Fan Wu


2023

doi dblp
Boosting Advertising Space: Designing Ad Auctions for Augment Advertising
Yangsu Liu | Dagui Chen | Zhenzhe Zheng | Zhilin Zhang | Chuan Yu | Fan Wu | Guihai Chen
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
CoTask: Correlation-aware task offloading in edge computing
Yuben Qu | Haipeng Dai | Lihao Wang | Weijun Wang | Fan Wu | Haisheng Tan | Shaojie Tang | Chao Dong
2022 Volume 25 Issue 5

doi dblp
A Cooperative-Competitive Multi-Agent Framework for Auto-bidding in Online Advertising
Chao Wen | Miao Xu | Zhilin Zhang | Zhenzhe Zheng | Yuhui Wang | Xiangyu Liu | Yu Rong | Dong Xie | Xiaoyang Tan | Chuan Yu | Jian Xu | Fan Wu | Guihai Chen | Xiaoqiang Zhu | Bo Zheng
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Control-based Bidding for Mobile Livestreaming Ads with Exposure Guarantee
Haoqi Zhang | Junqi Jin | Zhenzhe Zheng | Fan Wu | Haiyang Xu | Jian Xu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
On Designing a Two-stage Auction for Online Advertising
Yiqing Wang | Xiangyu Liu | Zhenzhe Zheng | Zhilin Zhang | Miao Xu | Chuan Yu | Fan Wu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Optimizing Multiple Performance Metrics with Deep GSP Auctions for E-commerce Advertising
Zhilin Zhang | Xiangyu Liu | Zhenzhe Zheng | Chenrui Zhang | Miao Xu | Junwei Pan | Chuan Yu | Fan Wu | Jian Xu | Kun Gai
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

2020

doi dblp
A Deep Prediction Network for Understanding Advertiser Intent and Satisfaction
Liyi Guo | Rui Lu | Haoqi Zhang | Junqi Jin | Zhenzhe Zheng | Fan Wu | Jin Li | Haiyang Xu | Han Li | Wenkai Lu | Jian Xu | Kun Gai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020