Fan Yang


2022

doi dblp
A Low-Cost, Controllable and Interpretable Task-Oriented Chatbot: With Real-World After-Sale Services as Example
Xiangyu Xi | Chenxu Lv | Yuncheng Hua | Wei Ye | Chaobo Sun | Shuaipeng Liu | Fan Yang | Guanglu Wan
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Dialogue Topic Segmentation via Parallel Extraction Network with Neighbor Smoothing
Jinxiong Xia | Cao Liu | Jiansong Chen | Yuchen Li | Fan Yang | Xunliang Cai | Guanglu Wan | Houfeng Wang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Multi-task GNN for Substitute Identification
Tong Jian | Fan Yang | Zhen Zuo | Wenbo Wang | Michinari Momma | Tong Zhao | Chaosheng Dong | Yan Gao | Yi Sun
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Distant Supervision based Machine Reading Comprehension for Extractive Summarization in Customer Service
Bing Ma | Cao Liu | Jingyu Wang | Shujie Hu | Fan Yang | Xunliang Cai | Guanglu Wan | Jiansong Chen | Jianxin Liao
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Density-Based Dynamic Curriculum Learning for Intent Detection
Yantao Gong | Cao Liu | Jiazhen Yuan | Fan Yang | Xunliang Cai | Guanglu Wan | Jiansong Chen | Ruiyao Niu | Houfeng Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
The effects of perceived chronic pressure and time constraint on information search behaviors and experience
Chang Liu | Ying-Hsang Liu | Tom Gedeon | Yu Zhao | Yiming Wei | Fan Yang
2019 Volume 56 Issue 5

2017

doi dblp
Analysis and Design of Transmitarray Antennas
Ahmed H. Abdelrahman | Fan Yang | Atef Z. Elsherbeni | Payam Nayeri
2017

doi dblp
LoSHa: A General Framework for Scalable Locality Sensitive Hashing
Jinfeng Li | James Cheng | Fan Yang | Yuzhen Huang | Yunjian Zhao | Xiao Yan | Ruihao Zhao
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

2014

doi dblp
What does time constraint mean to information searchers?
Chang Liu | Fan Yang | Yu Zhao | Qin Jiang | Lu Zhang
Fifth Information Interaction in Context Symposium, IIiX '14, Regensburg, Germany, August 26-29, 2014

2012

doi dblp
Scattering Analysis of Periodic Structures Using Finite-Difference Time-Domain Method
Khaled ElMahgoub | Fan Yang | Atef Elsherbeni
2012

2011

pdf dblp
ICTNET at Entity ELC TREC 2011
Bingyang Liu | Fan Yang | Lei Cao | Xueqi Cheng | Yue Liu | Hongbo Xu
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

2007

doi dblp
Electromagnetics and Antenna Optimization Using Taguchi's Method
Wei-Chung Weng | Fan Yang | Atef Elsherbeni
2007

doi dblp
Multiple-signal duplicate detection for search evaluation
Scott B. Huffman | April Rasala Lehman | Alexei P. Stolboushkin | Howard Wong-Toi | Fan Yang | Hein Röhrig
SIGIR 2007: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Amsterdam, The Netherlands, July 23-27, 2007