E-commerce Recommender Systems
Yulong Gu | Zhuoye Ding | Shuaiqiang Wang | Lixin Zou | Yiding Liu | Dawei Yin
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Whole-Chain Recommendations
Xiangyu Zhao | Long Xia | Lixin Zou | Hui Liu | Dawei Yin | Jiliang Tang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Keywords Generation Improves E-Commerce Session-based Recommendation
Yuanxing Liu | Zhaochun Ren | Wei-Nan Zhang | Wanxiang Che | Ting Liu | Dawei Yin
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
DAPA: The WSDM 2019 Workshop on Deep Matching in Practical Applications
Yixing Fan | Qingyao Ai | Zhaochun Ren | Liangjie Hong | Dawei Yin | Jiafeng Guo
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
Product-Aware Answer Generation in E-Commerce Question-Answering
Shen Gao | Zhaochun Ren | Yihong Eric Zhao | Dongyan Zhao | Dawei Yin | Rui Yan
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
Fine-Grained Product Categorization in E-commerce
Hongshen Chen | Jiashu Zhao | Dawei Yin
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
A Dynamic Product-aware Learning Model for E-commerce Query Intent Understanding
Jiashu Zhao | Hongshen Chen | Dawei Yin
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
MiST: A Multiview and Multimodal Spatial-Temporal Learning Framework for Citywide Abnormal Event Forecasting
Chao Huang | Chuxu Zhang | Jiashu Zhao | Xian Wu | Nitesh V. Chawla | Dawei Yin
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Graph Neural Networks for Social Recommendation
Wenqi Fan | Yao Ma | Qing Li | Yuan He | Yihong Eric Zhao | Jiliang Tang | Dawei Yin
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Optimizing Whole-Page Presentation for Web Search
Yue Wang | Dawei Yin | Luo Jie | Pengyuan Wang | Makoto Yamada | Yi Chang | Qiaozhu Mei
2018 Volume 12 Issue 3

doi dblp
Micro Behaviors: A New Perspective in E-commerce Recommender Systems
Meizi Zhou | Zhuoye Ding | Jiliang Tang | Dawei Yin
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
A Path-constrained Framework for Discriminating Substitutable and Complementary Products in E-commerce
Zihan Wang | Ziheng Jiang | Zhaochun Ren | Jiliang Tang | Dawei Yin
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
Multi-Dimensional Network Embedding with Hierarchical Structure
Yao Ma | Zhaochun Ren | Ziheng Jiang | Jiliang Tang | Dawei Yin
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
Information Discovery in E-commerce: Half-day SIGIR 2018 Tutorial
Zhaochun Ren | Xiangnan He | Dawei Yin | Maarten de Rijke
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Explicit State Tracking with Semi-Supervisionfor Neural Dialogue Generation
Xisen Jin | Wenqiang Lei | Zhaochun Ren | Hongshen Chen | Shangsong Liang | Yihong Zhao | Dawei Yin
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Hierarchical Variational Memory Network for Dialogue Generation
Hongshen Chen | Zhaochun Ren | Jiliang Tang | Yihong Eric Zhao | Dawei Yin
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
Understanding and Predicting Weight Loss with Mobile Social Networking Data
Zhiwei Wang | Tyler Derr | Dawei Yin | Jiliang Tang
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Streaming Recommender Systems
Shiyu Chang | Yang Zhang | Jiliang Tang | Dawei Yin | Yi Chang | Mark A. Hasegawa-Johnson | Thomas S. Huang
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2016

doi dblp
Beyond Ranking: Optimizing Whole-Page Presentation
Yue Wang | Dawei Yin | Luo Jie | Pengyuan Wang | Makoto Yamada | Yi Chang | Qiaozhu Mei
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016

doi dblp
Leveraging User Interaction Signals for Web Image Search
Neil O'Hare | Paloma de Juan | Rossano Schifanella | Yunlong He | Dawei Yin | Yi Chang
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

doi dblp
Learning Query and Document Relevance from a Web-scale Click Graph
Shan Jiang | Yuening Hu | Changsung Kang | Tim Daly Jr. | Dawei Yin | Yi Chang | ChengXiang Zhai
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

doi dblp
Learning to Rewrite Queries
Yunlong He | Jiliang Tang | Hua Ouyang | Changsung Kang | Dawei Yin | Yi Chang
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

2015

doi dblp
The 2nd workshop on Vertical Search Relevance at WSDM 2015
Dawei Yin | Chih-Chieh Hung | Rui Li | Yi Chang
Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2015, Shanghai, China, February 2-6, 2015

doi dblp
Robust Tree-based Causal Inference for Complex Ad Effectiveness Analysis
Pengyuan Wang | Wei Sun | Dawei Yin | Jian Yang | Yi Chang
Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2015, Shanghai, China, February 2-6, 2015

doi dblp
What Size Should A Mobile Ad Be?
Pengyuan Wang | Wei Sun | Dawei Yin
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web Companion, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015 - Companion Volume

doi dblp
Rethink Targeting: Detect 'Smart Cheating' in Online Advertising through Causal Inference
Pengyuan Wang | Dawei Yin | Jian Yang | Yi Chang | Marsha Meytlis
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web Companion, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015 - Companion Volume

2014

doi dblp
Estimating ad group performance in sponsored search
Dawei Yin | Bin Cao | Jian-Tao Sun | Brian D. Davison
Seventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2014, New York, NY, USA, February 24-28, 2014

doi dblp
Exploiting contextual factors for click modeling in sponsored search
Dawei Yin | Shike Mei | Bin Cao | Jian-Tao Sun | Brian D. Davison
Seventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2014, New York, NY, USA, February 24-28, 2014

2013

doi dblp
Connecting comments and tags: improved modeling of social tagging systems
Dawei Yin | Shengbo Guo | Boris Chidlovskii | Brian D. Davison | Cédric Archambeau | Guillaume Bouchard
Sixth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2013, Rome, Italy, February 4-8, 2013

2011

doi dblp
Link formation analysis in microblogs
Dawei Yin | Liangjie Hong | Xiong Xiong | Brian D. Davison
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

doi dblp
Award prediction with temporal citation network analysis
Zaihan Yang | Dawei Yin | Brian D. Davison
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

doi dblp
Structural link analysis and prediction in microblogs
Dawei Yin | Liangjie Hong | Brian D. Davison
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

doi dblp
Exploiting session-like behaviors in tag prediction
Dawei Yin | Liangjie Hong | Brian D. Davison
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011 (Companion Volume)

2010

doi dblp
Choosing your own adventure: automatic taxonomy generation to permit many paths
Xiaoguang Qi | Dawei Yin | Zhenzhen Xue | Brian D. Davison
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

2009

pdf dblp
Diversifying Search Results with Popular Subtopics
Dawei Yin | Zhenzhen Xue | Xiaoguang Qi | Brian D. Davison
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

Search
Co-authors
Venues