Fan Yang


2007

doi dblp
Multiple-signal duplicate detection for search evaluation
Scott B. Huffman | April Rasala Lehman | Alexei P. Stolboushkin | Howard Wong-Toi | Fan Yang | Hein Röhrig
SIGIR 2007: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Amsterdam, The Netherlands, July 23-27, 2007

2011

pdf dblp
ICTNET at Entity ELC TREC 2011
Bingyang Liu | Fan Yang | Lei Cao | Xueqi Cheng | Yue Liu | Hongbo Xu
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

2014

doi dblp
What does time constraint mean to information searchers?
Chang Liu | Fan Yang | Yu Zhao | Qin Jiang | Lu Zhang
Fifth Information Interaction in Context Symposium, IIiX '14, Regensburg, Germany, August 26-29, 2014

2017

doi dblp
LoSHa: A General Framework for Scalable Locality Sensitive Hashing
Jinfeng Li | James Cheng | Fan Yang | Yuzhen Huang | Yunjian Zhao | Xiao Yan | Ruihao Zhao
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

2019

doi dblp
The effects of perceived chronic pressure and time constraint on information search behaviors and experience
Chang Liu | Ying-Hsang Liu | Tom Gedeon | Yu Zhao | Yiming Wei | Fan Yang
2019 Volume 56 Issue 5

2021

doi dblp
Distant Supervision based Machine Reading Comprehension for Extractive Summarization in Customer Service
Bing Ma | Cao Liu | Jingyu Wang | Shujie Hu | Fan Yang | Xunliang Cai | Guanglu Wan | Jiansong Chen | Jianxin Liao
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021