Di Jin


2022

doi dblp
Graph Neural Network for Higher-Order Dependency Networks
Di Jin | Yingli Gong | Zhiqiang Wang | Zhizhi Yu | Dongxiao He | Yuxiao Huang | Wenjun Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Inflation Improves Graph Neural Networks
Dongxiao He | Rui Guo | Xiaobao Wang | Di Jin | Yuxiao Huang | Wenjun Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
BiTe-GCN: A New GCN Architecture via Bidirectional Convolution of Topology and Features on Text-Rich Networks
Di Jin | Xiangchen Song | Zhizhi Yu | Ziyang Liu | Heling Zhang | Zhaomeng Cheng | Jiawei Han
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Budget-constrained Truss Maximization over Large Graphs: A Component-based Approach
Xin Sun | Xin Huang | Zitan Sun | Di Jin
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Heterogeneous Graph Neural Network via Attribute Completion
Di Jin | Cuiying Huo | Chundong Liang | Liang Yang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Modeling with Node Popularities for Autonomous Overlapping Community Detection
Di Jin | Bingyi Li | Pengfei Jiao | Dongxiao He | Hongyu Shan | Weixiong Zhang
2020 Volume 11 Issue 3

doi dblp
Graph Attention Topic Modeling Network
Liang Yang | Fan Wu | Junhua Gu | Chuan Wang | Xiaochun Cao | Di Jin | Yuanfang Guo
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Emotional Contagion-Based Social Sentiment Mining in Social Networks by Introducing Network Communities
Xiaobao Wang | Di Jin | Mengquan Liu | Dongxiao He | Katarzyna Musial | Jianwu Dang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
A Novel Generative Topic Embedding Model by Introducing Network Communities
Di Jin | Jiantao Huang | Pengfei Jiao | Liang Yang | Dongxiao He | Françoise Fogelman-Soulié | Yuxiao Huang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2014

doi dblp
The (un)supervised detection of overlapping communities as well as hubs and outliers via (bayesian) NMF
Xiaochun Cao | Xiao Wang | Di Jin | Yixin Cao | Dongxiao He
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume