Fei Chen


2009

pdf dblp
A Study of Faceted Blog Distillation–PRIS at TREC 2009 Blog Track
Si Li | Huiji Gao | Hao Sun | Fei Chen | Oupeng Feng | Sanyuan Gao | Hao Zhang | Xinsheng Li | Caili Tan | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

pdf dblp
THUIR at TREC 2009 Web Track: Finding Relevant and Diverse Results for Large Scale Web Search
Zhichao Li | Fei Chen | Qianli Xing | Junwei Miao | Yufei Xue | Tong Zhu | Bo Zhou | Rongwei Cen | Yiqun Liu | Min Zhang | Yijiang Jin | Shaoping Ma
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

2011

pdf dblp
THUIR at NTCIR-9 INTENT Task
Yufei Xue | Fei Chen | Tong Zhu | Chao Wang | Zhichao Li | Yiqun Liu | Min Zhang | Yijiang Jin | Shaoping Ma
Proceedings of the 9th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-9, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2011

2012

doi dblp
Entity centric query expansion for enterprise search
Xitong Liu | Hui Fang | Fei Chen | Min Wang
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

doi dblp
Identifying Web Spam with the Wisdom of the Crowds
Yiqun Liu | Fei Chen | Weize Kong | Huijia Yu | Min Zhang | Shaoping Ma | Liyun Ru
2012 Volume 6 Issue 1

2013

pdf dblp
THUIR at NTCIR-10 INTENT-2 Task
Yufei Xue | Fei Chen | Aymeric Damien | Cheng Luo | Xin Li | Shuai Huo | Min Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma
Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-10, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18-21, 2013

pdf dblp
A Subtopic Taxonomy-Aware Framework for Diversity Evaluation
Fei Chen | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma | Lei Chen
Proceedings of the 5th International Workshop on Evaluating Information Access, EVIA 2013, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18, 2013

2014

doi dblp
Revisiting the Evaluation of Diversified Search Evaluation Metrics with User Preferences
Fei Chen | Yiqun Liu | Zhicheng Dou | Keyang Xu | Yujie Cao | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval Technology - 10th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2014, Kuching, Malaysia, December 3-5, 2014. Proceedings

pdf dblp
THUSAM at NTCIR-11 IMine Task
Cheng Luo | Xin Li | Alisher Khodzhaev | Fei Chen | Keyang Xu | Yujie Cao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 11th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-11, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 9-12, 2014

doi dblp
A pruning algorithm for optimal diversified search
Fei Chen | Yiqun Liu | Jian Li | Min Zhang | Shaoping Ma
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

doi dblp
Exploiting entity relationship for query expansion in enterprise search
Xitong Liu | Fei Chen | Hui Fang | Min Wang
2014 Volume 17 Issue 3

2018

doi dblp
Beyond Greedy Search: Pruned Exhaustive Search for Diversified Result Ranking
Yingying Wu | Yiqun Liu | Fei Chen | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 2018 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, ICTIR 2018, Tianjin, China, September 14-17, 2018

2020

doi dblp
Deep Job Understanding at LinkedIn
Shan Li | Baoxu Shi | Jaewon Yang | Ji Yan | Shuai Wang | Fei Chen | Qi He
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
MetaSelector: Meta-Learning for Recommendation with User-Level Adaptive Model Selection
Mi Luo | Fei Chen | Pengxiang Cheng | Zhenhua Dong | Xiuqiang He | Jiashi Feng | Zhenguo Li
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2021

doi dblp
Aspect Fusion Graph Convolutional Networks for Aspect-Based Sentiment Analysis
Fuyao Zhang | Yijia Zhang | Shuo Hou | Fei Chen | Mingyu Lu
Information Retrieval - 27th China Conference, CCIR 2021, Dalian, China, October 29-31, 2021, Proceedings

doi dblp
IBE-BCIOT: an IBE based cross-chain communication mechanism of blockchain in IoT
Si-si Shao | Fei Chen | Xiaoying Xiao | Weiheng Gu | Yicheng Lu | Shu Wang | Wen Tang | Shangdong Liu | Fei Wu | Jing He | Yimu Ji | Kaixiang Zhang | Fen Mei
2021 Volume 24 Issue 5