Dong Li


2022

doi dblp
McHa: a multistage clustering-based hierarchical attention model for knowledge graph-aware recommendation
Jihu Wang | Yuliang Shi | Dong Li | Kun Zhang | Zhiyong Chen | Hui Li
2022 Volume 25 Issue 3

2021

doi dblp
A multi-granularity semantic space learning approach for cross-lingual open domain question answering
Lin Li | Miao Kong | Dong Li | Dong Zhou
2021 Volume 24 Issue 4

2019

doi dblp
Spam Review Detection with Graph Convolutional Networks
Ao Li | Zhou Qin | Runshi Liu | Yiqun Yang | Dong Li
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2013

doi dblp
Modeling information diffusion over social networks for temporal dynamic prediction
Dong Li | Zhiming Xu | Yishu Luo | Sheng Li | Anika Gupta | Katia P. Sycara | Shengmei Luo | Lei Hu | Hong Chen
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Link recommendation for promoting information diffusion in social networks
Dong Li | Zhiming Xu | Sheng Li | Xin Sun | Anika Gupta | Katia P. Sycara
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

doi dblp
Link prediction in social networks based on hypergraph
Dong Li | Zhiming Xu | Sheng Li | Xin Sun
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

2008

doi dblp
Semi-Supervised Graph-Ranking for Text Retrieval
Maoqiang Xie | Jinli Liu | Nan Zheng | Dong Li | Yalou Huang | Yang Wang
Information Retrieval Technology, 4th Asia Infomation Retrieval Symposium, AIRS 2008, Harbin, China, January 15-18, 2008, Revised Selected Papers